REERS

Рјешење спора: Драгоја Дакић, Градишка

08.03.2019.

Број:01-478-8/18/Р-105-36
Датум: 08.03.2019.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10 и 7/19), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Дакић Драгоја из Градишке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 105. редовној сједници, одржаној 08. марта 2019. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Дакић Драгоја из Градишке од 17.12.2018. године, којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-510606361-6002-10361 од 31.08.2018. године, у износу од 414,22 КМ, на мјерном мјесту ЕДБ: 2164090, које се налази на адреси Атифа Топића број 40 у Градишци, као неоснован.

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

3. Ово рјешење се објављује на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

О б р а з л о ж е њ е

Поднеском, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен дана 17.12.2018. године, Дакић Драгоја из Градишке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева приговара на обрачун неовлашћене потрошње у износу од 414,22 КМ, који је противна страна сачинила на основу Записника о утврђивању неовлашћене потрошње број 001/00676 од 23.08.2018. године у коме је констатовано да је подносилац захтјева у пословном простору „Дакић“ д.о.о самовољно покидао пломбе на бројилу и прикључио одлазне каблове на пломбе 440164 и 156326. Подносилац захтјева даље наводи да је ово мјерно мјесто из категорије “Остала потрошња на ниском напону“ одјавио у априлу 2018. Године, што је потврдио и контролни тим противне стране, у присуству инспектора МУП-а РС, те констатовано у записнику број 001/0001742 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста. С обзиром да се предметно бројило налази са вањске стране објекта и да је кидање пломби могло урадити и треће лице односно лице по чијој је пријави извршена контрола овог мјерног мјеста, те због напријед наведеног и из разлога што је ово мјерно мјесто одјављено, искључено на бројилу и на панцер осигурачима, подносилац оспорава наведени обрачун и тражи да се овај обрачун неовлашћене потрошње поништи као неоснован.

На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 08.02.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац дана 01.08.2005. године на мјерном мјесту ЕД број: 2164090, у категорији “Остала потрошња на ниском напону“, са директним мјерењем и бројилом серијски број 156701. Наведено мјерно мјесто је, на захтјев подносиоца, одјављено и искључено, о чему је сачињен записник и одјава у редовној процедури дана 05.04.2018. године. Поред тога, подносилац је у истом објекту регистрован и у категорији домаћинство на мјерном мјесту ЕД број 503542170, са директним мјерењем и бројилом серијски број 5976761. Ово мјерно мјесто је активно. По анонимној телефонској дојави крађе електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 2164090 у пословном простору „Дакић“ д.о.о Градишка, издат је налог за контролу мјерног мјеста у категорији Остала потрошња на ниском напону, са директним мјерењем и бројилом серијски број 156701. Приликом контроле овог мјерног мјеста лоцираног на фасади објекта, дана 23.08.2018. године, сачињени су Записник број 001/00018051 о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем и Записник број 001/00676 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије. У наведеним записницима је констатовано да су самовољно покидане пломбе и прикључени одлазни каблови на бројило тако да је из наведеног пословног простора, продужним каблом, прикључен аутомат за сладолед Хаљита Хаљитија који је затечен на лицу мјеста и потписао записник. Овој контроли су присуствовали припадници полиције, а подносилац захтјева није био присутан. На захтјев тужиоца затражен је поновни увиђај од стране полиције због чега је дана 24.08.2018. године на основу Налога за рад број 50200/5288753, уз присуство полиције, сачињен Записник број 001/0001742 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста у пословном простору „Дакић“ д.о.о Градишка. Наведена контрола је потврдила стање из претходног дана, односно констатовано је постојање “трофазне прикључнице на вањској фасади“ преко које се напаја пословни простор „Дакић“ д.о.о Градишка, мимо мјерења у пословном простору, а преко мјерења домаћинства. На одлазе бројила у пословном простору серијски број 156701, на коме су покидане пломбе, прикључен је кабал из домаћинства. Због тога што је трошио електричну енергију за категорију потрошње која му није одобрена подносилац је измирио дуговање по обрачуну за неовлашћену потрошњу на мјерном мјесту домаћинства.

Међутим, дана 31.08.2018. године, подносиоцу поднеска је, на основу записника о утврђивању неовлашћене потрошње на мјерном мјесту ЕДБ: 2164090, у пословном простору „Дакић“ д.о.о Градишка, достављен обрачун неовлашћене потрошње исказан на рачуну број НФ-510606361-6002-10361 у износу од 414,22 КМ, због самовољног скидања или оштећења пломбе мјерног уређаја који се налази на посједу крајњег купца, као вида неовлашћене потрошње, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка г) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/12), у даљем тексту: Општи услови, за период од од 01.08.2018. – 28.08.2018. године. Противна страна даље у изјашњењу појашњава начин обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије примјеном одредби члана 91. став 3. Општих услова. Подносилац захтјева је одбио да плати рачун број НФ-510606361-6002-10361 у износу од 414,22 КМ и обавијестио противну страну да се обратио Регулаторној комисији оспоравајући основ за наведени обрачун неовлашћене потрошње.

Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 103. редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2019. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је, такође, указано на могућност подношења коментара. У остављеном року странке нису подносиле коментаре на наведене акте. Међутим, пошиљка са наведеним актима упућена подносиоцу захтјева је враћена Регулаторној комисији, при чему је од стране овлашћеног привредног друштва за поштански саобраћај приликом покушаја доставе дана 25.02.2019. године, на коверти констатовано и овјерено да је подносилац отпутовао.

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: поднесак од 17.12.2018. године, изјашњење од 08.02.2019. године, енергетску картицу, енергетску картицу – проширену, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – редовна потрошња, читачке листе, налог за рад број 50200/5288753, Записник број 001/0001742 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста у пословном простору „Дакић“ д.о.о Градишка, Записник број 001/00676 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, те рачун број НФ-510606361-6002-10361 у износу од 414,22 КМ, због самовољног скидања или оштећења пломбе мјерног уређаја.

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене приложених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:

 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 2164090, на адреси Атифа Топића број 40 у Градишци у категорији “Остала потрошња на ниском напону“, регистрован је подносилац захтјева;

 подносилац захтјева је регистрован и на мјерном мјесту ЕДБ: 503542170, које се налази на адреси Атифа Топића број 40 у Градишци, у категорији потрошње “Домаћинство“;

 дана 05.04.2018. године мјерно мјесто ЕД број: 2164090 у категорији “Остала потрошња на ниском напону“ је, на захтјев подносиоца, одјављено и искључено са електродистрибутивне мреже;

 наведено мјерно мјесто ЕД број 2164090 у категорији “Остала потрошња на ниском напону“се налази на фасади објекта подносиоца захтјева;

 дана 23.08.2018. године извршена је контрола мјерног мјеста ЕД број 216090, којом је утврђено да су скинуте дистрибутивне пломбе на главним осигурачима и на бројилу број 156701 на мјерном мјесту ЕД број 216090 о чему је сачињен Записник број 001/00018051 о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем и Записник број 001/00676 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије;

 дана 31.08.2018. године, противна страна је сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-510606361-6002-10361 у износу од 414,22 КМ, због самовољног скидања или оштећења пломбе мјерног уређаја који се налази на посједу крајњег купца и исти доставила подносиоцу захтјева;

 подносилац захтјева није платио износ фактурисан по основу извршеног обрачуна неовлашћене потрошње.

На основу изведених доказа, а посебно на основу Записника број 001/00018051 о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем и Записника број 001/00676 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије утврђено је да су контролом овлашћених радника дистрибутера од 23.08.2018. године на мјерном мјесту ЕД број 216090 затечене скинуте дистрибутивне пломбе на главним осигурачима и бројилу број 156701. Чињенично стање утврђено у овим записницима није спорио ни подносилац захтјева. О скинутим дистрибутивним пломбама подносилац захтјева није благовремено обавијестио противну страну, а што је била његова прописана обавеза. Тиме је потврђено да је у овом случају постојала неовлашћена потрошња електричне енергије у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка г) Општих услова.

Имајући у виду чињеницу да су скинуте дистрибутивне пломбе са главних осигурача и бројила на овом мјерном мјесту, противна страна је сачинила обрачун неовлашћене потрошње у износу од 414,22 КМ, о чему је издат Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-510606361-6002-10361 од 31.08.2018. године. Овај обрачун је сачињен правилно, односно у складу са одредбом члана 91. став 3. Општих услова.

У захтјеву се подносилац позива на тврдњу да он није предузимао неовлашћене радње у виду скидања дистрибутивних пломби са главних осигурача и бројила. Међутим, за одлучивање о захтјеву, односно постојању неовлашћене потрошње електричне енергије у овом случају, није релевантна чињеница, које лице је одговорно за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту у виду скидања дистрибутивних пломби, нити се та одговорност утврђује у овом поступку. Утврђивање одговорности за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту се утврђује у кривичном поступку пред надлежним судом, будући да се неовлашћеним скидањем или оштећењем пломбе мјерног уређаја стичу обиљежја посебних кривичних дјела, која се гоне по службеној дужности. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије је сачињен у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. У конкретном случају за утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова релевантна је чињеница да су затечене скинуте дистрибутивне пломбе на главним осигурачима и бројилу, као вида неовлашћене потрошње у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка г). Општих услова.

Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње због скидања дистрибутивних пломби на главним осигурачима и на бројилу у износу од 414,22 КМ, у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.

Након што је странкама упућен нацрт рјешења и закључак о рјешавању овога спора у скраћеном поступку на коментарисање, у Регулаторну комисију је враћена пошиљка са овим актима која је упућена подносиоцу захтјева. Достављач је на коверти констатовао да је подносилац захтјева отпутовао. Имајући у виду ову чињеницу, као и чињеницу да подносилац захтјева није обавијестио Регулаторну комисију о промјени адресе у смислу одредбе члана 84. става 1. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), то је на основу одредбе члана 84. став 3. истог закона одлучено да се ово рјешење објави на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије, као у тачки 3. овога рјешења.

Правна поука се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима(“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).

Правна поука:

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024