REERS

Преглед обавјештења о јавним набавкама које су у току

Дoбaвљaчи кojи жeлe дa нa билo кojи нaчин учeствуjу у пoступцимa jaвнe нaбaвкe (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.), су обавезни да о преузимању тендерске документација обавијесте наручиоца.

Образац обавјештења о преузимању можете преузети овдје.

Уколико је тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки БиХ, право учешћа у предметном поступку јавне набавке (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.) ће имати само понуђачи који су регистровани да су преузели тендерску документацију са Портала.


ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

Јавне набавке

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

02.09.2019.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2019. године

07.02.2019.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству

07.02.2019.
Copyright © 2019