REERS

Рјешење спора: Пантелија Грмуша, Бања Лука

16.05.2018.

Број: 01-522-10/17/Р-79-124
Датум: 16.05.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Грмуша Пантелије из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ “Електродистрибуција“ Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 79. редовној сједници, одржаној 16.05.2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Грмуша Пантелије из Бање Луке од 10.01.2018. године, којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-19982231-2237-5825 од 19.03.2018. године у износу од 2.009,04 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 85040129 “ГРМУША с.з.р“, које се налази у улици Српски Милановац бр. 112 у Бањој Луци, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Поднеском од 01.12.2017. године и допуном поднеска од 10.01.2018. године, Грмуша Пантелија из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ “Електродистрибуција“ Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија. Подносилац захтјева оспорава обрачун неовлашћене потрошње због самовољног прикључења на електродистрибутивну мрежу у износу од 2.009,04 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 85040129 “ГРМУША“ с.з.р., које се налази у улици Српски Милановац бр. 112 у Бањој Луци.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 02.04.2018. године, доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту “ГРМУША“ с.з.р., у насељу Српски Милановац бр. 112. у Бањој Луци у износу од 2.009,04 КМ, јер је подносилац захтјева извршио самовољно прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу, након што је мјерно мјесто искључено због дуга. Мјерно мјесто се налази у објекту подносиоца, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за утрошену електричну енергију, а дана 23.07.2012. године са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању. Због доспјелог дуга по основу утрошене електричне енергије у износу од 311,89 КМ, а на основу налога број 1261828, обустава испоруке електричне енергије извршена је дана 26.07.2017. године на главном осигурачу, те је главни осигурач пломбиран пломбом број ЕКБЛ 417281. Након тога, дана 15.09.2017. године, на основу налога за рад број 7095/1268986 извршена је контрола мјерног мјеста којом је установљена неовлашћена потрошња, што је записнички констатовано. Подносилац захтјева је самовољно укључио електроенергетске инсталације објекта на дистрибутивну мрежу након искључења због разлога наведених у члану 97. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/12), у даљем тексту: Општи услови, јер је приликом контроле примијећено да је покидана службена пломба ЕКБЛ 417281 која је била постављена на панцеру 3×50А, приликом искључења дана 26.07.2017. године. Након позивања и обављеног увиђаја од стране полицијских службеника, бројило је искључено и пломбирано пломбом број ЕКБЛ 417437. На основу молбе подносиоца ради обављања пословне дјелатности, извршено је поновно укључење електричне енергије након што је подносилац захтјева уплатио трошкове укључења у износу од 46,80 КМ и дио дуга за текућу потрошњу у износу од 243,63 КМ. О извршеном укључењу електричне енергије сачињен је записник, а бројило је пломбирано пломбом број 422464. Противна страна даље наводи да је, дана 28.09.2017. године, сачинила обрачун неовлашћене потрошње у износу од 2.318,60 КМ, за период од 18.07.2017. до 15.09.2017. године. Међутим, накнадно је уочено да период обрачуна неовлашћене потрошње није правилно одређен, тако да је дана 19.03.2018. године сачињен нови обрачун неовлашћене потрошње у износу од 2.009,04 КМ који се односи на период од 26.07.2017. године, када је записнички утврђена неовлашћена потрошња, па до 15.09.2017. године, када је контролом мјерног мејста констатовано да је подносилац захтјева извршио самоукључење. Противна страна даље детаљно појашњава начин на који је примјеном одредби Општих услова извршила обрачун неовлашћене потрошње. Поводом приговора подносиоца на обрачун неовлашћене потрошње од 06.11.2017. године, достављен му је одговор да се његов приговор одбија као неоснован. Противна страна на крају изјашњења наводи да је у циљу наплате потраживања, дана 25.01.2018. године, извршила обуставу испоруке електричне енергије подносиоцу захтјева.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 77. редовној сједници, одржаној 19.04.2018. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: поднесак подносиоца од 01.12.2017. године, допуну поднеска од 10.01.2018. године, приговор упућен противној страни од 06.11.2017. године, одговор на приговор противне стране од 16.11.2017. године, рачуне за електричну енергију, признаницу о уплати на износ од 271,51 КМ, изјашњење противне стране од 20.03.2018. године, енергетску картицу, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камата – редовна потрошња, картицу по датуму књижења – неовлашћена потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камата – неовлашћена потрошња, читачке листе, налог за рад од 01.09.2009. године, предрачун од 12.11.2010. године, рјешење о електроенергетској сагласности од 12.11.2010. године, потврду о предаји захтјева за прикључење од 07.03.2012. године, увјерење о регистрацији од 04.05.2010. године, рјешења Града Бања Лука од 10.03.2003. и 02.09.2004. године, записник о прегледу мјерног мјеста са директним мјерењем од 22.05.2012. године, декларацију о прикључку од 10.07.2012. године, налог за рад од 22.12.2014. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 22.12.2014. године, налог за рад од 15.09.2017. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње од 15.09.2017. године, доставу корекције обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 19.03.2018. године, детаљне податке о записнику и обрачунским параметрима неовлашћене потрошње, доставу обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији од 28.09.2017. године, рачуне за неовлашћено утрошену електричну енергију од 28.09.2017. године, детаљне податке о записнику и обрачунским параметрима неовлашћене потрошње, молбу од 18.09.2017. године, предрачун од 18.09.2017. године, признаницу о уплати на износ од 243,63 КМ, налог за укључење електричне енергије од 29.09.2017. године, записник о извршеној контроли мјерног мјеста од 18.09.2017. године, налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга од 25.01.2018. године, књижну обавијест од 13.03.2018. године и уговор о снабдијевању од 23.07.2012. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и приложених доказа странака, у овом поступку су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране на мјерном мјесту ЕД број 85040129 и наплатни број 19982231, под називом „Грмуша с.з.р.“, које се налази у улици Српски Милановац бр. 112, у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње “остала потрошња на 0,4 kV“, II тарифна група, регистрован je Грмуша Пантелија из Бање Луке;
 мјерно мјесто је доступно за очитање, а према подацима из енергетске картице подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, док су према подацима из картице потрошача подносиоцу захтјева редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 подносилац захтјева и противна страна су дана 23.07.2012. године закључили уговор о снабдијевњу;
 због дуга по основу утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева у износу од 311,89 КМ, противна страна је на основу налога за рад број 1261828, дана 26.07.2017. године, извршила обуставу испоруке електричне енергије на главном осигурачу, који је пломбиран пломбом број ЕКБЛ 417281;
 на основу налога за рад број 7095/1268986, дана 15.09.2017. године, радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста и установили неовлашћену потрошњу која је изведена самоукључењем на електродистрибутивну мрежу, на начин да је покидана службена пломба ЕКБЛ 417281 која је била постављена на панцеру 3×50А, о чему су сачинили записник број 001/01984 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, који је потписао подносилац захтјева;
 контроли мјерног мјеста су присуствовали припадници полиције, а мјерно мјесто је том приликом искључено са електродистрибутивне мреже и пломбирано пломбом ЕКБЛ 417437;
 на основу молбе подносиоца захтјева од 18.09.2017. године, противна страна је извршила поновно укључење електричне енергије у објекту подносиоца, након што је подносилац захтјева уплатио трошкове укључења у износу од 46,80 КМ и дио дуга за текућу потрошњу у износу од 243,63 КМ;
 дана 28.09.2017. године, противна страна је због самовољног укључења електричне енергије након искључења мјерног мјеста због дуга, а према записнику од 15.09.2017. године, подносиоцу захтјева, примјеном одредби члана 89.-92. Општих услова, сачинила и, дописом број 11399/17 од 28.09.2017. године, доставила рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-19982231-2237-3608 у износу од 2.318,60 КМ;
 противна страна је накнадно утврдила да период обрачуна неовлашћене потрошње није правилно одређен, тако да је, дана 19.03.2018. године, сачињен нови рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-19982231-2721-5825 у износу од 2.009,04 КМ, који је подносиоцу захтјева достављен дописом број 11399/17 од 19.03.2018. године;
 обрачун неовлашћене потрошње се односи на период од 26.07.2017. године, када је записнички утврђена неовлашћена потрошња, па до 15.09.2017. године, када је контролом мјерног мејста констатовано да је подносилац захтјева извршио самоукључење;
 поступајући по приговору подносиоца од 06.11.2017. године, којим је приговарао на обрачунати износ неовлашћене потрошње, противна страна је, дана 16.11.2017. године, доставила подносиоцу одговор којим је његов приговор одбијен као неоснован;
 подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатог износа по основу неовлашћене потрошње;
 противна страна је, дана 25.01.2018. године, на основу налога број 1286608, а због неплаћања обрачунатог износа неовлашћене потрошње, извршила обуставу испоруке електричне енергије у објекту подносиоца захтјева.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 15.09.2017. и констатована Записником о утврђивању неовлашћене потрошње број 001/01984. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, на начин да је извршено самовољно прикључење објекта на дистрибутивну мрежу након искључења мјерног мјеста са мреже због постојања дуга за утрошену електричну енергију.
Противна страна је, у складу са одредбом члана 90. став 1. Општих услова, одредила период за обрачун неовлашћене потрошње у трајању од 26.07.2017. године, када је записнички утврђена неовлашћена потрошња, па до 15.09.2017. године, када је контролом мјерног мјеста констатовано да је подносилац захтјева извршио самоукључење.
Како се у овом случају ради о неовлашћеној потрошњи у виду самовољног прикључења објекта на дистрибутивну мрежу у смислу одредби члана 89. став 1. тачка а) Општих услова и како се ради о купцу из категорије остала потрошња на ниском напону, обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије је сачињен на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 4) Општих услова и одредбе члана 91. став 2. тачка б) Општих услова. На оснвоу наведених одредби, количина неовлашћено утрошене активне енергије утврђена је као производ одговарајуће обрачунске снаге од 35,88 kW, а која је добијена множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника од 52 А са номиналним напоном и броја радних дана у периоду неовлашћене потрошње – пет дана у јулу, 31 дан у августу и 15 дана у септембру и броја часова у периоду неовлашћене потрошње – осам часова за једносмјенски рад. Примјењујући наведене одредбе Општих услова, противна страна је сачинила рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-19982231-2721-5825 у износу од 2.009,04 КМ, који је подносиоцу захтјева достављен дописом број 11399/17 од 19.03.2018. године. Поред тога, противна страна је редовне рачуне за електричну енергију за период неовлашћене потрошње ставила ван снаге, корекцијом обрачуна која је извршена енергетским одобрењима за мјесец јули – 132 kWh, август – 267 kWh и за септембар 2017. године – 222 kWh, путем Књижне обавијести број 01-0917-19982231 од 13.03.2018. године у укупном износу од -63,53 КМ.
Имајући у виду напријед утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 2.009,04 КМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024