REERS

Rješenje spora: Milkica Gašić, Banja Luka

02.08.2018.

Broj: 01-191-8/18/R-89-193
Datum: 02.08.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Gašić Milkice iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se električna energija isporučuje, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 89. redovnoj sjednici, održanoj 2. avgusta 2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E NJ E

1. ODBIJA SE zahtjev Gašić Milkice iz Banje Luke od 28.03.2018. godine kojim se osporava Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-19851923-2053-2983 od 31.07.2017. godine u iznosu od 8.404,45 KM, na mjernom mjestu ED broj 85024834, koje se nalazi u poslovnom prostoru u ulici Petra Preradovića broj 27 u Banjoj Luci, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 28.03.2018. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je zahtjev za rješavanje spora Gašić Milkice iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se električna energija isporučuje, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva je naveo da su zaposleni protivne strane, dana 21.06.2017. godine, u prisustvu policije izvršili zamjenu brojila na njegovom mjernom mjestu, zbog sumnje u postojanje neovlaštene potrošnje i falsifikovanje žiga na brojilu. Takođe je istakao da se brojilo nalazi izvan objekta na fasadi zgrade i da niko osim radnika protivne strane nije imao pristup brojilu. Dalje je navedeno, da poslovni prostor sa navedenim brojilom koristi zakupac Čedo Lukač koji je bio prisutan prilikom kontrole mjernog mjesta i koji uredno izmiruje račune za isporučenu električnu energiju. S obzirom da se ne slaže sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, koji mu je fakturisan u iznosu od 8.404,45 KM, podnosilac zahtjeva se obratio Regulatornoj komisiji zahtjevom za rješavanje spora.
Protivna strana je na zahtjev Regulatorne komisije, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, dana 13.06.2018. godine. U izjašnjenju je navedeno da je podnosilac zahtjeva od 01.03.2008. godine registrovan kao krajnji kupac električne energije na mjernom mjestu ED broj 85024834, u kategoriji „ostala potrošnja na niskom naponu“, koje se nalazi u poslovnom prostoru u ulici Petra Preradovića broj 27, u Banjoj Luci. U izjašnjenju je navedeno da je, na osnovu Naloga za rad broj 6022/1258562, dana 20.06.2017. godine, izvršena kontrola navedenog mjernog mjesta, kojom prilikom je zaključeno da postoji mogućnost neispravnosti „državnih plombi“, te da je potrebno zamijeniti brojilo i isto kontrolisati. Dalje je navedeno da je, dana 21.06.2017. godine, na osnovu Naloga za rad broj 1259597, izvršena zamjena brojila broj 3298849, kojom prilikom je sačinjena Potvrda o zamijeni brojila i Zapisnik o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000893 od 21.06.2017. godine. Zamijenjeno brojilo broj 3298849 je dostavljeno Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju, koji je izvršio kontrolu brojila i sačinio Izvještaj o vanrednom pregledu mjerila broj 05.3/11/393-25-422/17 od 05.07.2017. godine, kojim je konstatovano da se na brojilu nalazi falsifikovan žig RS11BIH18 110 na tri plombe, da je presječena žica R faze, da je greška u mjerenju 33,7 %, te da brojilo nije ispravno. U izjašnjenju je navedeno da se u ovom slučaju radi o neovlaštenoj potrošnji električne energije iz člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanju električnom energijom – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/12) – daljem tekstu: Opšti uslovi, zbog čega je podnosiocu zahtjeva izvršen obračun neovlaštene potrošnje i po tom osnovu mu je fakturisan Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-19851923-2053-2983 u iznosu od 8.404,45 KM. Kako protivna strana navodi obračun je sačinjen u skladu sa odredbama člana 91. i 92. Opštih uslova, a kao period neovlaštene potrošnje je uzet period od godinu dana, s obzirom da se nije mogao utvrditi početak neovlaštene potrošnje. Takođe, protivna strana je ukazala da je prilikom obračuna neovlaštene potrošnje izvršila umanjenje električne energije koja je registrovana na brojilu u periodu koji je uzet za obračun neovlaštene potrošnje. Protivna strana je istakla i da je zakupac poslovnog prostora “ML music shop“ s.p. Čedo Lukač, dana 21.09.2017. godine, podnio prigovor na obračun neovlaštene potrošnje, te da je dana 25.09.2017. godine dostavljen odgovor na ovoj prigovor podnosiocu zahtjeva, s obzirom da je on registrovan kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 85024834. Takođe, navedeno je da je podnosilac zahtjeva, dana 09.11.2017. godine, zatražio dostavljanje dokumentacije u vezi sa neovlaštenom potrošnjom, koja mu je dostavljena uz dopis, dana 22.11.2017. godine. Protivna strana je istakla i da se mjernom mjestu podnosioca zahtjeva vrši isporuka električne energije.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 86. redovnoj sjednici, održanoj 28.06.2018. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana dostave komentara na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. Protivnoj strani je izvršeno uredno uručenje nacrta rješenja i zaključka o rješevanju spora u skraćenom postupku, dok je za podnosioca zahtjeva dostvljena povratnica- izvješaj o uručenju ovih akata, iz koga je utvrđeno da je, dana 06.07.2018. godine, bezuspješno pokušano uručenje. Takođe, utvrđeno je, da je podnosiocu zahtjeva ostavljeno pismeno saopštenje gdje se nalaze navedeni akti. S obzirom da ni nakon toga podnosilac zahtjeva nije preuzeo nacrt rješenja i zaključak o rješavanju spora, odnosno pošiljka nije ni naknado preuzeta, ista je 14.08.2017. godine sa navedenim aktima vraćena Regulatornoj komisiji, s tim da se smatra da je podnosicu zahtjeva izvršeno dostavljanje u smislu odredbi Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10).
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju, koju su stranke priložile: Zahtjev podnosioca od 28.03.2018. godine, Izjašnjenje protivne strane broj 1662/18 od 05.06.2018. godine i broj 9178/17 od 22.05.2018. godine, Rješenje o stalnoj elektroenergetskoj saglasnosti broj 66962/2007-101 od 24.12.2007. godine, Nalog za rad broj 481930 od 01.03.2008. godine, Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 23.01.2012. godine, Nalog za rad broj 6022/1258562 od 20.06.2017. godine, Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/0025729 od 20.06.2017. godine, Zapisnik o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000893 od 21.06.2017. godine, Potvrdu o zamjeni brojila od 21.06.2017. godine, Zahtjev za ispitivanje tehničke ispravnosti mjernog uređaja i pregled državnih plombi broj 7900/17 od 29.06.2017. godine, Izvještaj o vanrednom pregledu mjerila broj 05.3/11/393-25-422/17 od 05.07.2017. godine, Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-19851923-2053-2983 od 31.07.2017. godine, Dostavu obračuna o neovlašteno preuzetoj električnoj energiji broj 9178/17 od 31.07.2017. godine, Detaljne podatke o zapisniku i obračunskim parametrima neovlaštene potrošnje, Nalog za obustavu isporuke električne energije zbog duga broj 1269568 od 18.09.2017. godine, Nalog za uključenje električne energije broj 1271174 od 25.09.2017. godine, Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/1007940 od 19.09.2017. godine, Prigovor na obračun neovlaštene potrošnje od 20.09.2017. godine, Odgovor broj 9178/17 MŠ/AV od 25.09.2017. godine, Zahtjev od 09.11.2017. godine, Odgovor broj 13052/17 MŠ/AV od 22.11.2017. godine, Nalog za obustavu isporuke električne energije zbog duga broj 1295898 od 19.03.2018. godine, Zapisnik o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/001989 od 22.03.2018. godine, Nalog za uključenje električne energije broj 1296429 od 23.03.2018. godine, Energetsku karticu ED broj 85024834, Finansijsku karticu ED broj 85024834, Finansijsku karticu ED broj 85024834 – neovlaštena potrošnja i fotografije mjernog mjesta.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
• Podnosilac zahtjeva je od 01.03.2008. godine u evidencijama protivne strane evidentiran kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje “ostala potrošnja na niskom naponu“, na mjernom mjestu ED broj 85024834, koje se nalazi u poslovnom prostoru u ulici Petra Preradovića broj 27 u Banjoj Luci;
• Poslovni prostor podnosioca zahtjeva u ulici Petra Preradovića broj 27 u Banjoj Luci po osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora koristi Čedo Lukač iz Banje Luke;
• Dana 20.06.2017. godine ovlaštena lica protivne strane su, na osnovu Naloga za rad broj 6022/1258562, izvršila kontrolu mjernog mjesta ED broj 85024834 i Zapisnikom o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/0025729 od 20.06.2017. godine, konstatovali da je brojilo plombirano plombom 148774, da postoji sumnja da na brojilu nisu originalne „državne plombe“, te da brojilo broj 3298849 treba zamijeniti radi provjere ispravnosti;
• Dana 21.06.2017. godine na mjernom mjestu ED broj 85024834 izvršena je zamjena brojila broj 3298849 i postavljanje brojila broj 1011573, o čemu je sačinjena potvrda o zamjeni brojila;
• Dana 21.06.2017. godine sačinjen je Zapisnik o utrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000893, kojim je konstatovano da se mjerno mjesto nalazi na fasadi objekta, da postoji sumnja u falsifikovanje „državnih plombi“, da je izvršen uviđaj od strane policijskih službenika, kao i da je skinuto brojila broj 3298849 i postavljeno brojilo broj 1011573;
• Protivna strana je, dana 29.06.2017. godine, Republičkom zavodu za metrologiju i standardizaciju dostavila zahtjev za ispitivanje tehničke ispravnosti brojila broj 3298849 i pregled državnih žigova koji su postavljeni na ovom brojilu;
• Republički zavod za standardizaciju i metrologiju je izvršio kontrolu brojila broj 3298849, kojom prilikom je utvrđeno da se na brojilu nalazi falsifikovan žig zavoda broj RS11BIH 18 110 na tri plombe, da je ispod poklopca brojila prekinuta žica naponskog elektromagneta R faze, te da kontrolisano brojilo nije ispravno, što je konstatovano Izvještajem o vanrednom pregledu mjerila broj 05.3/11/393-25-422/17 od 05.07.2017. godine.
• Protivna strana je, dana 31.07.2017. godine, sačinila obračun neovlaštene potrošnje za period od godinu dana, te podnosiocu zahtjeva, aktom broj 9178/17 od 31.07.2017. godine, dostavila Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-19851823-2053-2983 u iznosu od 8.404,45 KM od 31.07.2017. godine;
• Prilikom obračuna neovlaštene potrošnje protivna strana je pravilno primjenila odredbe Opštih uslova;
• Zakupac poslovnog prostora u ulici Petra Preradovića broj 27 u Banjoj Luci, Čedo Lukač je dostavio protivnoj strani, dana 20.09.2017. godine, prigovor na obračun neovlaštene potrošnje;
• Protivna strana je, dana 25.09.2017. godine, podnosiocu zahtjeva dostavila Odgovor na prigovor na obračun neovlaštene potrošnje broj 9178/17 MŠ/AV, u kome je podnosiocu zahtjeva ukazano na razloge za obračun neovlaštene potrošnje i da se ne može prihvatiti prigovor na obračun neovlaštene potrošnje, te da se podnosilac može obratiti Regulatornoj komisiji;
• Mjernom mjestu ED broj 85024834 se vrši isporuka električne energije;
• Protivna strana je, dana 22.11.2017. godine, podnosiocu zahtjeva aktom broj 13052/17 MŠ/AV dostavila kopiju Zapisnika o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/0025729 od 20.06.2017. godine, kopiju Zapisnika o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000893 od 21.06.2017. godine, te Izvještaj o vanrednom pregledu mjerila broj 05.3/11/393-25-422/17 od 05.07.2017. godine;
• Podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa koji mu je fakturisan po osnovu neovlaštene potrošnje.
Iz naprijed navedenih činjenica, utvrđeno je da je na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva neovlašteno trošena električna energija, te da je protivna strana imala osnov da izvrši obračun neovlaštene potrošnje, koji je fakturisala podnosiocu zahtjeva.
Dana 20.06.2017. godine od strane ovlaštenih lica protivne strane izvršena je kontrola mjernog mjesta ED broj 85024834 i tom prilikom je, Zapisnikom o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/0025729 od 20.06.2017. godine, konstatovano da je brojilo plombirano plombom 148774 i da postoji sumnja da na brojilu nisu originalne „državne plombe“, kao i da brojilo broj 3298849 treba zamijeniti radi provjere ispravnosti. Utvrđeno je i da su radnici protivne strane, dana 21.06.2017. godine, izvršili zamjenu brojila broj 3298849 i postavljanje brojila broj 1011573, o čemu je sačinjena potvrda o zamjeni brojila. Isti dan je sačinjen i Zapisnik o utrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000893, kojim je konstatovano da se mjerno mjesto nalazi na fasadi objekta, da postoji sumnja u falsifikovanje „državnih plombi“ i da je skinuto brojila broj 3298849 i postavljeno brojilo broj 1011573. S obzirom na sumnje u ispravnost postavljenih žigova, protivna strana je 29.06.2017. godine, Republičkom zavodu za metrologiju i standardizaciju dostavila zahtjev za ispitivanje tehničke ispravnosti brojila broj 3298849 i pregled državnih žigova koji su postavljeni na ovom brojilu. Republički zavod za standardizaciju i metrologiju je, dana 05.07.2017. godine, izvršio kontrolu ispravnosti brojila broj 3298849 i pregled državnih žigova, kojom je utvrđeno da se na brojilu nalazi falsifikovan žig zavoda broj RS11BIH 18 110 na tri plombe, da je prekinuta žica naponskog elektromagneta R faze, te da kontrolisano brojilo nije ispravno. O kontroli navedenog brojila sačinjen je Izvještaj o vanrednom pregledu mjerila broj 05.3/11/393-25-422/17 od 05.07.2017. godine.
S obzirom na stanje koje je utvrđeno kontrolom ispravnosti brojila, od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, kao nadležne institucije za pregled i verifikaciju brojila na osnovu člana 10. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/16), u ovom slučaju je postojao osnov za obračun neovlaštene potrošnje električne energije, jer se radi o vidu neovlaštene potrošnje iz odredbe člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, kojim je propisano da se pod neovlaštenom potrošnjom podrazumijeva i potrošnja u slučaju kada se onemogućava pravilno registrovanje preuzete električne energije i snage. U ovom slučaju je utvrđeno da električna energija na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva nije pravilno mjerena, kao i da je razlog za neispravno mjerenje, preduzimanje neovlaštenih radnji na brojilu, odnosno to što je zbog nepostojanja originalnog žiga, odnosno falsifikovanja žig zavoda broj RS11BIH 18 110 na tri plombe, bio omogućem neovlašten pristup u unutrašnjost brojila i preduzimanje neovlaštenih radnji, tj. kidanje žice naponskog elektromagneta R faze, čime je onemogućeno pravilno mjerenje utrošene električne energije. Što se tiče navoda podnosioca da su na lice mjesta izašli policijski službenici koji su konstatovali da nije bilo povreda plombi, potrebno je ukazati da je i zapisnicima o kontroli mjernog mjesta konstatovano da nije bilo povreda plombi koje su postavljene od strane distributera. Treba posebno ukazati na razliku između plombe na brojilu koje postavljaju nadležni distributeri električne energije na osnovu člana 74. Opštih uslova, u odnosu na žigove koje postavlja Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, na osnovu odredbi člana 25. Zakona o metrologiji. Što se tiče žigova Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju koji su postavljeni na brojilu, treba istaći da ispravnost ovih žigova može provjeriti samo Republički zavod za standardizaciju i metrologiju koji vršio postavljenje istih, a koji je u ovom slučaju kontrolom brojila broj 3298849 utvrdio da se na brojilu nalaze falsifikovani žigovi.
Imajući u vidu navedene neovlaštene radnje na brojilu kojima je onemogućeno ispravno mjerenje isporučene električne energije, a koje su utrđene kontrolom od strane nadležne institucije, protivna strana je, na osnovu ovlaštenja iz člana 92. stav 5. Opštih uslova, dana 31.07.2017. godine, sačinila obračun neovlaštene potrošnje u iznosu od 8.404,45 KM, o čemu je podnosiocu zahtjeva dostavljen Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju NF-19851823-2053-2983 od 31.07.2017. godine. Podnosilac zahtjeva je, u evidencijama protivne strane, registrovan kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 85024834, pa je obračun neovlaštene potrošnje njemu i fakturisan, a ne zakupcima poslovnog prostora.
Kao period za obračun neovlaštene potrošnje električne energije, u ovom slučaju, pravilno je određen period od godinu dana od dana utvrđivanja neovlaštene potrošnje, a na osnovu odredbe člana 90. stav 2. i 3. Opštih uslova. U ovom slučaju se nije tačno mogao utvrditi početak neovlaštenih radnji iz člana 89. Opštih uslova, pa je obračun neovlaštene potrošnje izvršen za period od godinu dana od dana utvrđivanja neovlaštene potrošnje, a na osnovu odredbi člana 90. Opštih uslova.
U ovom slučaju se radi o neovlaštenoj potrošnji na mjernom uređaju, pa je prilikom izračuna obračunske snage za obračun neovlaštene potrošnje pravilno primijenjena odredba člana 91. stav 2. tačka a) podtačka 3) Opštih uslova, kojom je propisano da se obračunska snaga dobija množenjem manje vrijednosti nominale struje glavnog osigurača ili uređaja za ograničenje snage ili dozvoljenog strujnog opterećenja priključnog voda, sa nominalnim naponom, ukoliko je neovlaštena potrošnja izvršena na mjernom uređaju. Utvrđeno je da je obračunska snaga od 24,15 kW, utvrđena množenjem manje vrijednosti nominale struje glavnog osigurača od 35 A i nominalnog napona od 230 V. Takođe, količina neovlašteno utrošene aktivne energije za kategoriju “ostala potrošnja na niskom naponu“ pravilno je utvrđena kao proizvod obračunske snage i broja radnih dana, s tim da je uzeto sedam radnih dana u nedelji za jednosmjenski rad od osam časova, a na osnovu odredbe člana 91. stav 2. tačka b) podtačka 1) Opštih uslova. Utvrđeno je i da je protivna strana prilikom obračuna neovlaštene potrošnje primijenila i odredbu člana 92. stav 8. Opštih uslova, na osnovu koje je izvršeno umanjenje količine električne energije, koja je registrovana na mjernom uređaju u periodu koji je uzet za obračun neovlaštene potrošnje.
Pored navedenog treba istaći da se obračun neovlaštene potrošnje sačinjava u skladu sa odredbama Opštih uslova, koji su doneseni na osnovu odredbe člana 23. alineja 6. i člana 74. Zakona o električnoj energiji. Odredbom člana 74. Zakona o električnoj energiji utvrđeno je šta je predmet regulisanja Opštih uslova, a tačkom 12. ovog člana Zakona o električnoj energiji, propisano je da se Opštim uslovima uređuje način utvrđivanja količine i snage neovlašteno utrošene električne energije, kao i način obračuna i naplate neovlašteno utrošene električne energije. Prema tome, obračunom neovlašteno preuzete električne energije se utvrđuje količina isporučene električne energije u skladu sa propisima, budući da isporučena električna energija nije pravilno izmjerena uslijed preduzimanja neovlaštenih radnji na mjernom mjestu, pa su neosnovane tvrdnje podnosioca zahtjeva da se obračun neovlaštene potrošnje treba sačiniti na osnovu analize dosadašnje potrošnje, a ne na osnovu propisa.
Imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje i navedeni pravni osnov, odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Kako se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i kako su troškovi postupka bili neznatni, te s obzirom da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023