REERS

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MHE „Glavica“

07.02.2019.

Broj: 01-391-28/17/R-102-17
Datum: 07.02.2019.

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „BBB“ d.o.o. Šipovo, sa adresom Lubovo bb u Šipovu, za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Plive, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 102. redovnoj sjednici, održanoj 7. februara 2019. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E NJ E
o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“

1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „BBB“ d.o.o. Šipovo, za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Glavica“, instalisane snage 1.473 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 9.452.500 kWh, koja se gradi na rijeci Plivi, na zemljištu označenom kao dio k.č. 37/1/1 k.o. Sarići, dio k.č. 15/29/1 i dio k.č. 15/29/7 k.o. Sokolac, na teritoriji opštine Šipovo, a koje je određeno Rješenjem o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“ broj 01-391-18/17/R-92-218 od 13. septembra 2018. godine.

2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 9.452.500 kWh, za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2019. godini.

3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 1. jula 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.

4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za usklađivanje/zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije, čime rezerviše količine u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni u skladu sa ovim rješenjem.

5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 1. januara 2020. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.

6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za usklađivanje/zaključenje predugovora u skladu sa ovim rješenjem.

7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo „BBB“ d.o.o. Šipovo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je 31. decembra 2018. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj koje je odobreno rješenjem o produženju preliminarnog prava na podsticaj, broj 01-391-18/17/R-92-218 od 13. septembra 2018. godine.

Podnosiocu zahtjeva je u prethodnom periodu rješenjem Regulatorne komisije broj 01-391-10/17/R-60-246 od 25. oktobra 2017. godine odobreno preliminarno pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka rijeke Plive, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“, koja se gradi na rijeci Plivi, na zemljištu označenom kao dio k.č. 37/1/1 k.o. Sarići, dio k.č. 15/29/1 i dio k.č. 15/29/7 k.o. Sokolac, na teritoriji opštine Šipovo, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 15.03-360-204/12 od 10. juna 2014. godine, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske. Instalisana snaga proizvodnog postrojenja je 1.473 kW, a planirana neto godišnja proizvodnja 9.452.500 kWh. Nakon toga, a u skladu sa dinamikom korišćenja raspoloživih količina električne energije koja je namijenjena za podsticaj, o čemu je za ovo proizvodno postrojenje Operator sistema podsticaja dostavio potvrdu za energiju, Regulatorna komisija je donijela novo rješenje, broj 01-391-13/17/R-82-142 od 7. juna 2018. godine.

U skladu sa izdatim rješenjem o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac zahtjeva je sa Operatorom sistema podsticaja zaključio Predugovor o pravu na podsticaj, broj 1.1/04/1-30-33/18 od 31. januara 2018. godine kojim su rezervisane količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.

Podnosilac je, dana 26. juna 2018. godine, podnio zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj, koje je utvrđeno rješenjem broj 01-391-13/17/R-82-142 od 7. juna 2018. Godine. Navedeni zahtjev je blagovremeno podnesen, odnosno podnesen je u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđenog naprijed navedenim rješenjem Regulatorne komisije, a u skladu sa odredbom člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju). U ovom zahtjevu za produženje preliminarnog prava na podsticaj navedeni su razlozi za podnošenje zahtjeva, podnosilac zahtjeva je dostavio dokaze o iznosu realizovane investicije, te je navedena dokumentacija skupa sa fotodokumentacijom koju su predstavnici Regulatorne komisije obezbijedili u toku postupka izdavanja dozvole za izgradnju Male hidroelektrane „Glavica“, odnosno prilikom održavanja opšte rasprave po Nacrtu dozvole za izgradnju Male hidroelektrane „Glavica“, koja je obavljena 9. jula 2018. godine u Šipovu, poslužila kao dokaz da su građevinski radovi koje je potrebno izvesti prema studiji izvodljivosti i glavnom projektu realizovani u značajnom obimu, da je elektromašinska oprema plaćena u iznosu većem od 50% vrijednosti planirane glavnim projektom, odnosno ugovorene sa proizvođačem opreme i da su razlozi za produženje preliminarnog prava na podsticaj opravdani.

Na osnovu prethodno navedenog Regulatorna komisija je, na 92. redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2018. godine, donijela rješenje o produženju preliminarnog prava na podstica na osnovu priloženih dokaza da je realizovano više od 50% investicije, čime su u smislu odredbe člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju ispunjeni uslovi za produženje preliminarnog prava na podsticaj u trajanju od šest mjeseci, odnosno do 1. januara 2019. godine.

Kako je naprijed navedeno, podnosilac zahtjeva je Regulatornoj komisiji ponovo, zbog, kako je u zahtjevu navedeno, novih otežavajućih okolnosti na terenu, podnio Zahtjev za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj od 31. decembra 2018. godine, uz koji je priloženo obrazloženje razloga za ovaj dodatni zahtjev.

Odredbom člana 27. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, propisano je da Regulatorna komsija donosi rješenje o priliminarnom pravu na podsticaj na period koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja rješenja. Dakle, prema ovoj odredbi maksimalni period preliminarnog prava na podsticaj je tri godine, a dužina trajanja ovog perioda u konkretnim slučajevima utvrđuje se rješenjem, zbog čega je ovaj period produživ u smislu odredbe člana 87. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Nakon proteka zakonskog roka od tri godine gubi se preliminarno pravo na podsticaj. S obzirom da je dosadašnje trajanje preliminarnog prava na podsticaj bilo kraće od tri godine, to je bilo neophodno razmotriti opravdanost razloga za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj.

Na osnovu ukupne raspoložive dokumentacije i dostavljenih dokaza, utvrđeno je da je izgradnja proizvodnog postrojenja Mala hidroelektrana „Glavica“ u toku, da je realizovana investicija u iznosu većem od 50% iznosa koji je naveden u studiji ekonomske opravdanosti, te je na osnovu navedenih činjenica ocijenjeno da su razlozi za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj opravdani.

Imajući u vidu da ukupni period važenja priliminarnog prava na podsticaj, uključujući i produženje prema ovom rješenju, ne može prelaziti tri godine, u smislu odredbe člana 27. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, da je zahtjev za produženje blagovremeno podnesen, te da su razlozi za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije opravdani, odlučeno je da se odobri produženje trajanje preliminarnog prava na podsticaj za dodatnih šest mjeseci, koliko je podnosilac i tražio u zahtjevu. S obzirom na naprijed navedeno odlučeno je kao u tački 1, 2. i 3. dispozitiva ovoga rješenja.

Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) i (7) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju, te da je proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 kW dužan da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (6) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 1. januara 2020. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.

Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.

Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023