REERS

Zaključak o održavanju javne rasprave – Nacrt izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

23.05.2019.

Broj: 01-235-1/19/R-113-123
Datum: 23.05.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 18. stav 1. i člana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 38. stav 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 5. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10 i 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 113. redovnoj sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, u Trebinju, donijela je

ZAKLJUČAK
o održavanju javne rasprave

I

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorne komisija) je utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, koji se, kao predmet rasprave, upućuje na javnu raspravu.

U postupku javnog razmatranja Nacrta izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Trebinju, u prostorijama Regulatorne komisije, Kraljice Jelene Anžujske br. 7, u petak 07.06.2019. godine, sa početkom u 09.00 časova.

II

Cilj javne rasprave iz tačke 1. ovog zaključka je animiranje zainteresovanih lica i javnosti da uzmu aktivno učešće na raspravi iznošenjem usmenih komentara na raspravi ili podnošenjem komentara u pisanoj formi na nacrt ovog akta.

III

Regulatorna komisija objavljuje Obavještenje za javnost o mjestu i terminu održavanja opšte rasprave u jednom pisanom mediju i na internet stranici Regulatorne komisije, te poziva zainteresovana lica da učestvuju na raspravi ili dostave svoje komentare u pisanoj formi na Nacrt izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, najkasnije do 10.06.2019. godine, na način propisan u obavještenju za javnost.
Nacrt izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom stavlja se na raspolaganje javnosti, radi uvida, u prostorijama Regulatorne komisije u Trebinju, ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7 i na internet stranici Regulatorne komisije: „www.reers.ba“.

IV

Za voditelja postupka opšte rasprave imenuje se Milan Kovačina, šef sektora za pravne poslove.
Za zamjenika voditelja postupka imenuje se Petar Duka, inženjer za dozvole – specijalista za distribuciju električne energije.
Voditelj postupka rukovodi postupkom rasprave i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, Poslovnika o radu i drugih akata Regulatorne komisije.
Vrijeme za davanje komentara može se ograničiti u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditelja postupka.

V

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2022