REERS

Rješenje spora: Aleksandar Jevtić, Zvornik

23.08.2018.

Broj: 01-241-9/18/R90-204
Datum: 23.08.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 6. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Jevtić Aleksandra iz Zvornika, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, RJ “Elektrodistribucija“ Zvornik, u vezi sa odbijanjem isporuke električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 90. redovnoj sjednici, održanoj 23. avgusta 2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E NJ E

1. USVAJA SE zahtjev Jevtić Aleksandra iz Zvornika od 04.05.2018. godine, u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije na mjernom mjestu ID broj: 0038250300156021, koje se nalazi u ulici Braće Jugovića br. 23, u Zvorniku.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 10.05.2018. godine, zahtjev za rješavanje spora Jevtić Aleksandra iz Zvornika (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije, zbog obračuna neovlašćeno utrošene električne energije u iznosu od 6.493,31 KM, na mjernom mjestu ED broj 0038250300156021, koje se nalazi u ulici Braće Jugovića br. 23 u Zvorniku. Podnosilac u zahtjevu, između ostalog, navodi da je registrovan kao krajnji kupac kod MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, RJ “Elektrodistribucija“ Zvornik (u daljem tekstu: protivna strana), te da je neovlašćena potrošnja ustanovljena dana 12.01.2015. godine kod zakupca stambenog prostora Pervizaj Pervera, sa kojim je imao zaključen ugovor o zakupu. Podnosilac zahtjeva navodi da je presudom Osnovnog suda u Zvorniku broj 83 0 K 0253670150 K od 20.01.2016. godine zakupac Pervizaj Perver oglašen krivim, a protivna strana sada od njega zahtijeva da plati iznos po osnovu neovlašćeno utrošene električne energije, za koji je saznao tek kada mu je dostavljeno obavještenje o isključenju od 07.02.2018. godine, u kojem je navedeno da neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije iznose 6.493,31 KM. Podnosilac zahtjeva smatra da je potraživanje protivne strane zastarjelo, jer je proteklo tri godine od dana nastanka štete i da ga ne može ostvariti u sudskom postupku, već kroz najavu obustave isporuke električne enegije pokušava da ga prisili da plati tuđi dug, suprotno Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – Prečišćeni tekst, u daljem tekstu: Opšti uslovi (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 90/12). Podnosilac zahtjeva traži da se usvoji njegov zahtjev kojim bi se naložilo protivnoj strani da ne vrši obustavu isporuke električne energije, a da svoje eventualno pravo, odnosno potraživanje po osnovu neovlašćeno utrošene električne energije ostvaruje u sudskom postupku.
Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva od protivne strane je, aktom broj 01-241-2/18 od 08.06.2018. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i dostavljanje raspoložive dokumentacije.
Regulatorna komisija je, dana 06.07.2018. godine, primila izjašnjenje protivne strane, sa raspoloživom dokumentacijom. Pored toga, dana 19. jula 2018. Dostavljeno je i dodatno izjašnjenje, odnosno dopuna inforamcije o zahtjevu podnosioca. Protivna strana u dopuni informacije navodi da se Regulatornoj komisiji 2015. godine obraćao zakupac Pervizaj Perver, putem punomoćnika, Janka Ž. Nikolića, advokata iz Zvornika. Protivna strana navodi da je tada aktom br. 1651-1/15 od 31.08.2015. godine dostavila izjašnjenje u vezi sa zahtjevom podnosioca zajedno sa raspoloživom dokumentacijom. Postupajući po zahtjevu Pervizaj Pervera, Regulatorna komisija je sačinila odgovor na podnesak, broj: 01-343-6/15 od 08.10.2015.godine. Protivna strana dalje navodi da u međuvremenu nije došlo do bitne činjenične promjene između ova dva slučaja, odnosno da se i dalje i jedan i drugi zahtjev zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu, zbog čega se svi navodi iz izjašnjenja br. 1651-3/18 od 31.08.2015. godine i dalje mogu smatrati pravno valjanim za odlučivanje po zahtjevu za rješavanje spora koji je podnio Jevtić Alkesnadar, zajedno sa informacijama dostavljenim od strane RJ “Elektrodistribucija“ Zvornik.
Prema navodima iz izjašnjenja, evidnetirani krajnji kupac na mjernom mjestu ID broj 0038250300156021, koje se nalazi u ulici Braće Jugovića br. 23 u Zvorniku je podnosilac zahtjeva, dok Pervizaj Perver nikada nije bio evidentiran kao krajnji kupac na tom distributivnom području. Mjerno mjesto se nalazi u unutrašnjem dijelu stambenog objekta, redovno se očitava potrošnja elektične energije i redovno se ispostavljaju računi, koje podnosilac zahtjeva nije osporavao. Postupajući po nalogu za rad broj 45968 od 12.01.2015. godine, članovi kontrolnog tima su izvršili pregled mjernog mjesta broj 0038250300156021, kojim su utvrdili da su na brojilu broj 7994216 tipa T27CDV oštećene dvije državne plombe (verifikacioni žigovi), dok je jedna plomba potpuno otkinuta od brojila. Pored toga, utvrđeno da je faza “S“ na brojilu uopšte ne registruje propuštenu električnu energiju, zbog čega je izvršeno plombiranje plastičnim (distributivnim) plombama, a sam uređaj je domontiran sa mjernog mjesta i upućen u odjeljenje baždarnice, radi provjere njegove ispravnosti. Utvrđeno činjenično stanje je zapisnički konstatovano, pri čemu je sačinjene zapisnike, pored radnika protivne strane, popisao i podnosilac zahtjeva, koji je prisustvovao kontrolnom pregledu. Vanredna kontrola i baždarenje, uz prisustvo predstavnika Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, Odjeljenje za verifikaciju Bijeljina je izvršena dana 17.03.2015. godine o čemu je sačinjen zapisnik. U zapisniku o vanrednoj kontroli uređaja je navedeno da brojilo tipa T27CDV na poklopcu ima predviđena tri šarafa gdje se stavljaju državni žigovi (olovne plombe), pri čemu na kontrolisnom brojilu gornje plobe nije ni bilo, dok su donje dvije plombe oštećene, jer su na njima bili vidljivi tragovi sječenja plombe. Skidanjem poklopca i vizuelnog pregleda mehanizma brojila je konstatovano da je presječena žica naponskog namotaja “S“ faze. Presijecanjem ove žice je eliminisano registrovanje električne energije propuštene kroz ovu fazu, što je konstatovano na zapisniku. Protivna strana dalje navodi da je po obavljenom vanrednom kontrolnom pregledu izvršila obračun naknade po osnovu neovlašćene potrošnje, a neovlašćena potrošnja je izvedena u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, gdje je definisano da se pod neovlašćenom potrošnjom podrazumijeva potrošnja u slučaju kada krajnji kupac onemogućava pravilno registrovanje preuzete električne energije i snage, kao i u slučaju samovovoljnog skidanja ili oštećenja plombe mjernog uređaja koji se nalazi na posjedu krajnjeg kupca, pri čemu krajnji kupac nije obavijestio distributera o oštećenju u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka g) Opštih uslova. Protivna strana dalje u izjašnjenju detaljno obrazlaže način na koji je, primjenom odredbi 89. – 92. Opštih uslova izvrešila obračun naknade po osnovu neovlašćeno utrošene električne energije u ukupnom iznosu od 4.421,74 KM, koji se odnosi na period od godinu dana, a na koji iznos je izdat i račun broj 9000012942 od 31.03.2015. godine, na ime podnosioca zahtjeva. Protivna strana navodi da se zakupac Pervizaj Perver obraćao prigovorom, te mu je dostavljen odgovor na prigovor od 06.05.2015. godine, kojim je prigovor odbijen kao neosnovan, a i podnosilac zahtjev se obraćao protivnoj strani prigovorom obrazlažući svoj odnos po osnovu ugovora o zakupu sa Pervizaj Perverom, te da je u toku krivični postupak protiv Pervizaj Pervera, zbog čega od protivne strane očekuje da tužilaštvu dostavi sve raspoložive informacije. Protivna strana dalje navodi da nije obaviještena o zaključenom ugovoru o zakupu, niti je podnosilac zahtjeva kao krajnji kupac tražio saglasnost protivne strane za ustupanje ugovora o snabdijevanju na zakupca, kojeg nije moglo ni biti, jer i sam podnosilac tada nije zaključio ugovor o snabdijevanju sa protivnom stranom. Faktura za neovlašćenu potrošnju je ispostavljena podnosiocu zahtjeva, koji je prisustvovao i potpisao zapisnik kada je ustanovljena neovlašćena potrošnja. S obzirom da podnosilac zahtjeva nije izmirio fakturu povodom obračunate neovlašćene potrošnje, dostavljeno mu je obavještenje o isključenju.
Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi potpuno i pravilno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, pa je, na osnovu odredbe člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, na 89. redovnoj sjednici, održanoj 2. avgusta 2018. godine, u Trebinju, odlučeno kao u dispozitivu ovoga zaključka, odnosno da se odluka o zahtjevu podnosioca donese u skraćenom postupku i na istoj sjednici utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Ovi akti su dostavljeni strankama, kojima je ukazano da u roku od osam dana od dana prijema mogu dostaviti komentare na dostavljene akte. Takođe, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije je objavljeno i obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, u kojem je takođe ukazano na mogućnost podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja.
Izvršen je uvid u zahtjev za rješavanje spora od 04.05.2018. godine, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze podnosioca zahtjeva: odgovor na prigovor od 05.04.2018. godine, presudu od 20.01.2016. godine, obavještenje o isključenju od 07.02.2016. godine i ugovore o zakupu stambenog prostora. Takođe je izvršen uvid u izjašnjenja protivne strane od 31.08.2015. godine i 28.06.2018. godine, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze protivne strane: obračun neregistrovane energije od 27.03.2015. godine, zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje od 12.01.2015. godine i zapisnik o kontrolnom pregledu mjernog mjesta od 12.01.2015. godine, zapisnik o vanrednoj kontroli uređaja od 17.03.2015. godine, prigovor podnosioca od 15.04.2015. godine, odgovor po prigovoru od 06.05.2015. godine, račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 31.03.2015. godine, ugovor o snabdijevanju od 29.12.2016. godine, deklaraciju o priključku od 10.11.2017. godine, karticu obračuna kupca, čitačke liste i arhivu prometa.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
 u evidencijama protivne strane, podnosilac zahtjeva je registrovan kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje “Domaćinstvo“, 1. tarifna grupa, na mjerom mjestu ID broj: 0038250300156021, koje se nalazi u ulici Braće Jugovića br. 23 u Zvorniku;
 mjerno mjesto podnosioca je dostupno za očitanje, redovno je očitavana potrošnja električne energije i redovno su ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju;
 podnosilac zahtjeva, kao zakupodavac, sa Pervizaj Perverom, kao zakupcem, u periodu 2012. – 2015. godine, zaključio je ugovore o zakupu poslovnog prostora;
 u vrijeme zaključenja ugovora o zakupu, podnosilac zahtjeva nije imao zaključen ugovor o snabdijevanju sa protivnom stranom,
 postupajući po nalogu za rad boj 45968 od 12.01.2015. godine, članovi kontrolnog tima protivne strane su izvršili pregled mjernog mjesta broj 0038250300156021, kojim su utvrdili da su na brojilu broj 7994216 tipa T27CDV oštećene dvije državne plombe, odnosno verifikaciona žiga, dok je jedna plomba potpuno otkinuta od brojila, zatim je utvrđeno da faza “S“ na brojilu uopšte ne registruje propuštenu električnu energiju, zbog čega je izvrešeno plombiranje brojila plastičnim (distributivnim) plombama, a sam uređaj je domontiran sa mjernog mjesta i upućen u odjeljenje baždarnice radi provjere njegove ispravnosti.
 utvrđeno činjenično stanje je zapisnički konstatovano, pri čemu je sačinjene zapisnik, pored radnika protivne strane, popisao i podnosilac zahtjeva, koji je prisustvovao kontrolnom pregledu;
 vanredna kontrola i baždarenje brojila broj 7994216, obavljena je dana 17.03.2015. godine u baždarnici protivne strane, uz prisustvo predstavnika Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, Odjeljenje za verifikaciju Bijeljina, o čemu je sačinjen zapisnik;
 u zapisniku o vanrednoj kontroli uređaja je navedeno da brojilo tipa T27CDV na poklopcu ima predviđena tri šarafa gdje se stavljaju državni žigovi (olovne plombe), pri čemu na kontrolisnom brojilu gornje plobe nije ni bilo, dok su donje dvije plombe oštećene, jer su na njima bili vidljivi tragovi sječenja plombe. Pored toga, skidanjem poklopca i vizuelnim pregledom mehanizma brojila je konstatovano da je presječena žica naponskog namotaja “S“ faze. Presijecanjem ove žice je eliminisano registrovanje električne energije propuštene kroz ovu fazu, što je konstatovano na zapisniku;
 protivna strana je, dana 27.03.2015. godine, u skladu sa propisima, sačinila Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj 1243/15 u iznosu od 4.421,74 KM;
 presudom Osnovnog suda u Zvorniku broj 83 0 K 0253670150 K od 20.01.2016. godine Pervizaj Perver je oglašen krivim zbog učinjenog krivičnog djela Skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske;
 dana 29.12.2016. godine protivna strana je sa podnosiocem zahtjeva zaključila ugovor o snabdijevanju;
 protivna strana je, dana 07.02.2018. godine, izdala i podnosiocu zahtjeva dostavila obavještenje o isključenju sa distributivne mreže, u kojem je navedeno da je razlog za obustavu isporuke električne energije neizmirena obaveza po osnovu neovlašćene potrošnje u ukupnom iznosu od 6.496,31 KM;
 podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa fakturisanog po osnovu neovlašćene potrošnje;
 na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva, nije izvršena obustava isporuke električne energije.

Na osnovu navedenih činjenica, utvrđeno je, da je protivna strana, dana 12.01.2015. godine, utvrdila i zapisnički konstatovala preduzimanje neovlašćenih radnji na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva. Neovlašćena potrošnja je izvedena u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, gdje je definisano da se pod neovlašćenom potrošnjom podrazumijeva potrošnja u slučaju kada krajnji kupac onemogućava pravilno registrovanje preuzete električne energije i snage. Zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije, kao i Zapisnik o kontrolnom pregledu mjernog mjesta, oba od 12.01.2015. godine, potpisan je od strane podnosioca zahtjeva, koji je prisustvovao kontrolnom pregledu kada je ustanovljena neovlašćena potrošnja. U trenutku otkrivanja neovlašćene potrošnje, objekat podnosioca je, po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, koristio i električnu energiju trošio Pervizaj Perver, protiv kojeg je vođen krivični postupak, a koji je presudom Osnovnog suda u Zvorniku broj 83 0 K 0253670150 K od 20.01.2016. godine oglašen krivim zbog učinjenog krivičnog djela Skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.
Protivna strana je, nakon što su, od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, Odjeljenje za verifikaciju Bijeljina utvrđene nepravilnosti na brojilu, u skladu sa propisima, sačinila Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj 1243/15 u iznosu od 4.421,74 KM.
Imajući u vidu da je neovlašćena potrošnja ustanovljena 12.01.2015. godine i da od tada protivna strana u proteklom periodu nije uspjela naplatiti potraživanje po ovom osnovu, potrebno je istaći da protivna strana sada neosnovano uslovljava dalju isporuku električne energije na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva zahtijevajući da se plati dug po ovom osnovu. Obračun naknade za neovlašćeno preuzetu električnu energiju, prema obračunu broj 1243/15 od 27.03.2015. godine je iznosio 4.421,74 KM, a u momentu izdavanja obavještenja o isključenju od 08.02.2018. godine, obračunati iznos neovlašćene potrošnje je zbog obračunate zakonske zatezne kamate dostigao iznos od 6.493,31 KM. Dakle, u situaciji kada potraživanje koje potiče iz 2015. godine, a koje protivna strana nije naplatila u redovnom sudskom postupku, neosporno je da se sada ne može vršiti nikakva prinuda za njegovo plaćanje, pa ni faktička prinuda u vidu obustave isporuke električne energije. Pravila o obustavi isporuke električne energije podrazumijevaju ovu mjeru kao efikasno sredstvo naplate u faktičkim odnosima i bez sprovođenja postupka pred sudom. U ovom slučaju je očigledno da obustava isporuke elektirčne energije nije blagovremeno preduzimana i njena primjena u ovom slučaju bi predstavljalo zloupotrebu pravila o obustavi isporuke električne energije, budući da bi se ova mjera preduzimala protivno cilju zbog kojeg je i ustavnovljena u propisima. Protivzakonito bi bilo preduzimati mjeru obustave isporuke elektične energije da bi se otklonile posljedice nebrige o blagovremenoj naplati vlastitog potraživanja. Dakle, kod ovakvog činjeničnog stanja, mjera obustave isporuke električne energije u ovom slučaju bi bila protivna odredbama člana 80. alineja 1. i alineja 3. Zakona o električnoj energiji i člana 97. stav 1. tačka z. i tačka i. Opštih uslova.
Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije u cjelosti osnovan, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023