REERS

Nabavka usluge preventivnog fizičkog obezbjeđenja poslovne zgrade Regulatorne komisije

14.02.2022.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 66/16).

Oznaka nabavke iz JRJN: 79713000-5, čuvarske službe

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.000 KM bez PDV-a

na godišnjem nivou

Poziv za dostavljanje početnih ponuda (pdf)

Poziv za dostavljanje početnih ponuda (docx)

Potvrda o preuzimanju dokumentacije sa internet stranice RERS-a

Odluka o dodjeli ugovora, broj 01-118-25/22/I-20-36

 

Copyright © 2024