REERS

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole – „ELEKTROS“ d.o.o. Banja Luka

15.03.2019.

Broj: 01-14-5/19
Datum: 15.03.2019.

Na osnovu člana 54. stav 1. i 2. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 15. Pravilnika o izdavanju dozvola („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije

„ELEKTROS“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, podnijelo je 11.01.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Govza B-G-1-Jeleč“, na rijeci Govzi.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva, utvrđeno je da je zahtjev kompletan i da sadrži:

• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije (OB.04.01) i

• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenog zahtjeva.

Status umješača u postupku izdavanja dozvole, Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije: „www.reers.ba“, najkasnije do 21.03.2019. godine.

Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku može se dostaviti, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024