REERS

Сектор за правне послове

Опште информације

У складу са Законом о електричној енергији Републике Српске и Законом о гасу Регулаторна комисија за енергетику прописује основе процеса усвајања правила и прописа и основе поступака које примјењује у различитим областима свога рада.

 

Осим тога, предвиђено је да Регулатор прописује правила и процедуре и у складу с тим на захтјев странке, рјешава спорове између учесника.

Увођењем регулације у електроенергетски сектор подстакнута је политика активне заштите потрошача и успостављена комуникација између различитих учесника на тржишту електричне енергије, а нарочито крајњих купаца са Регулатором. Регулатор је на основу члана 28. Закона о електричној енергији – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 8/08) надлежан да на захтјев странке рјешава спорове у вези са:

 • правом на напајање електричном енергијом,
 • правом приступа на дистрибутивну мрежу,
 • обавезом испоруке електричне енергије,
 • тарифама по којима се енергија испоручује,
 • застојима у напајању електричном енергијом,
 • одбијањем испоруке електричне енергије и
 • квалитетом напајања електричном енергијом.

 

Захтјев за рјешавање спора, жалба или други поднесак мора бити комплетан и сачињен у складу са одредбама члана 75. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“ број 71/05), те мора садржавати податке о подносиоцу захтјева, податке о противној страни, предмет захтјева, вриједност спора, приједлог за рјешавање спора, чињенице које су познате подносиоцу у вези са предметом захтјева, све доказе којима се потврђују наводи у захтјеву, потпис подносиоца и др., у противном ће се захтјев сматрати непотпуним.

 

Правни сектор је, између осталог, дужан да у вршењу послова из надлежности Регулатора:

 • води рачуна о усклађености свих општих аката које доноси Регулатор са законским и подзаконским прописима у БиХ,
 • води рачуна о усклађености свих појединачних аката које доноси Регулатор са законским и подзаконским прописима у БиХ, Републици Српској и правилима и прописима Регулатора,
 • осигурава да су сви процеси Регулатора усклађени са правилима и прописима Регулатора, као и да су потпуно транспарентни,
 • припрема нацрте и коначна правила и прописе предложене од стране Регулатора и цијени основаност свих коментара које је Регулатор примио од стране јавности,
 • предсједава јавним расправама у вези са рјешавањем спорова, даје детаљне и правичне препоруке Регулатору у вези са рјешавањем спора,
 • анализира предложену легислативу и одлуке од стране Владе Републике Српске и њихов утицај на електроенергетски сектор,
 • заступа Регулатора пред надлежним правосудним органима, као и органима законодавне и извршне власти,
 • прати међународни регионални развој, нарочито везано за ЕУ и регионални тржишни процес Југоисточне Европе.

 

О расправама и споровима

У функцији заштите општег јавног интереса, чланом 30. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, утврђено је да Регулатор може водити неколико различитих врста јавних расправа у току поступака описаних у Пословнику, укључујући општу, формалну и техничку расправу.

Да би се осигурао брз, ефикасан, економичан и транспарентан поступак јавних расправа Регулатор je донио Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“ број 71/05).

Правилником о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби су утврђене врсте јавних расправа и начин вођења расправа у поступцима пред Регулатором, а то су општа, техничка и формална расправа. Заједничка карактеристика свих расправа је њихова отвореност за јавност. О одржавању сваке расправе Регулатор обавјештава јавност у једном од средстава јавног информисања, укратко описујући питања која ће се на њима разматрати. Регулатор задржава дискреционо право да дефинише врсту расправе коју ће спровести у било ком поступку који треба да се проведе.

 

Општа расправа

Општа расправа је расправа организована за јавност која се води у циљу прибављања коментара заинтересованих лица и представника јавности на правило, пропис, упутство или било који други акт који је предложио Регулатор. Учешће шире јавности на расправи је пожељно јер се на тај начин обезбјеђује непосредно прибављање коментара јавности.

 

Техничка расправа

Техничка расправа је расправа коју организује и одржава Регулатор у поступку доношења правила и прописа, из своје надлежности, у поступцима за издавање дозвола, у тарифним поступцима, те другим поступцима када се укаже потреба за додатне стручне информације и њихова размјена са стручњацима из одговарајуће области у циљу прибављања стручних коментара или рјешавања техничких, стручних или процедуралних питања у поступку који се проводи пред Регулатором.

Техничка расправа може бити и стручна расправа о неком питању са којим се сусреће Регулатор и захтијева даљње разматрање уз расправу са одређеним стручњацима, странкама у поступку, умјешачима, заинтересованим лицима и/или представницима опште јавности.

 

Формална расправа

Формална расправа је расправа организована са циљем утврђивања битних чињеница на основу којих РЕРС рјешава спорна или друга притања из своје надлежности. Формална расправа обухвата провођење доказног поступка свим доказним средствима потребним за утврђивање чињеница, као што су исправе, свједочења странака у поступку и свједока и изјаве с правом унакрсног испитивања, документи, увиђаји, налази и мишљење вјештака итд.

Детаљније информације о јавним расправама, обавјештавању и учешћу јавности на њима, припремним и пратећим процедурама, можете наћи у Правилнику о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“ број 71/05) који је доступан на нашим страницама.

 

СПОРОВИ

Захтјеви за рјешавање спорова и жалби, за чије је рјешавање Законом овлаштен Регулатор, а који произилазе директно или индиректно из нетранспарентног и дискриминационог понашања активних страна у енергетском сектору, биће запримљени од стране Регулатора, при чему је исти прописао њихов обавезан садржај.

Сваки захтјев, жалба или други поднесак мора бити комплетан и сачињен у складу са одредбама члана 75. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“ број 71/05), те мора садржавати податке о подносиоцу захтјева, податке о противној страни, предмет захтјева, вриједност спора, приједлог за рјешавање спора, чињенице које су познате подносиоцу у вези са предметом захтјева, све доказе којима се потврђују наводи у захтјеву, потпис подносиоца и др., у противном ће се захтјев сматрати непотпуним.

Прије званичног подношења захтјева, подносилац се може обратити надлежном сектору Регулатора у циљу добијања потребних информација.

Уколико Регулатор одлучи да постоји потреба за одржавањем формалне расправе, издаће се одговарајуће обавјештење за јавност.

Ако неко лице жели да стекне статус умјешача у поступку формалне расправе, мора доставити захтјев за стицање статуса умјешача у року који одреди Регулатор у обавјештењу за јавност.

Мањи спорови могу бити ријешени на мирним путем на неформалној основи, без додатног одржавања расправа, на интерном састанку, при чему се закључује споразум између подносиоца захтјева и противне стране, који има снагу извршне исправе.

Стране у поступку и запослени Регулатора могу добити материјал и информације од других страна, које су важне за предмет поступка који је у току, подношењем захтјева за подацима противној страни.

На захтјев стране у поступку, према указаној потреби, Регулатор или водитељ поступка могу одлучити да заштите повјерљиву пословну информацију. Стране које траже третман повјерљивости морају поднијети процедурални поднесак објашњавајући природу повјерљиве информације и штету која би настала њеним објављивањем.

Док је поступак у току, ни једна страна ни лице које није запослено у Регулатору неће ступати у било коју директну или индиректну комуникацију са било којим чланом Регулатора, водитељем поступка или запосленима, везано са било које питање из Закона или чињеница везаних за поступак.


 

Начин одлучивања

Регулатор доноси одлуке на сједницама које се одржавају по потреби, а најмање једном у 30 дана. Сједнице сазива Предсједник Регулатора. Исте могу бити инициране и од стране сваког члана Регулатора писменим приједлогом за сазивање сједнице.

Све сједнице су јавне осим интерних састанака и затвореног дијела редовне сједнице.

 

Редовне сједнице 

Редовне сједнице се по правилу одржавају у сједишту Регулатора, а могу и на неком другом мјесту које одреди Регулатор. Јавност се обавјештава о датуму, времену и мјесту одржавања редовне сједнице, као и о дневном реду, најмање 5 дана прије одржавања сједнице.

Уколико се укаже потреба Регулатор може одлучити да се дио редовне сједнице затвори за јавност (како би се заштитила повјерљива информација или трговачка тајна). Политика Регулатора се базира на томе да, када је год то могуће, избјегава одржавање затвореног дијела редовне сједнице и да, када је год то могуће, поступке одржава у облику сједница отворених за јавност.

 

Ванредна сједница

Ванредна сједница се сазива у случају хитности или обавјештавања јавности о опасности по здравље, сигурност или добробит јавности. Ове сједнице су отворене за јавност.

 

Интерни састанак 

Регулатор организује своје дневне активности путем интерних састанака на којима се могу доносити коначне одлуке о интерним административним питањима. Интерни састанак се сазива најмање једном у 15 дана.

На овим састанцима се не могу доносити одлуке о питањима из надлежности Регулатора, утврђеним чланом 23 Закона о електричној енергији али се могу припремити приједлози одлука које ће се разматрати на слиједећој редовној сједници Регулатора.

Интерни састанци нису отворени за јавност, мада Регулатор може на основу властите одлуке одобрити присуство заинтересованим лицима и њиховим представницима.

  

Одлучивање

Регулатор може прелиминарно гласати по било ком питању на редовним сједницама или интерним састанцима прије коначног гласања, уколико то затражи било који члан Регулатора. Ово гласање нема никаквог утицаја на коначно гласање и служи Реуглатору да продуби своја разматрање и да формулише одлуку о комплексним питањима.

Када предсједник Регулатора утврди да је по одређеном питању расправа завршена, позива чланове Регулатора на гласање. Коначно одлучивање о питањима из надлежности Регулатора утврђених Законом о електричној енергији врши се увијек на редовној сједници.

Гласање по свим одлукама и закључцима Регулатора је јавно. Одлука, односно закључак се сматра донесеним ако је за исти гласала већина од укупног броја чланова Регулатора.

Све коначне одлуке Регулатора се објављују у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Одлуке Регулатора су коначне. Страна која је незадовољна одлуком може покренути управни спор пред надлежним судом али на тај начин не задржава извршење одлуке Регулатора.

Copyright © 2024