REERS

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Медош“

07.02.2019.

Број: 01-285-21/17/Р-102-16
Датум: 07.02.2019.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 181Б, ПП13, Бања Лука, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Дрињаче, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Медош“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 102. редовној сједници, одржаној 7. фебруара 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“

1. Усваја се захтјев привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука за продужење трајања прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Медош“, инсталисане снаге 4.920 kW и планиране нето годишње производње од 18.040.000 kWh, која се гради на ријеци Дрињачи у мјесту Дуга Њива, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1/2, 836 к.о. Гобеље, општина Власеница, те к.ч. бр. 10193/2, 10328/1, 10328/2, 10332, 10333, 10329, 10330, 10331, 10335, 10336 и 13713/3 к.о. Каменица, град Зворник, a које је одређено Рјешењем о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“ број 01-285-18/17/Р-92-219 од 13. септембра 2018. године.

2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 18.040.000 kWh, за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години.

3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 1. септембра 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.

4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању, којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и да, прије усклађивања/закључивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаjа у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме продужава резервацију количинa у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 1. марта 2020. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.

6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за усклађивање/закључење предуговора.

7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво за производњу електричне енергије „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) je 22. јануара 2019. године поднијело Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.

Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије, број 01-285-10/17/Р-50-155 од 29. јуна 2017. године, узимајући у обзир расположиве количине електричне енергије намијењене за подстицај наведене у Потврди за енергију, број 1.1/04/1-99-180/17 и рјешењем број 01-285-13/17/Р-82-143 од 7. јуна 2018. године, одобрено прелиминарно право на подстицај и утврђено трајање прелиминарног права на подстицај на период до 1. септембра 2018. године.

Подносилац захтјева је Регулаторној комисији благовремено поднио Захтјев за продужење овог периода важења прелиминарног права на подстицај, 31. јула 2018. године уз који је достављена документација којом је доказано да је реализована инвестиција у износу већем од 50% износа који је наведен у студији економске оправданости и који износи 9.685.786 ЕУР и то: за грађевинске радове 1.575.751 ЕУР, хидро-механичку опрему у износу од 3.229.515,30 ЕУР, остале радове који се односе на израду пројекта, гаранције и слично у износу од 1.086.593,22 ЕУР, што укупно износи 5.891.859,52 ЕУР.

Регулаторна комисија је, на 82. редовној сједници, одржаној 7. јула 2018. године донијела рјешење о продужењу прелиминарног права на подстица на основу приложених доказа да је реализовано више од 50% инвестиције, чиме су у смислу одредбе члана 33. став 4. Правилника о подстицању испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 1. марта 2019. године.

У складу са издатим рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-99-255/17 од 29. августа 2017. године којим су резервисане количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и то у 2018. години за дјелимичне количине, а почев од 1. јануара 2019. године за укупну планирану годишњу производњу електричне енергије. У складу са одредбама наведених рјешења Регулаторне комисије, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Анекс предуговора, број 1.1/04/1-30-343/18 од 23. новембра 2018. године.

Како је напријед наведено, подносилац захтјева је Регулаторној комисији поново, због, како је у захтјеву наведено, нових отежавајућих околности на терену, поднио Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај од 22. јануара 2019. године, уз који је приложено образложење разлога за овај додатни захтјев, као и наведене активности обављене у периоду од 30. јуна 2018. године до 15. јануара 2019. године.

Одредбом члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Регулаторна комсија доноси рјешење о прилиминарном праву на подстицај на период који не може бити дужи од три године од дана доношења рјешења. Дакле, према овој одредби максимални период прелиминарног права на подстицај је три године, а дужина трајања овог периода у конкретним случајевима утврђује се рјешењем, због чега је овај период продужив у смислу одредбе члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку. Након протека законског рока од три године губи се прелиминарно право на подстицај. С обзиром да је досадашње трајање прелиминарног права на подстицај било краће од три године, то је било неопходно размотрити оправданост разлога за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.

На основу укупне расположиве документације и достављених доказа, утврђено је да је изградња производног постројења Мaла хидроелектрана „Медош“ у току, да је реализована инвестиција у износу већем од 50% износа који је наведен у студији економске оправданости, те је на основу наведених чињеница оцијењено да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај оправдани.

Имајући у виду да укупни период важења прилиминарног права на подстицај, укључујући и продужење према овом рјешењу, не може прелазити три године, у смислу одредбе члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, да је захтјев за продужење благовремено поднесен, те да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије оправдани, одлучено је да се одобри продужење трајања прелиминарног права на подстицај за додатних шест мјесеци, колико је подносилац и тражио у захтјеву. С обзиром на напријед наведено одлучено је као у тачки 1, 2. и 3. диспозитива овога рјешења.

Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај, дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW дужан да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 1. марта 2020. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора о подстицају и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.

Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024