REERS

Rješenje spora: Stevo Đurić, Modriča

17.10.2018.

Broj: 01-271-10/18/R-94-241
Datum: 17.10.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Đurić Steva iz Modriče, protiv MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 94. redovnoj sjednici, održanoj 17.10.2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E NJ E

1. ODBIJA SE zahtjev Đurić Steva iz Modriče od 19.05.2018. godine, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije od 10.10.2017. godine u iznosu od 1.246,60 KM za mjerno mjesto broj 26002072, koje se nalazi u objektu u ulici Gajevi bb, Opština Šamac, kao neosnovan.
2. ODBACUJE SE zahtjev podnosioca za naknadu materijalne štete.
3. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 28.05.2018. godine, zahtjev za rješavanje spora Đurić Steva iz Modriče (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) od 19.05.2018. godine, protiv MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na obračun neovlaštene potrošnje koji mu je obračunala protivna strana zbog povrede polombe, te tvrdi da su plombu na „priključnici“ brojila odsjekli zaposleni protivne strane. Takođe, podnosilac zahtjeva ističe da su radnici protivne strane, dana 05.10.2017. godine, vršili mjerenje napona na njegovom mjernom mjestu kojom prilikom su naveli pogrešne vrijednsti izmjerenog napona, a ukazao je i da su na njegovo insistiranje plombirali ormar za brojilom, kako bi se izbjegle moguće manipulacije na brojilu. Pored toga, u zahtjevu se ističe da je protivna strana izvršila obustavu isporuke električne energije predmetnom mjernom mjestu i da je zbog toga pričinjena velika materijalna šteta, s obzirom da je sušnica duvana koja pripada podnosiocu zahtjeva ostala bez napajanja električnom energijom. Dalje je navedeno da se podnosilac zahtjeva više puta bezuspješno obraćao protivnoj strani, zahtjevajući da se izvrši uključenje električne energije. S obzirom da se ne slaže sa obračunom neovlaštene potrošnje, podnosilac zahtjeva traži da se utvrdi da li je u ovom slučaju bilo neovlaštene potrošnje i da mu se nadoknadi materijalna šteta koja je prouzrokovana isključenjem električne energije.
Na zahtjev Regulatorne komisije za dostavu izjašnjenja o zahtjevu podnosioca, protivna strana je, dana 19.07.2018. godine, dostavila traženo izjašnjenje, kao i dopunu ovog izjašnjenja, dana 05.09.2018. godine. U izjašnjenju protivne strane se navodi da je podnosilac zahtjev registrovan kao krajnji kupac na mjernom mestu ED broj 26002072, koje se nalazi mjestu Gajevi, Opština Šamac. Kako protivna strana ističe mjerno mjesto je locirano na parcelama koje su u suvlasništvu podnosioca zahtjeva i isto je smješteno u priključno-mjernom ormaru, koji se nalazi na stubu elektordistributivne mreže. Dalje se ističe, da je ormar vlasništvo podnosioca zahtjeva, koji posjeduje ključ od ormara i koji je imao pristup brojilu i plombama. Protivna strana je istakla da je, dana 05.10.2017. godine, izvršena kontrola mjernog mjesta, kada je utvrđeno da je skinuta distributivna plomba sa mjerne letve broj 588740, a čije je postavljanje konstatovano Zapisnikom broj 007533 od 21.06.2016. godine. U izjašnjenju se navodi, da su ovoj kontroli prisustvovali članovi uže porodice podnosioca zahtjeva, koji im se kasnije pridružio, kao i da je nakon konstatovanja neovlaštene potrošnje, izvršena obustava isporuke električne energije. Kako protivna strana ističe, obračun neovlaštene potrošnje je sačinjen za period od 17.07.2017. godine do 05.10.2017. godine, odnosno 120 dana, a što je u skladu sa odredbom člana 91. stav 2. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/12) – u daljem tekstu: Opšti uslovi. Pored navedenog u izjašnjenju se navodi da je na ovom mjernom mjestu vršeno mjerenje napona, kojom prilikom je utvrđena razlika između vrijednosti koje su izmjerene na priključnici brojila i na displeju mjernog uređaja. Protivna strana je istakla da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa koji mu je fakturisan po osnovu neovlaštene potrošnje.
Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza. S obzirom na to, Regulatorna komisija je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27.09.2018. godine, donijela zaključak da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i na istoj sjednici utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Ovi akti su dostavljeni strankama, kojima je ukazano da u roku od osam dana od dana prijema mogu dostaviti komentare na dostavljene akte. Takođe, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije je objavljeno i obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, u kojem je, takođe, ukazano na mogućnost podnošenja komentara. U ostavljenom roku stranke nisu imale komentara na dostavljene akte.
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeće dokumente: Zahtjev podnosioca 19.05.2018. godine, Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za privremeni objekat broj 608561 od 22.04.2016. godine, Ugovor o priključenju od 29.08.2016. godine, Deklaraciju o priključku broj 36008373 od 30.08.2016. godine, Ugovor o snabdijevanju od 31.09.2016. godine, Potvrdu o zamjeni brojila broj 003140 od 16.09.2016. godine, Kopiju katastarskog plana od 30.08.2016. godine, Posjedovni list od 30.08.2016. godine, Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 007533 od 21.06.2016. godine, Zahtjev podnosioca protivnoj strani od 01.11.2017. godine, Odgovor na zahtjev broj 1207/17-6 od 17.10.017. godine, Zahtjev podnosioca protivnoj strani od 10.01.2017. godine, Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 102250 od 05.10.2017. godine, Zapisnik broj 104801 od 05.10.2017. godine, Račun broj 10.10.2017. godine, Dostavu odgovora na prigovor broj 8456-1/18 od 10.07.2018. godine, Dostavu izjašnjenja broj 11636/18 od 04.09.2018. godine, Energetsku karticu broj 26002072, Finansijsku karticu broj 26002072 i fotografije mjernog mjesta.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i uvida u priloženu dokumentaciju stranaka, utvrđene su sljedeće činjenice:
• Podnosilac zahtjeva je registrovan u evidencijama protivne strane kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje “ostala potrošnja na niskom naponu“ na mjernom mjestu broj 26002072, koje se nalazi u objektu na adresi Gajevi bb, Opština Šamac;
• Dana 21.09.2016. godine, na mjernom mjestu podnosioca broj 26002072 izvršena je kontrola mjernog mjesta, kojom prilikom je konstatovano da je plombirana mjerno priključna kutija (mjerna letva) plombom broj 588740, o čemu je sačinjen Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 007533 od 21.09.2016. godine;
• Dana 05.10.2017. godine, izvršena je vanredna kontrola mjernog mjesta podnosioca zahtjeva broj 26002072, kada je utvrđeno da je sa obje strane prekinuta plomba sa mjerno priključne kutije, te je izvršeno isključenje mjernog mjesta, o čemu je sačinjen Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 102250 od 05.10.2017. godine i Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 104801 od 05.10.2017. godine;
• Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 102250 od 05.10.2017. godine i Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 104801 od 05.10.2017. godine je, pored ovlaštenih lica protivne strane, potpisao i podnosilac zahtjeva;
• Protivna strana je, zbog skidanja distributivne plombe, za mjerno mjesto podnosioca zahtjeva sačinila obračun neovlaštene potrošnje i po tom osnovu mu fakturisala Račun za neovlaštenu potrošnju od 10.10.2017. godine u iznosu od 1.246,60 KM;
• Podnosilac zahtjeva se, dana 10.10.2017. godine i 01.11.2017. godine, obraćao protivnoj strani pismenim podneskom u kome je tražio da se izvrši uključenje električne energije, kao i da na lice mjesta izađe komisija kako bi utvrdila da li je bilo neovlaštene potrošnje;
• Protivna strana je podnosiocu zahtjeva dostavila Odgovor na zahtjev broj 1207/17-6 od 17.10.2017. godine u kome mu je ukazano da je, u ovom slučaju, utvrđena neovlaštena potrošnja iz člana 89. stav 1. tačka g) Opštih uslova, da nema potrebe za izlazak komisije, jer je stanje na licu mjesta već utvrđeno i da je potrebno izmiriti dug za neovlaštenu potrošnju;
• Podnosilac zahtjeva je nije izvršio plaćanje iznosa fakturisanog po osnovu neovlaštene potrošnje.
Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da je na mjernom mjestu podnosioca broj 26002072, dana 21.09.2016. godine izvršena kontrola mjernog mjesta i da je tom prilikom na mjerno priključnoj kutiji (mjernoj letvi) postavljena plomba broj 588740. Postavljanje navedene plombe konstatovano je Zapisnikom o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 007533 od 21.09.2016. godine, koji je pored zaposlenih protivne strane potpisao i podnosilac zahtjeva. Takođe, utvrđeno je i da je kontrolom navedenog mjernog mjesta, dana 05.10.2017. godine, utvrđeno da je prekinuta plomba na mjerno priključnoj kutiji, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom su sačinjeni Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 102250 od 05.10.2017. godine i Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 104801 od 05.10.2017. godine, koje je, pored ovlaštenih lica protivne strane, potpisao i podnosilac zahtjeva. Imajući u vidu stanje koje je utvrđeno prilikom kontrole mjernog mjesta, dana 05.10.2017. godine, i koje je zapisnički konstatovano, protivna strane je imala osnov da izvrši obračun neovlaštene potrošnje, s obzirom da se radi o neovlaštenoj potrošnji iz člana 89. stav 1. tačka g) Opštih uslova, kako je to zaključila i protivna strana. Pored toga, treba ukazati i da podnosilac zahtjeva prethodno nije obavještavao protivnu stranu o oštećenju distributivnih plombi koje su bile postavljene na njegovom mjernom mjestu, a koje se nalazi na stubu elektrodistributivne mreže i na posjedu koji je u njegovom suvlasništvu i neosnovana je njegova tvrdnja da su ovlašteni radnici protivne strane odgovorni za skidanje plombe.
Protivna strana je po osnovu neovlaštene potrošnje podnosiocu zahtjeva, dana 10.10.2017. godine, fakturisala račun u iznosu od 1.246,60 KM, s tim da je kao period za ovaj obračun neovlaštene potrošnje navela period od 17.07.2017. godine do 05.10.2017. godine. Takođe u izjašnjenju protivne strana broj 11636/18 od 04.09.2018. godine navedeno je da je za obračun neovlaštene potrošnje primijenjen period od 120 dana, na osnovu odredbe člana 91. stav 3. Opštih uslova. Međutim, navedenom odredbom Opštih uslova propisano je, da se količina neovlašteno utrošene aktivne energije za slučaj samovoljnog skidanja ili oštećenje plombe iz člana 89. stav 1 tačka g) Opštih uslova, utvrđuje jednokratno kao proizvod odgovarajuće obračunske snage i vremena od 120 časova. Iako je protivna strana koristila izraz 120 dana, a ne 120 časova, obračun je sačinjen ispravno, budući da je utvrđena tačna količina neovlašteno utrošene električne energije, primjenom navedenog člana, jer je u ovom slučaju odgovarajuća obračunska snaga množena sa brojem 120, tako da je dobijeni proizvod isti. Dakle, radi se o terminološkoj greški koja nije imala uticaj na tačnost sačinjenog obračuna neovlaštene potrošnje u iznosu od 1.246,60 KM, tako da je pravilno primijenjena odredba člana Opštih uslova 91. stav 3. Opštih uslova.
Što se tiče konstatacije u zapisniku o utvrđivanju neovlaštene potrošnje, da je skidanjem plombe krajnji kupac imao mogućnost prekida mjerenja, ista se nije mogla prihvatiti, jer postojanje ove mogućnosti nije relevantno za neovlaštenu potrošnju u vidu skidanja distributivne plombe, u smislu odredbe člana 89. stav 1 tačka g) Opštih uslova.
Imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje i pravni osnov, odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Podnosilac zahtjeva je istakao i zahtjev za naknadu materijalne štete koja mu je pričinjena obustavom isporuke električne energije. Međutim, protivna strana je ovlaštena da izvrši obustavu isporuke električne energije u skladu sa propisima. U ovom slučaju, kada su utvrđene nepravilnosti na mjernom mjestu u vidu nepostojanja distributivne plombe, distributer je ovlašten da izvrši obustvu isporuke električne energije kako bi se mogle preduzeti potrebni pregledi i kontrole na mjernom mjestu i priključku, te kako bi se uspostavilo ispravno stanje na mjernom mjestu i priključku. Bez obzira, što podnosilac zahtjeva nije naveo o kakvoj se konkretno šteti radi, koliko ona iznosi, da li se šteta mogla izbjeći, što podnosilac nije dostavio dokaze od tome, potrebno je ukazati da je na osnovu člana 30. stav 1. tačka b) Zakona od sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12) 44/15), sud nadležan da odlučuje o zahtjevima za naknadu materijalne štete. Dakle, Regulatorna komisija nije nadležna da odlučuje o zahtjevu za naknadu materijalne štete, budući da se radi o sporu građansko-pravne prirode, za čije je rješavanje nadležan sud, pa je odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.
Kako se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i kako su troškovi postupka bili neznatni, te kako nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova, Regulatorna komisija je, tačkom 3. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024