REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука

13.03.2019.

Број: 01-443-6/18
Датум: 13.03.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларним електранама

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од привредног друштва „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука, Рамићи – пословна зона бб, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производним постројењима Мала соларна електрана „ETMax 3“ и Мала соларна електрана „ETMax 4“. Ови захтјеви су допуњени 11. марта 2019. године, када је достављена недостајућа документација. У достављеној документацији наведено је да се захтјеви односе на соларне електране које се граде на крову постојећег објекта који се налази на земљишту означеном као к.ч. бр. 1283/16 Рамићи, да је инсталисана снага ових постројења 49,6 kW, планирана годишња производња 60.000 kWh, а да је планирани почетак рада 1. март 2020. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на једној од наредних редовних сједница ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024