REERS

Sektor za pravne poslove

Opšte informacije

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske i Zakonom o gasu Regulatorna komisija za energetiku propisuje osnove procesa usvajanja pravila i propisa i osnove postupaka koje primjenjuje u različitim oblastima svoga rada.

 

Osim toga, predviđeno je da Regulator propisuje pravila i procedure i u skladu s tim na zahtjev stranke, rješava sporove između učesnika.

Uvođenjem regulacije u elektroenergetski sektor podstaknuta je politika aktivne zaštite potrošača i uspostavljena komunikacija između različitih učesnika na tržištu električne energije, a naročito krajnjih kupaca sa Regulatorom. Regulator je na osnovu člana 28. Zakona o električnoj energiji – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/08) nadležan da na zahtjev stranke rješava sporove u vezi sa:

 • pravom na napajanje električnom energijom,
 • pravom pristupa na distributivnu mrežu,
 • obavezom isporuke električne energije,
 • tarifama po kojima se energija isporučuje,
 • zastojima u napajanju električnom energijom,
 • odbijanjem isporuke električne energije i
 • kvalitetom napajanja električnom energijom.

 

Zahtjev za rješavanje spora, žalba ili drugi podnesak mora biti kompletan i sačinjen u skladu sa odredbama člana 75. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/05), te mora sadržavati podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke o protivnoj strani, predmet zahtjeva, vrijednost spora, prijedlog za rješavanje spora, činjenice koje su poznate podnosiocu u vezi sa predmetom zahtjeva, sve dokaze kojima se potvrđuju navodi u zahtjevu, potpis podnosioca i dr., u protivnom će se zahtjev smatrati nepotpunim.

 

Pravni sektor je, između ostalog, dužan da u vršenju poslova iz nadležnosti Regulatora:

 • vodi računa o usklađenosti svih opštih akata koje donosi Regulator sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH,
 • vodi računa o usklađenosti svih pojedinačnih akata koje donosi Regulator sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH, Republici Srpskoj i pravilima i propisima Regulatora,
 • osigurava da su svi procesi Regulatora usklađeni sa pravilima i propisima Regulatora, kao i da su potpuno transparentni,
 • priprema nacrte i konačna pravila i propise predložene od strane Regulatora i cijeni osnovanost svih komentara koje je Regulator primio od strane javnosti,
 • predsjedava javnim raspravama u vezi sa rješavanjem sporova, daje detaljne i pravične preporuke Regulatoru u vezi sa rješavanjem spora,
 • analizira predloženu legislativu i odluke od strane Vlade Republike Srpske i njihov uticaj na elektroenergetski sektor,
 • zastupa Regulatora pred nadležnim pravosudnim organima, kao i organima zakonodavne i izvršne vlasti,
 • prati međunarodni regionalni razvoj, naročito vezano za EU i regionalni tržišni proces Jugoistočne Evrope.

 

O raspravama i sporovima

U funkciji zaštite opšteg javnog interesa, članom 30. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, utvrđeno je da Regulator može voditi nekoliko različitih vrsta javnih rasprava u toku postupaka opisanih u Poslovniku, uključujući opštu, formalnu i tehničku raspravu.

Da bi se osigurao brz, efikasan, ekonomičan i transparentan postupak javnih rasprava Regulator je donio Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/05).

Pravilnikom o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi su utvrđene vrste javnih rasprava i način vođenja rasprava u postupcima pred Regulatorom, a to su opšta, tehnička i formalna rasprava. Zajednička karakteristika svih rasprava je njihova otvorenost za javnost. O održavanju svake rasprave Regulator obavještava javnost u jednom od sredstava javnog informisanja, ukratko opisujući pitanja koja će se na njima razmatrati. Regulator zadržava diskreciono pravo da definiše vrstu rasprave koju će sprovesti u bilo kom postupku koji treba da se provede.

 

Opšta rasprava

Opšta rasprava je rasprava organizovana za javnost koja se vodi u cilju pribavljanja komentara zainteresovanih lica i predstavnika javnosti na pravilo, propis, uputstvo ili bilo koji drugi akt koji je predložio Regulator. Učešće šire javnosti na raspravi je poželjno jer se na taj način obezbjeđuje neposredno pribavljanje komentara javnosti.

 

Tehnička rasprava

Tehnička rasprava je rasprava koju organizuje i održava Regulator u postupku donošenja pravila i propisa, iz svoje nadležnosti, u postupcima za izdavanje dozvola, u tarifnim postupcima, te drugim postupcima kada se ukaže potreba za dodatne stručne informacije i njihova razmjena sa stručnjacima iz odgovarajuće oblasti u cilju pribavljanja stručnih komentara ili rješavanja tehničkih, stručnih ili proceduralnih pitanja u postupku koji se provodi pred Regulatorom.

Tehnička rasprava može biti i stručna rasprava o nekom pitanju sa kojim se susreće Regulator i zahtijeva daljnje razmatranje uz raspravu sa određenim stručnjacima, strankama u postupku, umješačima, zainteresovanim licima i/ili predstavnicima opšte javnosti.

 

Formalna rasprava

Formalna rasprava je rasprava organizovana sa ciljem utvrđivanja bitnih činjenica na osnovu kojih RERS rješava sporna ili druga pritanja iz svoje nadležnosti. Formalna rasprava obuhvata provođenje dokaznog postupka svim dokaznim sredstvima potrebnim za utvrđivanje činjenica, kao što su isprave, svjedočenja stranaka u postupku i svjedoka i izjave s pravom unakrsnog ispitivanja, dokumenti, uviđaji, nalazi i mišljenje vještaka itd.

Detaljnije informacije o javnim raspravama, obavještavanju i učešću javnosti na njima, pripremnim i pratećim procedurama, možete naći u Pravilniku o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/05) koji je dostupan na našim stranicama.

 

SPOROVI

Zahtjevi za rješavanje sporova i žalbi, za čije je rješavanje Zakonom ovlašten Regulator, a koji proizilaze direktno ili indirektno iz netransparentnog i diskriminacionog ponašanja aktivnih strana u energetskom sektoru, biće zaprimljeni od strane Regulatora, pri čemu je isti propisao njihov obavezan sadržaj.

Svaki zahtjev, žalba ili drugi podnesak mora biti kompletan i sačinjen u skladu sa odredbama člana 75. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/05), te morasadržavati podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke o protivnoj strani, predmet zahtjeva, vrijednost spora, prijedlog za rješavanje spora, činjenice koje su poznate podnosiocu u vezi sa predmetom zahtjeva, sve dokaze kojima se potvrđuju navodi u zahtjevu, potpis podnosioca i dr., u protivnom će se zahtjev smatrati nepotpunim.

Prije zvaničnog podnošenja zahtjeva, podnosilac se može obratiti nadležnom sektoru Regulatora u cilju dobijanja potrebnih informacija.

Ukoliko Regulator odluči da postoji potreba za održavanjem formalne rasprave, izdaće se odgovarajuće obavještenje za javnost.

Ako neko lice želi da stekne status umješača u postupku formalne rasprave, mora dostaviti zahtjev za sticanje statusa umješača u roku koji odredi Regulator u obavještenju za javnost.

Manji sporovi mogu biti riješeni na mirnim putem na neformalnoj osnovi, bez dodatnog održavanja rasprava, na internom sastanku, pri čemu se zaključuje sporazum između podnosioca zahtjeva i protivne strane, koji ima snagu izvršne isprave.

Strane u postupku i zaposleni Regulatora mogu dobiti materijal i informacije od drugih strana, koje su važne za predmet postupka koji je u toku, podnošenjem zahtjeva za podacima protivnoj strani.

Na zahtjev strane u postupku, prema ukazanoj potrebi, Regulator ili voditelj postupka mogu odlučiti da zaštite povjerljivu poslovnu informaciju. Strane koje traže tretman povjerljivosti moraju podnijeti proceduralni podnesak objašnjavajući prirodu povjerljive informacije i štetu koja bi nastala njenim objavljivanjem.

Dok je postupak u toku, ni jedna strana ni lice koje nije zaposleno u Regulatoru neće stupati u bilo koju direktnu ili indirektnu komunikaciju sa bilo kojim članom Regulatora, voditeljem postupka ili zaposlenima, vezano sa bilo koje pitanje iz Zakona ili činjenica vezanih za postupak.


 

Način odlučivanja

Regulator donosi odluke na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u 30 dana. Sjednice saziva Predsjednik Regulatora. Iste mogu biti inicirane i od strane svakog člana Regulatora pismenim prijedlogom za sazivanje sjednice.

Sve sjednice su javne osim internih sastanaka i zatvorenog dijela redovne sjednice.

 

Redovne sjednice 

Redovne sjednice se po pravilu održavaju u sjedištu Regulatora, a mogu i na nekom drugom mjestu koje odredi Regulator. Javnost se obavještava o datumu, vremenu i mjestu održavanja redovne sjednice, kao i o dnevnom redu, najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko se ukaže potreba Regulator može odlučiti da se dio redovne sjednice zatvori za javnost (kako bi se zaštitila povjerljiva informacija ili trgovačka tajna). Politika Regulatora se bazira na tome da, kada je god to moguće, izbjegava održavanje zatvorenog dijela redovne sjednice i da, kada je god to moguće, postupke održava u obliku sjednica otvorenih za javnost.

 

Vanredna sjednica

Vanredna sjednica se saziva u slučaju hitnosti ili obavještavanja javnosti o opasnosti po zdravlje, sigurnost ili dobrobit javnosti. Ove sjednice su otvorene za javnost.

 

Interni sastanak 

Regulator organizuje svoje dnevne aktivnosti putem internih sastanaka na kojima se mogu donositi konačne odluke o internim administrativnim pitanjima. Interni sastanak se saziva najmanje jednom u 15 dana.

Na ovim sastancima se ne mogu donositi odluke o pitanjima iz nadležnosti Regulatora, utvrđenim članom 23 Zakona o električnoj energiji ali se mogu pripremiti prijedlozi odluka koje će se razmatrati na slijedećoj redovnoj sjednici Regulatora.

Interni sastanci nisu otvoreni za javnost, mada Regulator može na osnovu vlastite odluke odobriti prisustvo zainteresovanim licima i njihovim predstavnicima.

  

Odlučivanje

Regulator može preliminarno glasati po bilo kom pitanju na redovnim sjednicama ili internim sastancima prije konačnog glasanja, ukoliko to zatraži bilo koji član Regulatora. Ovo glasanje nema nikakvog uticaja na konačno glasanje i služi Reuglatoru da produbi svoja razmatranje i da formuliše odluku o kompleksnim pitanjima.

Kada predsjednik Regulatora utvrdi da je po određenom pitanju rasprava završena, poziva članove Regulatora na glasanje. Konačno odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti Regulatora utvrđenih Zakonom o električnoj energiji vrši se uvijek na redovnoj sjednici.

Glasanje po svim odlukama i zaključcima Regulatora je javno. Odluka, odnosno zaključak se smatra donesenim ako je za isti glasala većina od ukupnog broja članova Regulatora.

Sve konačne odluke Regulatora se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Odluke Regulatora su konačne. Strana koja je nezadovoljna odlukom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom ali na taj način ne zadržava izvršenje odluke Regulatora.

Copyright © 2023