REERS

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Главица“

07.02.2019.

Број: 01-391-28/17/Р-102-17
Датум: 07.02.2019.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово, са адресом Лубово бб у Шипову, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Пливе, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Главица“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 102. редовној сједници, одржаној 7. фебруара 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“

1. Усваја се захтјев привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Главица“, инсталисане снаге 1.473 kW и планиране нето годишње производње од 9.452.500 kWh, која се гради на ријеци Пливи, на земљишту означеном као дио к.ч. 37/1/1 к.о. Сарићи, дио к.ч. 15/29/1 и дио к.ч. 15/29/7 к.о. Соколац, на територији општине Шипово, a које је одређено Рјешењем о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“ број 01-391-18/17/Р-92-218 од 13. септембра 2018. године.

2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 9.452.500 kWh, за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години.

3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 1. јула 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.

4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаjа у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у складу са овим рјешењем.

5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 1. јануара 2020. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.

6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за усклађивање/закључење предуговора у складу са овим рјешењем.

7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштвo „БББ“ д.о.о. Шипово (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је 31. децембра 2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај које је одобрено рјешењем о продужењу прелиминарног права на подстицај, број 01-391-18/17/Р-92-218 од 13. септембра 2018. године.

Подносиоцу захтјева је у претходном периоду рјешењем Регулаторне комисије број 01-391-10/17/Р-60-246 од 25. октобра 2017. године одобрено прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Пливе, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Главица“, која се гради на ријеци Пливи, на земљишту означеном као дио к.ч. 37/1/1 к.о. Сарићи, дио к.ч. 15/29/1 и дио к.ч. 15/29/7 к.о. Соколац, на територији општине Шипово, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 15.03-360-204/12 од 10. јуна 2014. године, које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске. Инсталисана снага производног постројења је 1.473 kW, а планирана нето годишња производња 9.452.500 kWh. Након тога, а у складу са динамиком коришћења расположивих количина електричне енергије која је намијењена за подстицај, о чему је за ово производно постројење Оператор система подстицаја доставио потврду за енергију, Регулаторна комисија је донијела ново рјешење, број 01-391-13/17/Р-82-142 од 7. јуна 2018. године.

У складу са издатим рјешењем о одобравању прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-30-33/18 од 31. јануара 2018. године којим су резервисане количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

Подносилац је, дана 26. јуна 2018. године, поднио захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај, које је утврђено рјешењем број 01-391-13/17/Р-82-142 од 7. јуна 2018. Године. Наведени захтјев је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног напријед наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању). У овом захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај наведени су разлози за подношење захтјева, подносилац захтјева је доставио доказе о износу реализоване инвестиције, те је наведена документација скупа са фотодокументацијом коју су представници Регулаторне комисије обезбиједили у току поступка издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Главица“, односно приликом одржавања опште расправе по Нацрту дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Главица“, која је обављена 9. јула 2018. године у Шипову, послужила као доказ да су грађевински радови које је потребно извести према студији изводљивости и главном пројекту реализовани у значајном обиму, да је електромашинска опрема плаћена у износу већем од 50% вриједности планиране главним пројектом, односно уговорене са произвођачем опреме и да су разлози за продужење прелиминарног права на подстицај оправдани.

На основу претходно наведеног Регулаторна комисија је, на 92. редовној сједници, одржаној 13. септембра 2018. године, донијела рјешење о продужењу прелиминарног права на подстица на основу приложених доказа да је реализовано више од 50% инвестиције, чиме су у смислу одредбе члана 33. став 4. Правилника о подстицању испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 1. јануара 2019. године.

Како је напријед наведено, подносилац захтјева је Регулаторној комисији поново, због, како је у захтјеву наведено, нових отежавајућих околности на терену, поднио Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај од 31. децембра 2018. године, уз који је приложено образложење разлога за овај додатни захтјев.

Одредбом члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Регулаторна комсија доноси рјешење о прилиминарном праву на подстицај на период који не може бити дужи од три године од дана доношења рјешења. Дакле, према овој одредби максимални период прелиминарног права на подстицај је три године, а дужина трајања овог периода у конкретним случајевима утврђује се рјешењем, због чега је овај период продужив у смислу одредбе члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку. Након протека законског рока од три године губи се прелиминарно право на подстицај. С обзиром да је досадашње трајање прелиминарног права на подстицај било краће од три године, то је било неопходно размотрити оправданост разлога за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.

На основу укупне расположиве документације и достављених доказа, утврђено је да је изградња производног постројења Мaла хидроелектрана „Главица“ у току, да је реализована инвестиција у износу већем од 50% износа који је наведен у студији економске оправданости, те је на основу наведених чињеница оцијењено да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај оправдани.

Имајући у виду да укупни период важења прилиминарног права на подстицај, укључујући и продужење према овом рјешењу, не може прелазити три године, у смислу одредбе члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, да је захтјев за продужење благовремено поднесен, те да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије оправдани, одлучено је да се одобри продужење трајање прелиминарног права на подстицај за додатних шест мјесеци, колико је подносилац и тражио у захтјеву. С обзиром на напријед наведено одлучено је као у тачки 1, 2. и 3. диспозитива овога рјешења.

Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW дужан да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 1. јануара 2020. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.

Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024