REERS

Zaključak o odbacivanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje el. energije – Mala solarna elektrana „Sunce 1“

29.03.2019.

Broj: 01-439-4/18/R-108-72
Datum: 29. mart 2019. godine

Na osnovu člana 208. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 27. stav 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 33. stav (1) tačka d) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 u 43/16), odlučujući po zahtjevu podnosioca, privrednog društva „Bare-com“ d.o.o. Banja Luka, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sunce 1“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 108. redovnoj sjednici, održanoj 29. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela

Z A K LJ U Č A K

ODBACUJE SE zahtjev podnosioca „Bare-com“ d.o.o. Banja Luka zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sunce 1“, zbog nekompletnosti.

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo „Bare-com“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sunce 1“, broj 518/11-18 od 14. novembra 2018. godine, koji je u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primljen dana 15. novembra 2018. godine. Prema obrascu zahtjeva proizvodno postrojenje se gradi u Bileći, nominalna aktivna snaga je 49,5 kW, a planirana godišnja bruto proizvodnja iznosi 65.000 kWh.
Nakon pregleda podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrđeno je da je zahtjev nepotpun da bi se po istom moglo dalje postupati. S obzirom na činjenicu da je zahtjev podnosioca nepotpun, Regulatorna komisija je, na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, aktom broj 01-439-3/18 od 21. januara 2019. godine obavijestila podnosioca o nekompletnosti zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj i zatražila dostavljanje propisane dokumentacije i to: studije ekonomske opravdanosti, potvrde o upisu projekta u Registar projekata, odobrenje za građenje, kao i dokaz da je u toku izgradnja proizvodnog postrojenja. Podnosiocu zahtjeva je ostavljen rok od 30 dana za otklanjanje navedenih nedostataka, a upozoren je i na posljedice propuštanja ovoga roka, odnosno da će zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj biti zaključkom odbačen kao nekompletan.
U ostavljenom roku podnosilac nije dopunio podneseni zahtjev prema obavještenju Regulatorne komisije o nekompletnosti zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj. Imajući u vidu ove činjenice Regulatorna komisija je, na 108. redovnoj sjednici, održanoj 29. marta 2019. godine, utvrdila da su se ispunili uslovi za odbacivanje zahtjeva u smislu odredbe člana 56. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, te je odlučeno kao u dispozitivu ovoga zaključka.
Pouka o pravnom lijeku zasniva se na odredbi člana 25. Zakona o energetici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema zaključka.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024