REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

05.04.2019.

Број: 01-193-1/19/Р-109-76
Датум: 05.04.2019. године

На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 38. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K
о одржавању опште расправе

I

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) утврдила је Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом (у даљем тексту: Нацрт правилника), који се, као предмет расправе, упућује на јавну расправу.

У поступку јавног разматрања Нацрта правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, у просторијама Регулаторне комисије, улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, у понедељак 15. априла 2019. године, са почетком у 11.00 часова.

II

Циљ опште расправе из тачке 1. овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на Нацрт правилника.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у једном писаном медију и на интернет страници Регулаторне комисије, те позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или доставе своје коментаре у писаној форми на Нацрт правилника, најкасније до 18. априла 2019. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт правилника ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије: „www.реерс.ба“.

IV

За водитеља поступка опште расправе именује се Нада Ћеранић, шеф сектора за тарифе и тржиште.
За замјеника водитеља поступка именује се Божо Тасовац, инжењер за тарифе, специјалиста за природни гас.
Водитељ поступка руководи поступком расправе и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и других аката Регулаторне комисије.
Вријеме за давање коментара може се ограничити у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024