REERS

Rješenje spora: Pantelija Grmuša, Banja Luka

16.05.2018.

Broj: 01-522-10/17/R-79-124
Datum: 16.05.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. alineja 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Grmuša Pantelije iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, RJ “Elektrodistribucija“ Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se električna energija isporučuje, odnosno osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 79. redovnoj sjednici, održanoj 16.05.2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E NJ E

1. ODBIJA SE zahtjev Grmuša Pantelije iz Banje Luke od 10.01.2018. godine, kojim osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-19982231-2237-5825 od 19.03.2018. godine u iznosu od 2.009,04 KM, na mjernom mjestu ED broj 85040129 “GRMUŠA s.z.r“, koje se nalazi u ulici Srpski Milanovac br. 112 u Banjoj Luci, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Podneskom od 01.12.2017. godine i dopunom podneska od 10.01.2018. godine, Grmuša Pantelija iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) pokrenuo je postupak rješavanja spora kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, RJ “Elektrodistribucija“ Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija. Podnosilac zahtjeva osporava obračun neovlašćene potrošnje zbog samovoljnog priključenja na elektrodistributivnu mrežu u iznosu od 2.009,04 KM, na mjernom mjestu ED broj 85040129 “GRMUŠA“ s.z.r., koje se nalazi u ulici Srpski Milanovac br. 112 u Banjoj Luci.
Na traženje Regulatorne komisije, protivna strana je, dana 02.04.2018. godine, dostavila izjašnjenje i dokumentaciju u vezi sa zahtjevom podnosioca. U izjašnjenju je, između ostalog, navedeno da se zahtjev podnosioca odnosi na osporavanje obračuna neovlašćeno utrošene električne energije na mjernom mjestu “GRMUŠA“ s.z.r., u naselju Srpski Milanovac br. 112. u Banjoj Luci u iznosu od 2.009,04 KM, jer je podnosilac zahtjeva izvršio samovoljno priključenje objekta na elektrodistributivnu mrežu, nakon što je mjerno mjesto isključeno zbog duga. Mjerno mjesto se nalazi u objektu podnosioca, redovno se očitava i redovno se ispostavljaju računi za utrošenu električnu energiju, a dana 23.07.2012. godine sa podnosiocem zahtjeva je zaključen ugovor o snabdijevanju. Zbog dospjelog duga po osnovu utrošene električne energije u iznosu od 311,89 KM, a na osnovu naloga broj 1261828, obustava isporuke električne energije izvršena je dana 26.07.2017. godine na glavnom osiguraču, te je glavni osigurač plombiran plombom broj EKBL 417281. Nakon toga, dana 15.09.2017. godine, na osnovu naloga za rad broj 7095/1268986 izvršena je kontrola mjernog mjesta kojom je ustanovljena neovlašćena potrošnja, što je zapisnički konstatovano. Podnosilac zahtjeva je samovoljno uključio elektroenergetske instalacije objekta na distributivnu mrežu nakon isključenja zbog razloga navedenih u članu 97. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/12), u daljem tekstu: Opšti uslovi, jer je prilikom kontrole primijećeno da je pokidana službena plomba EKBL 417281 koja je bila postavljena na panceru 3×50A, prilikom isključenja dana 26.07.2017. godine. Nakon pozivanja i obavljenog uviđaja od strane policijskih službenika, brojilo je isključeno i plombirano plombom broj EKBL 417437. Na osnovu molbe podnosioca radi obavljanja poslovne djelatnosti, izvršeno je ponovno uključenje električne energije nakon što je podnosilac zahtjeva uplatio troškove uključenja u iznosu od 46,80 KM i dio duga za tekuću potrošnju u iznosu od 243,63 KM. O izvršenom uključenju električne energije sačinjen je zapisnik, a brojilo je plombirano plombom broj 422464. Protivna strana dalje navodi da je, dana 28.09.2017. godine, sačinila obračun neovlašćene potrošnje u iznosu od 2.318,60 KM, za period od 18.07.2017. do 15.09.2017. godine. Međutim, naknadno je uočeno da period obračuna neovlašćene potrošnje nije pravilno određen, tako da je dana 19.03.2018. godine sačinjen novi obračun neovlašćene potrošnje u iznosu od 2.009,04 KM koji se odnosi na period od 26.07.2017. godine, kada je zapisnički utvrđena neovlašćena potrošnja, pa do 15.09.2017. godine, kada je kontrolom mjernog mejsta konstatovano da je podnosilac zahtjeva izvršio samouključenje. Protivna strana dalje detaljno pojašnjava način na koji je primjenom odredbi Opštih uslova izvršila obračun neovlašćene potrošnje. Povodom prigovora podnosioca na obračun neovlašćene potrošnje od 06.11.2017. godine, dostavljen mu je odgovor da se njegov prigovor odbija kao neosnovan. Protivna strana na kraju izjašnjenja navodi da je u cilju naplate potraživanja, dana 25.01.2018. godine, izvršila obustavu isporuke električne energije podnosiocu zahtjeva.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 77. redovnoj sjednici, održanoj 19.04.2018. godine u Trebinju, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja.
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: podnesak podnosioca od 01.12.2017. godine, dopunu podneska od 10.01.2018. godine, prigovor upućen protivnoj strani od 06.11.2017. godine, odgovor na prigovor protivne strane od 16.11.2017. godine, račune za električnu energiju, priznanicu o uplati na iznos od 271,51 KM, izjašnjenje protivne strane od 20.03.2018. godine, energetsku karticu, karticu po datumu knjiženja – redovna potrošnja, karticu po datumu knjiženja sa razdvojenim saldom energije i kamata – redovna potrošnja, karticu po datumu knjiženja – neovlašćena potrošnja, karticu po datumu knjiženja sa razdvojenim saldom energije i kamata – neovlašćena potrošnja, čitačke liste, nalog za rad od 01.09.2009. godine, predračun od 12.11.2010. godine, rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti od 12.11.2010. godine, potvrdu o predaji zahtjeva za priključenje od 07.03.2012. godine, uvjerenje o registraciji od 04.05.2010. godine, rješenja Grada Banja Luka od 10.03.2003. i 02.09.2004. godine, zapisnik o pregledu mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem od 22.05.2012. godine, deklaraciju o priključku od 10.07.2012. godine, nalog za rad od 22.12.2014. godine, zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta od 22.12.2014. godine, nalog za rad od 15.09.2017. godine, zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje od 15.09.2017. godine, dostavu korekcije obračuna o neovlašćeno preuzetoj električnoj energiji, račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 19.03.2018. godine, detaljne podatke o zapisniku i obračunskim parametrima neovlašćene potrošnje, dostavu obračuna o neovlašćeno preuzetoj električnoj energiji od 28.09.2017. godine, račune za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 28.09.2017. godine, detaljne podatke o zapisniku i obračunskim parametrima neovlašćene potrošnje, molbu od 18.09.2017. godine, predračun od 18.09.2017. godine, priznanicu o uplati na iznos od 243,63 KM, nalog za uključenje električne energije od 29.09.2017. godine, zapisnik o izvršenoj kontroli mjernog mjesta od 18.09.2017. godine, nalog za obustavu isporuke električne energije zbog duga od 25.01.2018. godine, knjižnu obavijest od 13.03.2018. godine i ugovor o snabdijevanju od 23.07.2012. godine.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i priloženih dokaza stranaka, u ovom postupku su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
 u evidencijama protivne strane na mjernom mjestu ED broj 85040129 i naplatni broj 19982231, pod nazivom „Grmuša s.z.r.“, koje se nalazi u ulici Srpski Milanovac br. 112, u Banjoj Luci, kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje “ostala potrošnja na 0,4 kV“, II tarifna grupa, registrovan je Grmuša Pantelija iz Banje Luke;
 mjerno mjesto je dostupno za očitanje, a prema podacima iz energetske kartice podnosiocu zahtjeva je redovno očitavana potrošnja električne energije, dok su prema podacima iz kartice potrošača podnosiocu zahtjeva redovno ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju;
 podnosilac zahtjeva i protivna strana su dana 23.07.2012. godine zaključili ugovor o snabdijevnju;
 zbog duga po osnovu utrošene električne energije na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva u iznosu od 311,89 KM, protivna strana je na osnovu naloga za rad broj 1261828, dana 26.07.2017. godine, izvršila obustavu isporuke električne energije na glavnom osiguraču, koji je plombiran plombom broj EKBL 417281;
 na osnovu naloga za rad broj 7095/1268986, dana 15.09.2017. godine, radnici protivne strane su izvršili kontrolu mjernog mjesta i ustanovili neovlašćenu potrošnju koja je izvedena samouključenjem na elektrodistributivnu mrežu, na način da je pokidana službena plomba EKBL 417281 koja je bila postavljena na panceru 3×50A, o čemu su sačinili zapisnik broj 001/01984 o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije, koji je potpisao podnosilac zahtjeva;
 kontroli mjernog mjesta su prisustvovali pripadnici policije, a mjerno mjesto je tom prilikom isključeno sa elektrodistributivne mreže i plombirano plombom EKBL 417437;
 na osnovu molbe podnosioca zahtjeva od 18.09.2017. godine, protivna strana je izvršila ponovno uključenje električne energije u objektu podnosioca, nakon što je podnosilac zahtjeva uplatio troškove uključenja u iznosu od 46,80 KM i dio duga za tekuću potrošnju u iznosu od 243,63 KM;
 dana 28.09.2017. godine, protivna strana je zbog samovoljnog uključenja električne energije nakon isključenja mjernog mjesta zbog duga, a prema zapisniku od 15.09.2017. godine, podnosiocu zahtjeva, primjenom odredbi člana 89.-92. Opštih uslova, sačinila i, dopisom broj 11399/17 od 28.09.2017. godine, dostavila račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-19982231-2237-3608 u iznosu od 2.318,60 KM;
 protivna strana je naknadno utvrdila da period obračuna neovlašćene potrošnje nije pravilno određen, tako da je, dana 19.03.2018. godine, sačinjen novi račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-19982231-2721-5825 u iznosu od 2.009,04 KM, koji je podnosiocu zahtjeva dostavljen dopisom broj 11399/17 od 19.03.2018. godine;
 obračun neovlašćene potrošnje se odnosi na period od 26.07.2017. godine, kada je zapisnički utvrđena neovlašćena potrošnja, pa do 15.09.2017. godine, kada je kontrolom mjernog mejsta konstatovano da je podnosilac zahtjeva izvršio samouključenje;
 postupajući po prigovoru podnosioca od 06.11.2017. godine, kojim je prigovarao na obračunati iznos neovlašćene potrošnje, protivna strana je, dana 16.11.2017. godine, dostavila podnosiocu odgovor kojim je njegov prigovor odbijen kao neosnovan;
 podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje obračunatog iznosa po osnovu neovlašćene potrošnje;
 protivna strana je, dana 25.01.2018. godine, na osnovu naloga broj 1286608, a zbog neplaćanja obračunatog iznosa neovlašćene potrošnje, izvršila obustavu isporuke električne energije u objektu podnosioca zahtjeva.
Na osnovu navedenih činjenica, neosporno je utvrđeno da je na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva izvršena neovlašćena potrošnja koja je otkrivena kontrolnim pregledom radnika protivne strane od 15.09.2017. i konstatovana Zapisnikom o utvrđivanju neovlašćene potrošnje broj 001/01984. Neovlašćena potrošnja je izvedena u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka a) Opštih uslova, na način da je izvršeno samovoljno priključenje objekta na distributivnu mrežu nakon isključenja mjernog mjesta sa mreže zbog postojanja duga za utrošenu električnu energiju.
Protivna strana je, u skladu sa odredbom člana 90. stav 1. Opštih uslova, odredila period za obračun neovlašćene potrošnje u trajanju od 26.07.2017. godine, kada je zapisnički utvrđena neovlašćena potrošnja, pa do 15.09.2017. godine, kada je kontrolom mjernog mjesta konstatovano da je podnosilac zahtjeva izvršio samouključenje.
Kako se u ovom slučaju radi o neovlašćenoj potrošnji u vidu samovoljnog priključenja objekta na distributivnu mrežu u smislu odredbi člana 89. stav 1. tačka a) Opštih uslova i kako se radi o kupcu iz kategorije ostala potrošnja na niskom naponu, obračun neovlašćeno utrošene električne energije je sačinjen na osnovu odredbe člana 91. stav 2. tačka a) podtačka 4) Opštih uslova i odredbe člana 91. stav 2. tačka b) Opštih uslova. Na osnvou navedenih odredbi, količina neovlašćeno utrošene aktivne energije utvrđena je kao proizvod odgovarajuće obračunske snage od 35,88 kW, a koja je dobijena množenjem dozvoljenog strujnog opterećenja provodnika od 52 A sa nominalnim naponom i broja radnih dana u periodu neovlašćene potrošnje – pet dana u julu, 31 dan u avgustu i 15 dana u septembru i broja časova u periodu neovlašćene potrošnje – osam časova za jednosmjenski rad. Primjenjujući navedene odredbe Opštih uslova, protivna strana je sačinila račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-19982231-2721-5825 u iznosu od 2.009,04 KM, koji je podnosiocu zahtjeva dostavljen dopisom broj 11399/17 od 19.03.2018. godine. Pored toga, protivna strana je redovne račune za električnu energiju za period neovlašćene potrošnje stavila van snage, korekcijom obračuna koja je izvršena energetskim odobrenjima za mjesec juli – 132 kWh, avgust – 267 kWh i za septembar 2017. godine – 222 kWh, putem Knjižne obavijesti broj 01-0917-19982231 od 13.03.2018. godine u ukupnom iznosu od -63,53 KM.
Imajući u vidu naprijed utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćene potrošnje u iznosu od 2.009,04 KM u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Kako se ovaj spor rješava u skraćenom postupku, a troškovi postupka su bili neznatni, te kako nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024