REERS

Рјешење спора: Милкица Гашић, Бања Лука

02.08.2018.

Број: 01-191-8/18/Р-89-193
Датум: 02.08.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Гашић Милкице из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 89. редовној сједници, одржаноj 2. августа 2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Гашић Милкице из Бање Луке од 28.03.2018. године којим се оспорава Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-19851923-2053-2983 од 31.07.2017. године у износу од 8.404,45 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 85024834, које се налази у пословном простору у улици Петра Прерадовића број 27 у Бањој Луци, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 28.03.2018. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Гашић Милкице из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је навео да су запослени противне стране, дана 21.06.2017. године, у присуству полиције извршили замјену бројила на његовом мјерном мјесту, због сумње у постојање неовлаштене потрошње и фалсификовање жига на бројилу. Такође је истакао да се бројило налази изван објекта на фасади зграде и да нико осим радника противне стране није имао приступ бројилу. Даље је наведено, да пословни простор са наведеним бројилом користи закупац Чедо Лукач који је био присутан приликом контроле мјерног мјеста и који уредно измирује рачуне за испоручену електричну енергију. С обзиром да се не слаже са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, који му је фактурисан у износу од 8.404,45 КМ, подносилац захтјева се обратио Регулаторној комисији захтјевом за рјешавање спора.
Противна страна је на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, дана 13.06.2018. године. У изјашњењу је наведено да је подносилац захтјева од 01.03.2008. године регистрован као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 85024834, у категорији „остала потрошња на ниском напону“, које се налази у пословном простору у улици Петра Прерадовића број 27, у Бањој Луци. У изјашњењу је наведено да је, на основу Налога за рад број 6022/1258562, дана 20.06.2017. године, извршена контрола наведеног мјерног мјеста, којом приликом је закључено да постоји могућност неисправности „државних пломби“, те да је потребно замијенити бројило и исто контролисати. Даље је наведено да је, дана 21.06.2017. године, на основу Налога за рад број 1259597, извршена замјена бројила број 3298849, којом приликом је сачињена Потврда о замијени бројила и Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000893 од 21.06.2017. године. Замијењено бројило број 3298849 је достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, који је извршио контролу бројила и сачинио Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-422/17 од 05.07.2017. године, којим је констатовано да се на бројилу налази фалсификован жиг РС11БИХ18 110 на три пломбе, да је пресјечена жица Р фазе, да је грешка у мјерењу 33,7 %, те да бројило није исправно. У изјашњењу је наведено да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевању електричном енергијом – Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – даљем тексту: Општи услови, због чега је подносиоцу захтјева извршен обрачун неовлаштене потрошње и по том основу му је фактурисан Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-19851923-2053-2983 у износу од 8.404,45 КМ. Како противна страна наводи обрачун је сачињен у складу са одредбама члана 91. и 92. Општих услова, а као период неовлаштене потрошње је узет период од годину дана, с обзиром да се није могао утврдити почетак неовлаштене потрошње. Такође, противна страна је указала да је приликом обрачуна неовлаштене потрошње извршила умањење електричне енергије која је регистрована на бројилу у периоду који је узет за обрачун неовлаштене потрошње. Противна страна је истакла и да је закупац пословног простора “ML music shop“ s.p. Чедо Лукач, дана 21.09.2017. године, поднио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, те да је дана 25.09.2017. године достављен одговор на овој приговор подносиоцу захтјева, с обзиром да је он регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 85024834. Такође, наведено је да је подносилац захтјева, дана 09.11.2017. године, затражио достављање документације у вези са неовлаштеном потрошњом, која му је достављена уз допис, дана 22.11.2017. године. Противна страна је истакла и да се мјерном мјесту подносиоца захтјева врши испорука електричне енергије.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 86. редовној сједници, одржаној 28.06.2018. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. Противној страни је извршено уредно уручење нацрта рјешења и закључка о рјешевању спора у скраћеном поступку, док је за подносиоца захтјева доствљена повратница- извјешај о уручењу ових аката, из кога је утврђенo да је, дана 06.07.2018. године, безуспјешно покушано уручење. Такође, утврђено је, да је подносиоцу захтјева остављено писмено саопштење гдје се налазе наведени акти. С обзиром да ни након тога подносилац захтјева није преузео нацрт рјешења и закључак о рјешавању спора, односно пошиљка није ни накнадо преузета, иста је 14.08.2017. године са наведеним актима враћена Регулаторној комисији, с тим да се сматра да је подносицу захтјева извршено достављање у смислу одредби Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10).
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, коју су странке приложиле: Захтјев подносиоца од 28.03.2018. године, Изјашњење противне стране број 1662/18 од 05.06.2018. године и број 9178/17 од 22.05.2018. године, Рјешење о сталној електроенергетској сагласности број 66962/2007-101 од 24.12.2007. године, Налог за рад број 481930 од 01.03.2008. године, Уговор о закупу пословног простора од 23.01.2012. године, Налог за рад број 6022/1258562 од 20.06.2017. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0025729 од 20.06.2017. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000893 од 21.06.2017. године, Потврду о замјени бројила од 21.06.2017. године, Захтјев за испитивање техничке исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби број 7900/17 од 29.06.2017. године, Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-422/17 од 05.07.2017. године, Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-19851923-2053-2983 од 31.07.2017. године, Доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 9178/17 од 31.07.2017. године, Детаљне податке о записнику и обрачунским параметрима неовлаштене потрошње, Налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга број 1269568 од 18.09.2017. године, Налог за укључење електричне енергије број 1271174 од 25.09.2017. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/1007940 од 19.09.2017. године, Приговор на обрачун неовлаштене потрошње од 20.09.2017. године, Одговор број 9178/17 МШ/АВ од 25.09.2017. године, Захтјев од 09.11.2017. године, Одговор број 13052/17 МШ/АВ од 22.11.2017. године, Налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга број 1295898 од 19.03.2018. године, Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/001989 од 22.03.2018. године, Налог за укључење електричне енергије број 1296429 од 23.03.2018. године, Енергетску картицу ЕД број 85024834, Финансијску картицу ЕД број 85024834, Финансијску картицу ЕД број 85024834 – неовлаштена потрошња и фотографије мјерног мјеста.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
• Подносилац захтјева је од 01.03.2008. године у евиденцијама противне стране евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње “остала потрошња на ниском напону“, на мјерном мјесту ЕД број 85024834, које се налази у пословном простору у улици Петра Прерадовића број 27 у Бањој Луци;
• Пословни простор подносиоца захтјева у улици Петра Прерадовића број 27 у Бањој Луци по основу уговора о закупу пословног простора користи Чедо Лукач из Бање Луке;
• Дана 20.06.2017. године овлаштена лица противне стране су, на основу Налога за рад број 6022/1258562, извршила контролу мјерног мјеста ЕД број 85024834 и Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0025729 од 20.06.2017. године, констатовали да је бројило пломбирано пломбом 148774, да постоји сумња да на бројилу нису оригиналне „државне пломбе“, те да бројило број 3298849 треба замијенити ради провјере исправности;
• Дана 21.06.2017. године на мјерном мјесту ЕД број 85024834 извршена је замјена бројила број 3298849 и постављање бројила број 1011573, о чему је сачињена потврда о замјени бројила;
• Дана 21.06.2017. године сачињен је Записник о утрђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000893, којим је констатовано да се мјерно мјесто налази на фасади објекта, да постоји сумња у фалсификовање „државних пломби“, да је извршен увиђај од стране полицијских службеника, као и да је скинуто бројила број 3298849 и постављено бројило број 1011573;
• Противна страна је, дана 29.06.2017. године, Републичком заводу за метрологију и стандардизацију доставила захтјев за испитивање техничке исправности бројила број 3298849 и преглед државних жигова који су постављени на овом бројилу;
• Републички завод за стандардизацију и метрологију је извршио контролу бројила број 3298849, којом приликом је утврђено да се на бројилу налази фалсификован жиг завода број РС11БИХ 18 110 на три пломбе, да је испод поклопца бројила прекинута жица напонског електромагнета R фазе, те да контролисано бројило није исправно, што је констатовано Извјештајем о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-422/17 од 05.07.2017. године.
• Противна страна је, дана 31.07.2017. године, сачинила обрачун неовлаштене потрошње за период од годину дана, те подносиоцу захтјева, актом број 9178/17 oд 31.07.2017. године, доставила Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-19851823-2053-2983 у износу од 8.404,45 КМ од 31.07.2017. године;
• Приликом обрачуна неовлаштене потрошње противна страна је правилно примјенила одредбе Општих услова;
• Закупац пословног простора у улици Петра Прерадовића број 27 у Бањој Луци, Чедо Лукач је доставио противној страни, дана 20.09.2017. године, приговор на обрачун неовлаштене потрошње;
• Противна страна је, дана 25.09.2017. године, подносиоцу захтјева доставила Одговор на приговор на обрачун неовлаштене потрошње број 9178/17 МШ/АВ, у коме је подносиоцу захтјева указано на разлоге за обрачун неовлаштене потрошње и да се не може прихватити приговор на обрачун неовлаштене потрошње, те да се подносилац може обратити Регулаторној комисији;
• Мјерном мјесту ЕД број 85024834 се врши испорука електричне енергије;
• Противна страна је, дана 22.11.2017. године, подносиоцу захтјева актом број 13052/17 МШ/АВ доставила копију Записника о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0025729 од 20.06.2017. године, копију Записника о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000893 од 21.06.2017. године, те Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-422/17 од 05.07.2017. године;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу неовлаштене потрошње.
Из напријед наведених чињеница, утврђено је да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева неовлаштено трошена електрична енергија, те да је противна страна имала основ да изврши обрачун неовлаштене потрошње, који је фактурисала подносиоцу захтјева.
Дана 20.06.2017. године од стране овлаштених лица противне стране извршена је контрола мјерног мјеста ЕД број 85024834 и том приликом је, Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0025729 од 20.06.2017. године, констатовано да је бројило пломбирано пломбом 148774 и да постоји сумња да на бројилу нису оригиналне „државне пломбе“, као и да бројило број 3298849 треба замијенити ради провјере исправности. Утврђено је и да су радници противне стране, дана 21.06.2017. године, извршили замјену бројила број 3298849 и постављање бројила број 1011573, о чему је сачињена потврда о замјени бројила. Исти дан је сачињен и Записник о утрђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000893, којим је констатовано да се мјерно мјесто налази на фасади објекта, да постоји сумња у фалсификовање „државних пломби“ и да је скинуто бројила број 3298849 и постављено бројило број 1011573. С обзиром на сумње у исправност постављених жигова, противна страна је 29.06.2017. године, Републичком заводу за метрологију и стандардизацију доставила захтјев за испитивање техничке исправности бројила број 3298849 и преглед државних жигова који су постављени на овом бројилу. Републички завод за стандардизацију и метрологију је, дана 05.07.2017. године, извршио контролу исправности бројила број 3298849 и преглед државних жигова, којом је утврђено да се на бројилу налази фалсификован жиг завода број РС11БИХ 18 110 на три пломбе, да је прекинута жица напонског електромагнета R фазе, те да контролисано бројило није исправно. О контроли наведеног бројила сачињен је Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-422/17 од 05.07.2017. године.
С обзиром на стање које је утврђено контролом исправности бројила, од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију, као надлежне институције за преглед и верификацију бројила на основу члана 10. Закона о метрологији („Службени гласник Републике Српске“, број 33/16), у овом случају је постојао основ за обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, јер се ради о виду неовлаштене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, којим је прописано да се под неовлаштеном потрошњом подразумијева и потрошња у случају када се онемогућава правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге. У овом случају је утврђено да електрична енергија на мјерном мјесту подносиоца захтјева није правилно мјерена, као и да је разлог за неисправно мјерење, предузимање неовлаштених радњи на бројилу, односно то што је због непостојања оригиналног жига, односно фалсификовања жиг завода број РС11БИХ 18 110 на три пломбе, био омогућем неовлаштен приступ у унутрашњост бројила и предузимање неовлаштених радњи, тј. кидање жице напонског електромагнета R фазе, чиме је онемогућено правилно мјерење утрошене електричне енергије. Што се тиче навода подносиоца да су на лице мјеста изашли полицијски службеници који су констатовали да није било повреда пломби, потребно је указати да је и записницима о контроли мјерног мјеста констатовано да није било повреда пломби које су постављене од стране дистрибутера. Треба посебно указати на разлику између пломбе на бројилу које постављају надлежни дистрибутери електричне енергије на основу члана 74. Општих услова, у односу на жигове које поставља Републички завод за стандардизацију и метрологију, на основу одредби члана 25. Закона о метрологији. Што се тиче жигова Републичког завода за стандардизацију и метрологију који су постављени на бројилу, треба истаћи да исправност ових жигова може провјерити само Републички завод за стандардизацију и метрологију који вршио постављење истих, а који је у овом случају контролом бројила број 3298849 утврдио да се на бројилу налазе фалсификовани жигови.
Имајући у виду наведене неовлаштене радње на бројилу којима је онемогућено исправно мјерење испоручене електричне енергије, а које су утрђене контролом од стране надлежне институције, противна страна је, на основу овлаштења из члана 92. став 5. Општих услова, дана 31.07.2017. године, сачинила обрачун неовлаштене потрошње у износу од 8.404,45 КМ, о чему је подносиоцу захтјева достављен Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију НФ-19851823-2053-2983 од 31.07.2017. године. Подносилац захтјева је, у евиденцијама противне стране, регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 85024834, па је обрачун неовлаштене потрошње њему и фактурисан, а не закупцима пословног простора.
Као период за обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, у овом случају, правилно је одређен период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње, а на основу одредбе члана 90. став 2. и 3. Општих услова. У овом случају се није тачно могао утврдити почетак неовлаштених радњи из члана 89. Општих услова, па је обрачун неовлаштене потрошње извршен за период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње, а на основу одредби члана 90. Општих услова.
У овом случају се ради о неовлаштеној потрошњи на мјерном уређају, па је приликом израчуна обрачунске снаге за обрачун неовлаштене потрошње правилно примијењена одредба члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3) Општих услова, којом је прописано да се обрачунска снага добија множењем мање вриједности номинале струје главног осигурача или уређаја за ограничење снаге или дозвољеног струјног оптерећења прикључног вода, са номиналним напоном, уколико је неовлаштена потрошња извршена на мјерном уређају. Утврђено је да је обрачунска снага од 24,15 kW, утврђена множењем мање вриједности номинале струје главног осигурача од 35 A и номиналног напона од 230 V. Такође, количина неовлаштено утрошене активне енергије за категорију “остала потрошња на ниском напону“ правилно је утврђена као производ обрачунске снаге и броја радних дана, с тим да је узето седам радних дана у недељи за једносмјенски рад од осам часова, а на основу одредбе члана 91. став 2. тачка б) подтачка 1) Општих услова. Утврђено је и да је противна страна приликом обрачуна неовлаштене потрошње примијенила и одредбу члана 92. став 8. Општих услова, на основу које је извршено умањење количине електричне енергије, која је регистрована на мјерном уређају у периоду који је узет за обрачун неовлаштене потрошње.
Поред наведеног треба истаћи да се обрачун неовлаштене потрошње сачињава у складу са одредбама Општих услова, који су донесени на основу одредбе члана 23. алинеја 6. и члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, а тачком 12. овог члана Закона о електричној енергији, прописано је да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. Према томе, обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије се утврђује количина испоручене електричне енергије у складу са прописима, будући да испоручена електрична енергија није правилно измјерена услијед предузимања неовлаштених радњи на мјерном мјесту, па су неосноване тврдње подносиоца захтјева да се обрачун неовлаштене потрошње треба сачинити на основу анализе досадашње потрошње, а не на основу прописа.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те с обзиром да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024