REERS

Закључак о рјешавању спора – Бјеловук Симо, Градишка

23.05.2019.

Број: 01-190-4/19/Р-113-129
Датум: 23.05.2019. године

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора по захтјеву Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, општина Градишка, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K

Спор покренут захтјевом Бјеловук Сима из Јабланице – Горњи Подградци, општина Градишка, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 03.04.2019. године, захтјев за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца код Градишке (у даљем тексту: подносилац захтјева), којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 327,23 KМ, на његовом мјерном мјесту, наплатни број 521665950, које се налази у мјесту Јабланица, Ребровац – Горњи Подградци. Подносилац се не слаже са обрачунатим износом неовлашћене потрошње, јер је Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) погрешно утврдио да се електрична енергија из категорије потрошње “домаћинство“ – 2. тарифна група (купаци код којих се активна електрична енергија обрачунава на основу мјерења двотарифним бројилом), у коју је иначе разврстан, користи за потребе “Етно села Јабланица“, односно за категорију потрошње “Остала потрошња на ниском напону“ за купце који преузимају електричну енергију на напонском нивоу мањем од 1 кВ осим купаца из категорија потрошње „домаћинства“ и „јавна расвјета“. Подносилац захтјева је као доказ да се електрична енергије не користи за намјену која није одобрена електроенергетском сагласношћу приложио увјерење број 06-330-1-4/19 издато од стране Општине Градишка од 15.03.2019. године, којим се потврђује да не обавља занатско – предузетничку ђелатност од 01.01.2018. године, односно да нема статус предузетника. Подносилац захтјева тражи да се његов захтјев усвоји, односно да противна страна нема право на наплату потраживања по основу обрачунатог износа неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти доставила противној страни, ради изјашњења и достављања расположиве документације.
Противна страна је, дана 14.05.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 521665950, које се налази у Јабланици – Горњи Подградци, код Градишке, у укупном износу од 327,23 KМ. Подносилац захтјева, који је као крајњи купац разврстан у категорију потрошње “домаћинство“, трошио је електричну енергију за потребе Етно села “Јабланица“, односно за намјену која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Противна страна наводи да је код подносиоца захтјева, који тврди да је електричну енергију користио за своје потребе и током 2017. године утврђена неовлашћена потрошња. Дана 11.07.2017. године, извршена је контрола мјерног мјеста када је записнички констатовано да се преко наведеног мјерног мјеста ЕД број 521665950, односно бројила број 477895, електрична енергија користи за потребе Етно села “Јабланица“. Након сачињеног обрачуна неовлашћене потрошње од 12.07.2017. године, који је подносиалц захтјева измирио дана 13.11.2017. године, противна страна наводи да му је том приликом сугерисано да изврши пријаву неевидентираног пословног простора Етно село “Јабланица“, односно да наведени објекат из категорије потрошње домаћинство пререигуструје у категорију остале потрошње, што он није учинио. Приликом поновне контроле мјерног мјеста, која је извршена дана 07.11.2018. године, противна страна наводи да је такође утврђено коришћење електричне енергије за потребе Етно села “Јабланица“, о чему је сачињен Записник број 001/0001428 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста и Записник о утврђивњу неовлашћене потрошње. Након тога, противна страна наводи да је извршила обрачун неовлашћене потрошње у укупном износу од 327,23 KМ, јер се ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом– Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/12). Подносилац захтјева је након сачињеног обрачуна, у више наврата подносио приговоре на обрачунасти износ неовлашћене потрошње, на које су му достављени одговори. Поред тога, противна страна наводи да се подносилац захтјева обратио приговором Покрету потрошача Републике Српске и Републичкој управи за инспекцијске послове – Тржишној инспекцији, која је дана 17.01.2019. и 18.02.2019. године обавила ванредни инспекцијску контролу и сачинила Записник број 24.020/324-346-3-2/19. Противна страна наводи да не посједује адекватну документацију о регистрацији наведеног пословног простора, изузев Записника о извршеној ванредној инспекцијској контроли од 18.02.2019. године у којем је констатовано да наведени објекат постоји, да се исти преко “Гоогле“ претраживача оглашава као “Етно центар Бјеловук“, са истакнутим контакт бројем подносиоца захтјева, те коментарима посјетилаца овог етно центра. Противна страна наводи да подносилац захтјева није искључен са електродистрибутивне мреже, мјерно мјесто је доступно за очитање, редовно се очитава, а у претходном периоду су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку.

Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 дана од дана пријема овог закључка.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024