REERS

Обавјештење о одржавању 106. редовне сједнице

13.03.2019.

Број: 01-151-2/19
Датум: 13.03.2019.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 106. редовну сједницу у уторак, 19. марта 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 105. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. марта 2019. године у Требињу.

2. Разматрање приједлога Правилника о цертификацији оператера транспортног система за природни гас.

3. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снадбдјевача.

4. Разматрање захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње за издавање дозволе за изградњу сљедећих производних објеката:

захтјев за изадавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“,
захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов до“,
захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“,
захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ и
захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Кучајница“.

5. Разматрање захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производним постројењима како слиједи:

захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Дубац“,
захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Џинов до“,
захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Цвјетов кук“,
захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Рупари“ и
захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Кучајница“.

6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “СТУДЕНА 2“, привредног друштва “ГМ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић.

7. Разматрање приједлога закључка о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора по захтјеву Савић Предрага из Челопека, Град Зворник, когa заступа пуномоћник Драган Ј. Готовац, адвокат из Зворника, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024