REERS

Обрасци

Обрасци за покретање тарифног поступка

Захтјев за одобрење цијена на прагу електране (2015).

Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система

Захтјев за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање

Захтјев за одобрење накнаде за прикључење


Обрасци за издавање дозвола

Захтјев за производњу електричне енергије

Захтјев за дистрибуцију електричне енергије

Захтјев за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Захтјев за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

Захтјев за изградњу електроенергетских објеката

Захтјев за измјену или допуну дозволе за обављање дјелатности

Захтјев за пренос дозволе за обављање дјелатности

Захтјев за одузимање дозволе

Изјава о прихватању висине и распореда уплате регулаторне накнаде

Изјава о тачности и вјеродостојности достављених података


Обрасци уз Правилник о издавању сертификата

Изјава о испуњености критеријума за издавање сертификата за производно постројење у протеклој календарској години

Захтјев за издавање сертификата за ефикасно когенеративно производно постројење

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиве изворе енергије

Захтјев за продужење важења сертификата за производно постројење


Обрасци уз Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.1 Образац 03.03.ЕК – Захтјев за одобрење права на подстицај – Ефикасна когенерација

Прилог 1.2 Образац 03.03.ОИЕ – Захтјев за одобрење права на подстицај – Обновљиви извори енергије

Прилог 1.3 Изјава 03.05.ИЗ – уз Захтјев за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.4 Изјава 03.06.ИЗ – уз Захтјев за остварење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.5 Образац 03.07.ОСП – Захтјев за одобрење трошкова за рад Оператора система подстицаја

Прилог 2 Образац 03.04. ОИЕ и ЕК – Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај


Обрасци уз Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за почетак поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за преношење гаранција о поријеклу електричне енергије

Обрасци за покретање тарифног поступка

Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система природног гаса

Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у РС

Захтјев за одобрење цијена за кориснике транспортног система природног гаса

Захтјев за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса

Технички обрасци за транспорт природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за транспорт природног гаса

Технички обрасци за управљање системом за транспорт природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за управљање системом за транспорт природног гаса

Технички обрасци за дистрибуцију природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за дистрибуцију природног гаса

Технички обрасци за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Финансијски и помоћни обрасци за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Технички обрасци за трговину и снабдијевање природним гасом


Обрасци за издавање дозвола

Захтјев за издавање дозволе за производњу природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за складиштење и управљање системом за складиштење природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом

Захтјев за издавање дозволе за снабдијевање природним гасом у обавези јавне услуге

Захтјев за издавање дозволе за управљање постројењем за утечњени природни гас

Захтјев за измјену или допуну дозволе за обављање дјелатности

Захтјев за пренос дозволе за обављање дјелатности

Захтјев за одузимање дозволе

Изјава о прихватању висине и распореда уплате регулаторне накнаде

Изјава о тачности и вјеродостојности достављених података


Обрасци за цертификацију оператeра транспортног система природног гаса

Захтјев за цертификацију оператeра транспортног система природног гаса – ВЛАСНИЧНО РАЗДВАЈАЊЕ

Захтјев за цертификацију – НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТEР СИСТЕМА природног гаса

Захтјев за цертификацију – НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТEР ТРАНСПОРТА природног гаса


Обрасци за изградњу директрног гасовода

Захтјев за издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода

Обрасци Правилника о извјештавању

Oбрасци за електричну енергију

Обрасци за техничке и финансијске податке за производњу електричне енергије

Обрасци за техничке и финансијске податке за дистрибуцију електричне енергије

Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

Обрасци за оператора система подстицаја

Обрасци за мале и сертификоване произвођаче електричне енергије


Обрасци за природни гас

Обрасци за техничке и финансијске податке за транспорт природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање системом за транспорт природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање дистрибуцијом и системом за дистрибуцију природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање природним гасом


Обрасци за нафту и деривате нафте

Обрасци за извјештавање од стране корисника дозвола у сектору нафте и деривата нафте

Copyright © 2020