REERS

Рјешење спора: Стево Ђурић, Модрича

17.10.2018.

Број: 01-271-10/18/Р-94-241
Датум: 17.10.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Ђурић Стева из Модриче, против МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 94. редовној сједници, одржаној 17.10.2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Ђурић Стева из Модриче од 19.05.2018. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричнe енергијe од 10.10.2017. године у износу од 1.246,60 КМ за мјерно мјесто број 26002072, које се налази у објекту у улици Гајеви бб, Општина Шамац, као неоснован.
2. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца за накнаду материјалне штете.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 28.05.2018. године, захтјев за рјешавање спора Ђурић Стева из Модриче (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 19.05.2018. године, против МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње који му је обрачунала противна страна због повреде поломбе, те тврди да су пломбу на „прикључници“ бројила одсјекли запослени противне стране. Такође, подносилац захтјева истиче да су радници противне стране, дана 05.10.2017. године, вршили мјерење напона на његовом мјерном мјесту којом приликом су навели погрешне вриједнсти измјереног напона, а указао је и да су на његово инсистирање пломбирали ормар за бројилом, како би се избјегле могуће манипулације на бројилу. Поред тога, у захтјеву се истиче да је противна страна извршила обуставу испоруке електричне енергије предметном мјерном мјесту и да је због тога причињена велика материјална штета, с обзиром да је сушница дувана која припада подносиоцу захтјева остала без напајања електричном енергијом. Даље је наведено да се подносилац захтјева више пута безуспјешно обраћао противној страни, захтјевајући да се изврши укључење електричне енергије. С обзиром да се не слаже са обрачуном неовлаштене потрошње, подносилац захтјева тражи да се утврди да ли је у овом случају било неовлаштене потрошње и да му се надокнади материјална штета која је проузрокована искључењем електричне енергије.
На захтјев Регулаторне комисије за доставу изјашњења о захтјеву подносиоца, противна страна је, дана 19.07.2018. године, доставила тражено изјашњење, као и допуну овог изјашњења, дана 05.09.2018. године. У изјашњењу противне стране се наводи да је подносилац захтјев регистрован као крајњи купац на мјерном месту ЕД број 26002072, које се налази мјесту Гајеви, Општина Шамац. Како противна страна истиче мјерно мјесто је лоцирано на парцелама које су у сувласништву подносиоца захтјева и исто је смјештено у прикључно-мјерном ормару, који се налази на стубу електордистрибутивне мреже. Даље се истиче, да је ормар власништво подносиоца захтјева, који посједује кључ од ормара и који је имао приступ бројилу и пломбама. Противна страна је истакла да је, дана 05.10.2017. године, извршена контрола мјерног мјеста, када је утврђено да је скинута дистрибутивна пломба са мјерне летве број 588740, а чије је постављање констатовано Записником број 007533 од 21.06.2016. године. У изјашњењу се наводи, да су овој контроли присуствовали чланови уже породице подносиоца захтјева, који им се касније придружио, као и да је након констатовања неовлаштене потрошње, извршена обустава испоруке електричне енергије. Како противна страна истиче, обрачун неовлаштене потрошње је сачињен за период од 17.07.2017. године до 05.10.2017. године, односно 120 дана, а што је у складу са одредбом члана 91. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови. Поред наведеног у изјашњењу се наводи да је на овом мјерном мјесту вршено мјерење напона, којом приликом је утврђена разлика између вриједности које су измјерене на прикључници бројила и на дисплеју мјерног уређаја. Противна страна је истакла да подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу неовлаштене потрошње.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 93. редовној сједници, одржаној 27.09.2018. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је, такође, указано на могућност подношења коментара. У остављеном року странке нису имале коментара на достављене акте.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедеће документе: Захтјев подносиоца 19.05.2018. године, Рјешење о електроенергетској сагласности за привремени објекат број 608561 од 22.04.2016. године, Уговор о прикључењу од 29.08.2016. године, Декларацију о прикључку број 36008373 од 30.08.2016. године, Уговор о снабдијевању од 31.09.2016. године, Потврду о замјени бројила број 003140 од 16.09.2016. године, Копију катастарског плана од 30.08.2016. године, Посједовни лист од 30.08.2016. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 007533 од 21.06.2016. године, Захтјев подносиоца противној страни од 01.11.2017. године, Одговор на захтјев број 1207/17-6 од 17.10.017. године, Захтјев подносиоца противној страни од 10.01.2017. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 102250 од 05.10.2017. године, Записник број 104801 од 05.10.2017. године, Рачун број 10.10.2017. године, Доставу одговора на приговор број 8456-1/18 од 10.07.2018. године, Доставу изјашњења број 11636/18 од 04.09.2018. године, Енергетску картицу број 26002072, Финансијску картицу број 26002072 и фотографије мјерног мјеста.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:
• Подносилац захтјева је регистрован у евиденцијама противне стране као крајњи купац у категорији потрошње “остала потрошња на ниском напону“ на мјерном мјесту број 26002072, које се налази у објекту на адреси Гајеви бб, Општина Шамац;
• Дана 21.09.2016. године, на мјерном мјесту подносиоца број 26002072 извршена је контрола мјерног мјеста, којом приликом је констатовано да је пломбирана мјерно прикључна кутија (мјерна летва) пломбом број 588740, о чему је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 007533 од 21.09.2016. године;
• Дана 05.10.2017. године, извршена је ванредна контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева број 26002072, када је утврђено да је са обје стране прекинута пломба са мјерно прикључне кутије, те је извршено искључење мјерног мјеста, о чему је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 102250 од 05.10.2017. године и Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 104801 од 05.10.2017. године;
• Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 102250 од 05.10.2017. године и Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 104801 од 05.10.2017. године је, поред овлаштених лица противне стране, потписао и подносилац захтјева;
• Противна страна је, због скидања дистрибутивне пломбе, за мјерно мјесто подносиоца захтјева сачинила обрачун неовлаштене потрошње и по том основу му фактурисала Рачун за неовлаштену потрошњу од 10.10.2017. године у износу од 1.246,60 КМ;
• Подносилац захтјева се, дана 10.10.2017. године и 01.11.2017. године, обраћао противној страни писменим поднеском у коме је тражио да се изврши укључење електричне енергије, као и да на лице мјеста изађе комисија како би утврдила да ли је било неовлаштене потрошње;
• Противна страна је подносиоцу захтјева доставила Одговор на захтјев број 1207/17-6 од 17.10.2017. године у коме му је указано да је, у овом случају, утврђена неовлаштена потрошња из члана 89. став 1. тачка г) Општих услова, да нема потребе за излазак комисије, јер је стање на лицу мјеста већ утврђено и да је потребно измирити дуг за неовлаштену потрошњу;
• Подносилац захтјева је није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлаштене потрошње.
Из достављене документације је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца број 26002072, дана 21.09.2016. године извршена контрола мјерног мјеста и да је том приликом на мјерно прикључној кутији (мјерној летви) постављена пломба број 588740. Постављање наведене пломбе констатовано је Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 007533 од 21.09.2016. године, који је поред запослених противне стране потписао и подносилац захтјева. Такође, утврђено је и да је контролом наведеног мјерног мјеста, дана 05.10.2017. године, утврђено да је прекинута пломба на мјерно прикључној кутији, што је записнички констатовано. Том приликом су сачињени Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 102250 од 05.10.2017. године и Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 104801 од 05.10.2017. године, које је, поред овлаштених лица противне стране, потписао и подносилац захтјева. Имајући у виду стање које је утврђено приликом контроле мјерног мјеста, дана 05.10.2017. године, и које је записнички констатовано, противна стране је имала основ да изврши обрачун неовлаштене потрошње, с обзиром да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка г) Општих услова, како је то закључила и противна страна. Поред тога, треба указати и да подносилац захтјева претходно није обавјештавао противну страну о оштећењу дистрибутивних пломби које су биле постављене на његовом мјерном мјесту, а које се налази на стубу електродистрибутивне мреже и на посједу који је у његовом сувласништву и неоснована је његова тврдња да су овлаштени радници противне стране одговорни за скидање пломбе.
Противна страна је по основу неовлаштене потрошње подносиоцу захтјева, дана 10.10.2017. године, фактурисала рачун у износу од 1.246,60 КМ, с тим да је као период за овај обрачун неовлаштене потрошње навела период од 17.07.2017. године до 05.10.2017. године. Такође у изјашњењу противне страна број 11636/18 од 04.09.2018. године наведено је да је за обрачун неовлаштене потрошње примијењен период од 120 дана, на основу одредбе члана 91. став 3. Општих услова. Међутим, наведеном одредбом Општих услова прописано је, да се количина неовлаштено утрошене активне енергије за случај самовољног скидања или оштећење пломбе из члана 89. став 1 тачка г) Општих услова, утврђује једнократно као производ одговарајуће обрачунске снаге и времена од 120 часова. Иако је противна страна користила израз 120 дана, а не 120 часова, обрачун је сачињен исправно, будући да је утврђена тачна количина неовлаштено утрошене електричне енергије, примјеном наведеног члана, јер је у овом случају одговарајућа обрачунска снага множена са бројем 120, тако да је добијени производ исти. Дакле, ради се о терминолошкој грешки која није имала утицај на тачност сачињеног обрачуна неовлаштене потрошње у износу од 1.246,60 КМ, тако да је правилно примијењена одредба члана Општих услова 91. став 3. Општих услова.
Што се тиче констатације у записнику о утврђивању неовлаштене потрошње, да је скидањем пломбе крајњи купац имао могућност прекида мјерења, иста се није могла прихватити, јер постојање ове могућности није релевантно за неовлаштену потрошњу у виду скидања дистрибутивне пломбе, у смислу одредбе члана 89. став 1 тачка г) Општих услова.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Подносилац захтјева је истакао и захтјев за накнаду материјалне штете која му је причињена обуставом испоруке електричне енергије. Међутим, противна страна је овлаштена да изврши обуставу испоруке електричне енергије у складу са прописима. У овом случају, када су утврђене неправилности на мјерном мјесту у виду непостојања дистрибутивне пломбе, дистрибутер је овлаштен да изврши обуству испоруке електричне енергије како би се могле предузети потребни прегледи и контроле на мјерном мјесту и прикључку, те како би се успоставило исправно стање на мјерном мјесту и прикључку. Без обзира, што подносилац захтјева није навео о каквој се конкретно штети ради, колико она износи, да ли се штета могла избјећи, што подносилац није доставио доказе од томе, потребно је указати да је на основу члана 30. став 1. тачка б) Закона од судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12) 44/15), суд надлежан да одлучује о захтјевима за накнаду материјалне штете. Дакле, Регулаторна комисија није надлежна да одлучује о захтјеву за накнаду материјалне штете, будући да се ради о спору грађанско-правне природе, за чије је рјешавање надлежан суд, па је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 3. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024