REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом – „САРАЈЕВО – ГАС“ а.д. Источно Сарајево

20.05.2019.

Број: 01-217-3/19
Датум: 20. мај 2019. године

На основу члана 53. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број 51/14), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Привредно друштво „САРАЈЕВО – ГАС“ а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом број 05-81-790/19 од 3. маја 2019. године. Допуна захтјева поднешена је 20.05.2019. године. Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става потрошња са 0,65104 KМ/См3 на 0,79604 KМ/См3 за снабдијевање купаца природним гасом, тј. повећање тарифног става „потрошња“ за 22,2%, с тим да се за тарифни став „мјерно мјесто“ не захтијева промјена. Предлаже се примјена нових тарифних ставова од 01.05.2019. године.
Захтјев за промјену тарифних ставова је узрокован промјеном набавне цијене природног гаса са 495,00 KМ/1000 См3 на 640,00 KМ/1000 См3. На напријед наведену набавну цијену природног гаса додаје се цијена дистрибуције KЈKП “Сарајево-гас“ д.о.о. Сарајево од 40,00 KМ/1000 См3, тако да укупна новоформирана набавна цијена природног гаса за подносиоца захтјева износи 680,00 KМ/1000 См3, умјесто важеће цијене од 535,00 KМ/1000 См3, без ПДВ-а.
Имајући у виду важност ове проблематике, као и разлоге хитности поступања по захтјеву привредног друштва „САРАЈЕВО-ГАС“ а.д. Источно Сарајево, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске ће размотрити поднесени захтјев у скраћеном поступку на основу члана 61. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом.
Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва „САРАЈЕВО-ГАС“ а.д. Источно Сарајево је објављен на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске „www.реерс.ба“. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на поднесени захтјев, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Kраљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059/272-430 или на електронску адресу: регулатор@реерс.ба. Регулаторна комисија ће разматрати коментаре који се доставе у сједиште Регулаторне комисије најкасније до 27. маја 2019. године до 09,00 часова.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024