REERS

Индекс појмова

Производња производња електричне енергије у хидроелектранама, термоелектранама и другим електранама које су прикључене на преносну или дистрибутивну мрежу, као и производњу за властите потребе
Произвођач правно или физичко лице које производи електричну енергију
Дистрибуција преношење електричне енeргије кроз дистрибутивне системе средњег и ниског напона са циљем њене испоруке купцима
Снабдијевање подразумјева продају, укључујући и препродају електричне енергије купцима
Снабдијевање тарифних купаца подразумјева продају електричне енергије купцима који купују електричну енергију за властите потребе по регулисаним (прописаним) тарифама
Испорука електричне енергије предаја електричне енергије из објекта једног електроенергетског субјекта у објекат другог електроенергетског субјекта или купца
Трговина подразумијева куповину и продају електричне енергије
Трговац правно лице које се бави трговином електричне енергије
Квалификовани произвођач произвођач који у производном објекту производи електричну енергију, користећи отпад или обновљиве изворе енергије или комбиновани циклус производње топлотне и електричне енергије на економски примјерен начин и у складу са мјерама заштите околине, на основу услова које је прописала РЕРС
Дозвола за обављање електроенергетске дјелатности технички или правни документ који издаје РЕРС путем кога се правном или физичком лицу дозвољава обављање регулисане електроенергетске дјелатности попут производње, дистрибуције, снабдијевања/трговине електричном енергијом
Корисник дозволе је правно или физичко лице којем је издата дозвола за обављање електроенергетске дјелатности производње, дистрибуције, снабдијевања/ трговине електричном енергијим, те дозвола за изградњу или значајнију реконструкцију електроенергетског објекта
Подносилац захтјева је правно или физичко лице које подноси захтјев РЕРС-у за издавање одређене дозволе или електроенергетске сагласности у складу са законом
Регулисана компанија предузеће које обавља једну или више електроенергетских дјелатности утврђених законом;
Купац правно или физичко лице које купује електричну енергију
Квалификовани купац сваки купац који је прикључен на преносну или дистрибутивну мрежу и коме је дозвољено да електричну енергију купује по свом избору
Неквалификовани купац или тарифни купац купац за кога се електрична енергија добавља на регулисани начин и по регулисаним цијенама, односно у складу са овим Правилником
Јавна услуга обавеза електроенергетских компанија да одређене електроенергетске дјелатности обављају као јавне услуге у складу са законом и директивама Европске Уније
Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом је општи акт којим се регулишу енергетски и технички услови, те економски односи између производње и дистрибуције, корисника система, снабдјевача и крајњег купца електричне енергије
Оператор дистрибутивног система (дистрибутер) правно лице надлежно за руковођење, одржавање и, ако је потребно, развијање дистрибутивног система у одређеној области и, гдје то важи, његово повезивање са другим системима и за обезбјеђење дугорочне способности система да испуни разумне захтјеве за дистрибуцијом електричне енергије
Виша сила је свака ситуација која не зависи од корисника дозволе и коју он не може контролисати, а усљед које не може обављати активности из дозволе (елементарне непогоде, ратови и сл.)
Изградња изградња новог или значајнија реконструкција постојећег електроенергетског објекта
Отварање дозволе поступак који спроводи РЕРС у року важења издате дозволе, како би се извршило усклађивање услова дозволе са промјенама у законској регулативи или ради заштите општег јавног интереса
Јавна расправа било која расправа сазвана од стране РЕРС-а. Јавност може присуствовати свим расправама, међутим, јавност учествује у општим јавним расправама, а у другим јавним расправама само ако је то одлучено од стране РЕРС-а
Пословник о раду је Пословник о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 96/04)
Значајнија реконструкција

 

подразумјева радове на постојећим објектима за производњу или дистрибуцију електричне енергије, којима се мијењају параметри објекта, али не укључује сљедеће:

· замјену уређаја и опреме ако се не мијењају капацитет и напон са том замјеном,

· замјену водича далековода са водичима истог попречног пресјека или једног попречног пресјека више у складу са техничким правилима,

· замјену једног или више стубова,

· замјену енергетских каблова ако се није измјенио напон,

· инсталисање опреме у постојеће објекте, ако се таква опрема користи за контролу, сигнализацију и заштиту,

· замјену или реконструкцију уређаја или опреме за које РЕРС утврди да не спадају у значајну реконструкцију.

 

Свједок лице које се појављује под кривичном и материјалном одговорношћу да изнесе своја запажања путем свједочења у поступцима РЕРС-а. Правна лица, могу одредити физичко лице, коме су познате чињенице и располаже доказима да свједочи у име и за рачун правног лица и које ће, уколико РЕРС од њега затражи, да обезбиједи доказе

 

Умјешач заинтересовано лице које има директни интерес да учествује у поступку, јер му је интерес различит од општег јавног интереса и коме је од стране РЕРС-а признато право умјешача у поступку пред РЕРС-ом
Водитељ поступка/расправе лице које има овлаштење да у име РЕРС-а води поступак на јавним сједницама и јавним расправама, како би се омогућило функционисање РЕРС-а

 

Заинтересовано лице физичко или правно лице које изрази жељу да учествује у било којој фази поступка пред РЕРС-ом, али не жели да оствари статус странке у поступку или умјешача

 

Закон Закон о електричној енергији Републике Српске објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04

 

Произвођач за властите потребе правно или физичко лице које електричну енергију производи за властите потребе

 

Резервни снабдјевач снабдијевача кога РЕРС на недискриминирајући и транспарентан начин одреди да преузме одговорност за снабдијевање електричном енергијом одређене групе купаца у случају када примарни снабдјевач не испуњава уговорене обавезе и престане да врши снабдијевање те групе купаца

 

Регулаторна накнада годишњи новчани износ који корисник дозволе уплаћује РЕРС-у за услуге надгледања и примјене дозволе, а одређује се посебном одлуком РЕРС-а на бази буџета РЕРС-а усвојеног од стране Народне скупштине Републике Српске и може се временом мијењати

 

Једнократна регулаторна накнада (регулаторна такса) је накнада која се уплаћује РЕРС-у приликом предаје захтјева за обраду поднесеног захтјева

Алокација трошкова Распоред трошкова производње, преноса, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, на тарифне елементе и на категорије потрошње и групе купаца.

 

Базна година Референтна година у односу на коју се врши утврђивање и одобравање потребног прихода регулисаног предузећа.

 

Дизајн тарифа Скуп начела и поступака којим се утврђују тарифни елементи, различите категорије потрошње и групе купаца, чијом примјеном у дневним интервалима и сезонама се одређују тарифни ставови и успостављају односи између њих у складу са циљевима и начелима регулације електроенергетског сектора .

 

Дугорочни гранични трошак мјерног мјеста купца

 

 

 

Годишњи приход потребан да се надокнаде фиксни трошкови рада и одржавања дистрибутивног система којим се обезбјеђује прикључење новог потрошача на постојећу мрежу и стабилно напајање, те трошкови очитања, обраде података, фактурисања и наплате за извршене услуге.

 

Дугорочни гранични трошак капацитета дистрибуције

 

 

 

Годишњи приход потребан да се надокнаде укупни издаци у најјефтиније капитално улагање ради подмирења додатног киловата потрошње дистрибутивног система. Ови издаци обухватају укупно улагање у изградњу и инсталацију додатног капацитета јединичне снаге (укупно улагање / додатни капацитет постројења), укључујући фиксне трошкове рада и одржавања постројења по јединици током употребног вијека постројења.

 

Дугорочни гранични трошак производног капацитета

 

Годишњи приход потребан да се надокнаде укупни издаци у најјефтиније капитално улагање у производни ресурс ради подмирења додатног киловата оптерећења. Ови издаци обухватају укупно улагање у изградњу и инсталацију производног постројења са најјефтинијом технологијом и фиксне трошкове рада и одржавања тог постројења, ради подмирења додатног јединичног опетерећења. Избор технологије се врши без обзира на цијену енергије која се производи таквом технологијом.

 

Електроенергетски биланс Уравнотежен план производње и потрошње електричне енергије у Републици Српској, укључујући испоруку и преузимање енергије изван електроенергетског система РС. Електроенергетски биланс РС доноси Влада РС који је претходно усаглашен са НОС-ом.

 

Функционална алокација трошкова Разврставање трошкова електричне енергије по функцији у којој су настали на трошкове производње, преноса, дистрибуције или снадбијевања.

 

Истовремено вршно оптерећење Оптерећење купца, групе купаца или категорије потрошње постигнуто у времену вршног оптерећења електроенергетског система.

 

Категорија потрошње Подјела потрошача на основу карактеристика потрошње електричне енергије, према напону на мјесту преузимања, времену потрошње, максималном оптерећењу, врсти мјерних уређаја и намјени коришћења електричне енергије.

 

Крајњи купац Купац који купује електричну енергију за властите потребе и коришћење.

 

Краткорочни гранични трошак енергије Укупан трошак производње додатне јединице електричне енергије на датом капацитету.

 

Лиценцирана средства Стална (материјална и нематеријална) средства којима се обавља електроенергетска дјелатност (производња, дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом) на регулисаном тржишту за чије обављање је потребна дозвола РЕРС-а.

 

Маргинални (гранични) трошак система Цијена енергије из електране која се, према редослиједу диспечирања по цијени, посљедња укључује у систем ради обезбјеђења потребне снаге.

 

Мјерно мјесто купца

 

Мјесто на којем су уграђени уређаји за мјерење електричне енергије коју купац преузима из електроенергетског система ради потрошње.

 

Неистовремено вршно оптерећење

 

Регистровано вршно оптерећење купца, групе купаца или категорије потрошње постигнуто у било које вријеме, без обзира на вријеме вршног оптерећења система.

 

Независни оператор система

 

Правно лице које има дозволу да управља погоном и диспечирањем преносне мреже.

 

Обрачунска снага Тарифни елеменат у којем се мјери и изражава производни, преносни и дистрибутивни капацитет, потребан да се подмири максимално оптерећење купца у сваком тренутку током обрачунског периода.
Обрачунска стопа годишње накнаде за поврат улагања Годишња стопа изражена у постотцима којом се износ капиталног улагања своди на годишњи износ прихода потребног да се улагање надокнади (carrying charge rate).

 

Одобрени потребни приход Износ прихода потребан електроенергетском предузећу да надокнади све оправдане трошкове настале обављањем лиценциране дјелатности којег одобри РЕРС за одређивање тарифе.

 

Производња на прагу електране Укупна производња генераторских постројења електроенергетског предузећа умањена за властиту потрошњу преузету са отцјепа електране и губитке на генераторском трансформатору, а која се предаје у електроенергетску мрежу.

 

Просјечна пондерисана стопа поврата Стопа поврата на потребна нето стална средства и трајна обртна средства за обављање регулисане дјелатности коју одобрава РЕРС према структури извора из којих се финансира (власнички и позајмљени капитал) и која се примјењује за одређивање тарифа у електроенергетској дјелатности.

 

Регулисана дјелатност Електроенергетска дјелатност производње, преноса, дистрибуције, трговине и снабдијевања електричном енергијом за чије обављање је потребна дозвола Регулатора у складу са Законом (лиценцирана дјелатност).

 

Регулисане цијене Цијене производа и услуга електроенергетске дјелатности у систему обавезне јавне услуге које утврђује Регулатор.

 

Снабдјевач електричном енергијом нергијом

 

Корисник дозволе за снабдијевање купаца електричном енергијом.
Тарифни период Период за који важе тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система и тарифни ставови за неквалификоване купце електричне енергије које одобрава Регулатор.

 

Тарифни елементи Обрачунске величине тарифног система у којима се могу изразити учинци предузећа – корисника дозволе за обављање електроенергетске дјелатности и обрачунати накнаде за такве учинке.

 

Тарифни систем Систем критеријума и правила који садржи: тарифне елементе, начин њихове примјене у одређеним дневним интервалима и сезонама за категорије потрошње и групе купаца и тарифне ставове за обрачун цијене пренесене / утрошене електричне енергије.

 

Тарифни став Тарифни елементи примијењени на групе купаца за различите дневне интервале и сезоне, са припадајућим јединичним цијенама.

 

Трајна обртна средства Просјечно стање потребних обртних средстава за обављање регулисане дјелатности које РЕРС признаје и која се укључују у регулативну основу.

 

Трошак прикључка Укупно улагање у изградњу и инсталацију прикључка крајњег купца на дистрибутивну мрежу и једнократно улагање ради обезбјеђења услова за прикључење које купац надокнађује приликом прикључења, у складу са чланом 63. и 64. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04), (у даљем тексту: Закон).

 

Тржишна цијена енергије Цијена електричне енергије на тржишту на којем купци и продавци електричне енергије из Републике Српске могу трговати електричном енергијом.

 

Унакрсно субвенционисање Алокација трошкова регулисаних дјелатности на категорије потрошње и/или групе купаца која није заснована на директној зависности и/или узрочности настанка трошкова тако да једна група сноси трошкове који су требали бити алоцирани на другу групу.
Поднесак захтјев, жалбу, приједлог, пријаву, одговор, приговор и друга саопштења којима се физичко или правно лице у оквиру поступка, обраћа РЕРС-у;
Непотпун поднесак поднесак који садржи формални, суштински или процедурални недостатак да би се поступало по њему, или је неразумљив и није у складу са одредбама овог Правилника или других прописа РЕРС-а;
Захтјев поднесак којим физичко или правно лице покреће поступак пред РЕРС-ом;
Подносилац захтјева правно или физичко лице које подноси захтјев за покретање поступка пред РЕРС-ом;
Жалба поднесак упућен РЕРС-у ради покретања другостепеног поступка у случајевима утврђеним Законом;
Подносилац жалбе физичко или правно лице које подноси жалбу за покретање поступка пред РЕРС-ом у случајевима утврђеним Законом;
Непотпуна жалба жалбa која садржи формални, суштински или процедурални недостатак, да би се по њој поступило, или је неразумљива и није у складу са одредбама овог Правилника или других прописа РЕРС-а;
Странка у поступку физичко или правно лице по чијем је захтјеву поступак покренут или против кога се води поступак и коме је РЕРС утврдио тај статус;
Процедурални поднесак документ достављен РЕРС-у о неком процедуралном питању у поступку;
Противна страна другу странку у поступку на коју се односи предмет захтјева, жалбе или истраге РЕРС-а, односно чија радња или пропуштање је предмет поступања РЕРС-а;
Писани медиј једно од штампаних средстава јавног информисања које је доступно на цијелој територији Републике Српске;
Учесник у поступку странке у поступку и умјешаче.
   
СКРАЋЕНИЦЕ  
   
РЕРС Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулатор)
ДЕРК Државна регулаторна комисија за електричну енергију Босне и Херцеговине
ФЕРК Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
НОС Независни оператор система преносне мреже
ОБ Образац
Copyright © 2024