REERS

Преглед обавјештења о јавним набавкама које су у току

Дoбaвљaчи кojи жeлe дa нa билo кojи нaчин учeствуjу у пoступцимa jaвнe нaбaвкe (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.), су обавезни да о преузимању тендерске документација обавијесте наручиоца.

Образац обавјештења о преузимању можете преузети овдје.

Уколико је тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки БиХ, право учешћа у предметном поступку јавне набавке (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.) ће имати само понуђачи који су регистровани да су преузели тендерску документацију са Портала.


ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

Јавне набавке

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

10.08.2020.

Обавјештење о набавци услуге објављивања разних писмена у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

16.07.2020.

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

17.02.2020.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству

30.01.2020.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2019. године

30.01.2020.

Набавка електричне енергије

29.11.2019.

Набавка услуга осигурања запослених, опреме, службених возила и пословне зграде Регулаторне комисије

20.11.2019.

Набавка рачунарске опреме путем конкурентског захтјева

22.10.2019.

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

02.09.2019.
Copyright © 2020