REERS

Zaključak o održavanju opšte rasprave – Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom

05.04.2019.

Broj: 01-193-1/19/R-109-76
Datum: 05.04.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 18. stav 1. i člana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 38. stav 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 5. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10 i 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 109. redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2019. godine, u Trebinju, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o održavanju opšte rasprave

I

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) utvrdila je Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika), koji se, kao predmet rasprave, upućuje na javnu raspravu.

U postupku javnog razmatranja Nacrta pravilnika, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Trebinju, u prostorijama Regulatorne komisije, ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, u ponedeljak 15. aprila 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.

II

Cilj opšte rasprave iz tačke 1. ovog zaključka je animiranje zainteresovanih lica i javnosti da uzmu aktivno učešće na raspravi iznošenjem usmenih komentara na raspravi ili podnošenjem komentara u pisanoj formi na Nacrt pravilnika.

III

Regulatorna komisija objavljuje obavještenje za javnost o mjestu i terminu održavanja opšte rasprave u jednom pisanom mediju i na internet stranici Regulatorne komisije, te poziva zainteresovana lica da učestvuju na raspravi i/ili dostave svoje komentare u pisanoj formi na Nacrt pravilnika, najkasnije do 18. aprila 2019. godine, na način propisan u obavještenju za javnost.
Nacrt pravilnika stavlja se na raspolaganje javnosti, radi uvida, u prostorijama Regulatorne komisije u Trebinju, ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7 i na internet stranici Regulatorne komisije: „www.reers.ba“.

IV

Za voditelja postupka opšte rasprave imenuje se Nada Ćeranić, šef sektora za tarife i tržište.
Za zamjenika voditelja postupka imenuje se Božo Tasovac, inženjer za tarife, specijalista za prirodni gas.
Voditelj postupka rukovodi postupkom rasprave i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i drugih akata Regulatorne komisije.
Vrijeme za davanje komentara može se ograničiti u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditelja postupka.

V

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024