REERS

Рјешење спора: Александар Јевтић, Зворник

23.08.2018.

Број: 01-241-9/18/Р90-204
Датум: 23.08.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 6. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Јевтић Александра из Зворника, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ “Електродистрибуција“ Зворник, у вези са одбијањем испоруке електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 90. редовној сједници, одржаној 23. августа 2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтјев Јевтић Александра из Зворника од 04.05.2018. године, у вези са оспоравањем обуставе испоруке електричне енергије на мјерном мјесту ИД број: 0038250300156021, које се налази у улици Браће Југовића бр. 23, у Зворнику.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 10.05.2018. године, захтјев за рјешавање спора Јевтић Александра из Зворника (у даљем тексту: подносилац захтјева), у вези са оспорaвањем обуставе испоруке електричне енергије, због обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 6.493,31 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 0038250300156021, које се налази у улици Браће Југовића бр. 23 у Зворнику. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је регистрован као крајњи купац код МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ “Електродистрибуција“ Зворник (у даљем тексту: противна страна), те да је неовлашћена потрошња установљена дана 12.01.2015. године код закупца стамбеног простора Первизај Первера, са којим је имао закључен уговор о закупу. Подносилац захтјева наводи да је пресудом Основног суда у Зворнику број 83 0 К 0253670150 К од 20.01.2016. године закупац Первизај Первер оглашен кривим, а противна страна сада од њега захтијева да плати износ по основу неовлашћено утрошене електричне енергије, за који је сазнао тек када му је достављено обавјештење о искључењу од 07.02.2018. године, у којем је наведено да неизмирене обавезе по основу утрошене електричне енергије износе 6.493,31 КМ. Подносилац захтјева сматра да је потраживање противне стране застарјело, јер је протекло три године од дана настанка штете и да га не може остварити у судском поступку, већ кроз најаву обуставе испоруке електричне енегије покушава да га присили да плати туђи дуг, супротно Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (“Службени гласник Републике Српске, број 90/12). Подносилац захтјева тражи да се усвоји његов захтјев којим би се наложило противној страни да не врши обуставу испоруке електричне енергије, а да своје евентуално право, односно потраживање по основу неовлашћено утрошене електричне енергије остварује у судском поступку.
Након разматрања поднесеног захтјева од противне стране је, актом број 01-241-2/18 од 08.06.2018. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве документације.
Регулаторна комисија је, дана 06.07.2018. године, примила изјашњење противне стране, са расположивом документацијом. Поред тога, дана 19. јула 2018. Достављено је и додатно изјашњење, односно допуна инфорамције о захтјеву подносиоца. Противна страна у допуни информације наводи да се Регулаторној комисији 2015. године обраћао закупац Первизај Первер, путем пуномоћника, Јанка Ж. Николића, адвоката из Зворника. Противна страна наводи да је тада актом бр. 1651-1/15 од 31.08.2015. године доставила изјашњење у вези са захтјевом подносиоца заједно са расположивом документацијом. Поступајући по захтјеву Первизај Первера, Регулаторна комисија је сачинила одговор на поднесак, број: 01-343-6/15 од 08.10.2015.године. Противна страна даље наводи да у међувремену није дошло до битне чињеничне промјене између ова два случаја, односно да се и даље и један и други захтјев заснивају на истом чињеничном и правном основу, због чега се сви наводи из изјашњења бр. 1651-3/18 од 31.08.2015. године и даље могу сматрати правно ваљаним за одлучивање по захтјеву за рјешавање спора који је поднио Јевтић Алкеснадар, заједно са информацијама достављеним од стране РЈ “Електродистрибуција“ Зворник.
Према наводима из изјашњења, евиднетирани крајњи купац на мјерном мјесту ИД број 0038250300156021, које се налази у улици Браће Југовића бр. 23 у Зворнику је подносилац захтјева, док Первизај Первер никада није био евидентиран као крајњи купац на том дистрибутивном подручју. Мјерно мјесто се налази у унутрашњем дијелу стамбеног објекта, редовно се очитава потрошња електичне енергије и редовно се испостављају рачуни, које подносилац захтјева није оспоравао. Поступајући по налогу за рад број 45968 од 12.01.2015. године, чланови контролног тима су извршили преглед мјерног мјеста број 0038250300156021, којим су утврдили да су на бројилу број 7994216 типа Т27CDV оштећене двије државне пломбе (верификациони жигови), док је једна пломба потпуно откинута од бројила. Поред тога, утврђено да је фаза “С“ на бројилу уопште не региструје пропуштену електричну енергију, због чега је извршено пломбирање пластичним (дистрибутивним) пломбама, а сам уређај је домонтиран са мјерног мјеста и упућен у одјељење баждарнице, ради провјере његове исправности. Утврђено чињенично стање је записнички констатовано, при чему је сачињене записнике, поред радника противне стране, пописао и подносилац захтјева, који је присуствовао контролном прегледу. Ванредна контрола и баждарење, уз присуство представника Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука, Одјељење за верификацију Бијељина је извршена дана 17.03.2015. године о чему је сачињен записник. У записнику о ванредној контроли уређаја је наведено да бројило типа Т27CDV на поклопцу има предвиђена три шарафа гдје се стављају државни жигови (оловне пломбе), при чему на контролисном бројилу горње плобе није ни било, док су доње двије пломбе оштећене, јер су на њима били видљиви трагови сјечења пломбе. Скидањем поклопца и визуелног прегледа механизма бројила је констатовано да је пресјечена жица напонског намотаја “С“ фазе. Пресијецањем ове жице је елиминисано регистровање електричне енергије пропуштене кроз ову фазу, што је констатовано на записнику. Противна страна даље наводи да је по обављеном ванредном контролном прегледу извршила обрачун накнаде по основу неовлашћене потрошње, а неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, гдје је дефинисано да се под неовлашћеном потрошњом подразумијева потрошња у случају када крајњи купац онемогућава правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге, као и у случају самововољног скидања или оштећења пломбе мјерног уређаја који се налази на посједу крајњег купца, при чему крајњи купац није обавијестио дистрибутера о оштећењу у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка г) Општих услова. Противна страна даље у изјашњењу детаљно образлаже начин на који је, примјеном одредби 89. – 92. Општих услова изврешила обрачун накнаде по основу неовлашћено утрошене електричне енергије у укупном износу од 4.421,74 КМ, који се односи на период од годину дана, а на који износ је издат и рачун број 9000012942 од 31.03.2015. године, на име подносиоца захтјева. Противна страна наводи да се закупац Первизај Первер обраћао приговором, те му је достављен одговор на приговор од 06.05.2015. године, којим је приговор одбијен као неоснован, а и подносилац захтјев се обраћао противној страни приговором образлажући свој однос по основу уговора о закупу са Первизај Первером, те да је у току кривични поступак против Первизај Первера, због чега од противне стране очекује да тужилаштву достави све расположиве информације. Противна страна даље наводи да није обавијештена о закљученом уговору о закупу, нити је подносилац захтјева као крајњи купац тражио сагласност противне стране за уступање уговора о снабдијевању на закупца, којег није могло ни бити, јер и сам подносилац тада није закључио уговор о снабдијевању са противном страном. Фактура за неовлашћену потрошњу је испостављена подносиоцу захтјева, који је присуствовао и потписао записник када је установљена неовлашћена потрошња. С обзиром да подносилац захтјева није измирио фактуру поводом обрачунате неовлашћене потрошње, достављено му је обавјештење о искључењу.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити потпуно и правилно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 89. редовној сједници, одржаној 2. августа 2018. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овога закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
Извршен је увид у захтјев за рјешавање спора од 04.05.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе подносиоца захтјева: одговор на приговор од 05.04.2018. године, пресуду од 20.01.2016. године, обавјештење о искључењу од 07.02.2016. године и уговоре о закупу стамбеног простора. Такође је извршен увид у изјашњења противне стране од 31.08.2015. године и 28.06.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе противне стране: обрачун нерегистроване енергије од 27.03.2015. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње од 12.01.2015. године и записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 12.01.2015. године, записник о ванредној контроли уређаја од 17.03.2015. године, приговор подносиоца од 15.04.2015. године, одговор по приговору од 06.05.2015. године, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 31.03.2015. године, уговор о снабдијевању од 29.12.2016. године, декларацију о прикључку од 10.11.2017. године, картицу обрачуна купца, читачке листе и архиву промета.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, подносилац захтјева је регистрован као крајњи купац у категорији потрошње “Домаћинство“, 1. тарифна група, на мјером мјесту ИД број: 0038250300156021, које се налази у улици Браће Југовића бр. 23 у Зворнику;
 мјерно мјесто подносиоца је доступно за очитање, редовно је очитавана потрошња електричне енергије и редовно су испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 подносилац захтјева, као закуподавац, са Первизај Первером, као закупцем, у периоду 2012. – 2015. годинe, закључио је уговоре о закупу пословног простора;
 у вријеме закључења уговора о закупу, подносилац захтјева није имао закључен уговор о снабдијевању са противном страном,
 поступајући по налогу за рад бој 45968 од 12.01.2015. године, чланови контролног тима противне стране су извршили преглед мјерног мјеста број 0038250300156021, којим су утврдили да су на бројилу број 7994216 типа Т27CDV оштећене двије државне пломбе, односно верификациона жига, док је једна пломба потпуно откинута од бројила, затим је утврђено да фаза “С“ на бројилу уопште не региструје пропуштену електричну енергију, због чега је изврешено пломбирање бројила пластичним (дистрибутивним) пломбама, а сам уређај је домонтиран са мјерног мјеста и упућен у одјељење баждарнице ради провјере његове исправности.
 утврђено чињенично стање је записнички констатовано, при чему је сачињене записник, поред радника противне стране, пописао и подносилац захтјева, који је присуствовао контролном прегледу;
 ванредна контрола и баждарење бројила број 7994216, обављена је дана 17.03.2015. године у баждарници противне стране, уз присуство представника Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука, Одјељење за верификацију Бијељина, о чему је сачињен записник;
 у записнику о ванредној контроли уређаја је наведено да бројило типа Т27CDV на поклопцу има предвиђена три шарафа гдје се стављају државни жигови (оловне пломбе), при чему на контролисном бројилу горње плобе није ни било, док су доње двије пломбе оштећене, јер су на њима били видљиви трагови сјечења пломбе. Поред тога, скидањем поклопца и визуелним прегледом механизма бројила је констатовано да је пресјечена жица напонског намотаја “С“ фазе. Пресијецањем ове жице је елиминисано регистровање електричне енергије пропуштене кроз ову фазу, што је констатовано на записнику;
 противна страна је, дана 27.03.2015. године, у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 1243/15 у износу од 4.421,74 КМ;
 пресудом Основног суда у Зворнику број 83 0 К 0253670150 К од 20.01.2016. године Первизај Первер је оглашен кривим због учињеног кривичног дјела Скидање или повреда службеног печата или знака из члана 394. став 1. Кривичног закона Републике Српске;
 дана 29.12.2016. године противна страна је са подносиоцем захтјева закључила уговор о снабдијевању;
 противна страна је, дана 07.02.2018. године, издала и подносиоцу захтјева доставила обавјештење о искључењу са дистрибутивне мреже, у којем је наведено да је разлог за обуставу испоруке електричне енергије неизмирена обавеза по основу неовлашћене потрошње у укупном износу од 6.496,31 КМ;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлашћене потрошње;
 на мјерном мјесту подносиоца захтјева, није извршена обустава испоруке електричне енергије.

На основу наведених чињеница, утврђено је, да је противна страна, дана 12.01.2015. године, утврдила и записнички констатовала предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту подносиоца захтјева. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, гдје је дефинисано да се под неовлашћеном потрошњом подразумијева потрошња у случају када крајњи купац онемогућава правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге. Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, као и Записник о контролном прегледу мјерног мјеста, оба од 12.01.2015. године, потписан је од стране подносиоца захтјева, који је присуствовао контролном прегледу када је установљена неовлашћена потрошња. У тренутку oткривања неовлашћене потрошње, објекат подносиоца је, по основу закључених уговора о закупу, користио и електричну енергију трошио Первизај Первер, против којег је вођен кривични поступак, а који је пресудом Основног суда у Зворнику број 83 0 К 0253670150 К од 20.01.2016. године оглашен кривим због учињеног кривичног дјела Скидање или повреда службеног печата или знака из члана 394. став 1. Кривичног закона Републике Српске.
Противна страна је, након што су, од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука, Одјељење за верификацију Бијељина утврђене неправилности на бројилу, у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 1243/15 у износу од 4.421,74 КМ.
Имајући у виду да је неовлашћена потрошња установљена 12.01.2015. године и да од тада противна страна у протеклом периоду није успјела наплатити потраживање по овом основу, потребно је истаћи да противна страна сада неосновано условљава даљу испоруку електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева захтијевајући да се плати дуг по овом основу. Обрачун накнаде за неовлашћено преузету електричну енергију, према обрачуну број 1243/15 од 27.03.2015. године је износио 4.421,74 КМ, а у моменту издавања обавјештења о искључењу од 08.02.2018. године, обрачунати износ неовлашћене потрошње је због обрачунате законске затезне камате достигао износ од 6.493,31 КМ. Дакле, у ситуацији када потраживање које потиче из 2015. године, а које противна страна није наплатила у редовном судском поступку, неоспорно је да се сада не може вршити никаква принуда за његово плаћање, па ни фактичка принуда у виду обуставе испоруке електричне енергије. Правила о обустави испоруке електричне енергије подразумијевају ову мјеру као ефикасно средство наплате у фактичким односима и без спровођења поступка пред судом. У овом случају је очигледно да обустава испоруке електирчне енергије није благовремено предузимана и њена примјена у овом случају би представљало злоупотребу правила о обустави испоруке електричне енергије, будући да би се ова мјера предузимала противно циљу због којег је и уставновљена у прописима. Противзаконито би било предузимати мјеру обуставе испоруке електичне енергије да би се отклониле посљедице небриге о благовременој наплати властитог потраживања. Дакле, код оваквог чињеничног стања, мјера обуставе испоруке електричне енергије у овом случају би била противна одредбама члана 80. алинеја 1. и алинеја 3. Закона о електричној енергији и члана 97. став 1. тачка з. и тачка и. Општих услова.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обуставе испоруке електричне енергије у цјелости основан, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024