REERS

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije – Kogenerativno postrojenje na biomasu „Fagus“

14.05.2019.

Broj: 01-274-16/18/R-112-120

Datum: 14. maj 2019. godine
Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „FAGUS“ d.o.o. Kotor Varoš, za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije biomase, kao obnovljivog izvora energije, u kogenerativnom postrojenju na biomasu „Fagus“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 112. redovnoj sjednici, održanoj 14. maja 2019. godine, u Trebinju, donijela
R  J  E  Š  E  NJ E
o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj 
za proizvodnju električne energije u proizvodnom kogenerativnom postrojenju na biomasu „Fagus“
1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „FAGUS“ d.o.o. Kotor Varoš, za produženje trajanja preliminarnog prava  na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koju će proizvoditi u kogenerativnom postrojenju na biomasu „Fagus“, nominalne aktivne snage na turbini 820 kW i planirane neto godišnje proizvodnje 6.438.000 kWh, koje se gradi u okviru kompleksa drvne industrije „Nomar“ a.d. Kneževo, na dijelu zemljišta označenom kao k.č. br. 335 k.o. Kneževo 1, na adresi Gavrila Principa 19, Kneževo, a koje je utvrđeno Rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj za proizvodnju električne energije u kogenerativnom postrojenju na bomasu „Fagus“ broj 01-274-11/18-90-202 od 23. avgusta 2018. godine.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom  planiranom godišnjem iznosu od 9.452.500 kWh, za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2019. godini.
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 31. maja 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za usklađivanje/zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i da, prije podnošenja zahtjeva uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije, čime rezerviše količine u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni u skladu sa ovim rješenjem.
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 30. novembra 2019. godine, uz ispunjenje propisanih uslova i pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj i zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za usklađivanje/zaključenje predugovora u skladu sa ovim rješenjem.
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
O b r a z l o ž e nj e
Privredno društvo „FAGUS“ d.o.o. Kotor Varoš (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je 1. oktobra 2018. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj koje je odobreno rješenjem o produženju preliminarnog prava na podsticaj, broj 01-274-11/18-90-202 od 23. avgusta 2018. godine.
U skladu sa izdatim rješenjem o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac zahtjeva je sa Operatorom sistema podsticaja zaključio Predugovor o pravu na podsticaj, broj 1.1/04/1-30-273/18 od 24. septembra 2018. godine kojim su rezervisane količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
Odredbom člana 27. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, propisano je da Regulatorna komsija donosi rješenje o priliminarnom pravu na podsticaj na period koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja rješenja. Dakle, prema ovoj odredbi maksimalni period preliminarnog prava na podsticaj je tri godine, a dužina trajanja ovog perioda u konkretnim slučajevima utvrđuje se rješenjem, zbog čega je ovaj period produživ u smislu odredbe člana 87. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Nakon proteka zakonskog roka od tri godine gubi se preliminarno pravo na podsticaj. S obzirom da je dosadašnje trajanje preliminarnog prava na podsticaj bilo kraće od tri godine, to je bilo neophodno razmotriti opravdanost razloga za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj.
Navedeni zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj je blagovremeno podnesen, odnosno podnesen je u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđenog navedenim rješenjem Regulatorne komisije, a u skladu sa odredbom člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju). U zahtjevu za produženje preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac je naveo da je razlog za zahtjev za produženje kašnjenje poručene robe iz inostranstva, ali da su radovi u završnoj fazi. Kao dokaz za navedeno, podnosilac zahtjeva dostavio je račune od dobavljača, kao i izvode sa banaka, kao dokaz da su plaćanja i izvršena. Podnosilac zahtjeva je takođe dostavio i upotrebnu dozvolu, broj 15.03-360-152/18 od 26. oktobra 2018. godine.
Na osnovu dostavljenih dokaza, utvrđeno je da su razlozi za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj opravdani.
Imajući u vidu da ukupni period važenja priliminarnog prava na podsticaj, uključujući i produženje prema ovom rješenju, ne može prelaziti tri godine, u smislu odredbe člana 27. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, da je zahtjev za produženje blagovremeno podnesen, te da su razlozi za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije opravdani, odlučeno je da se odobri produženje trajanje preliminarnog prava na podsticaj do 31. maja 2019. godine. S obzirom na naprijed navedeno  odlučeno je kao u tački 1, 2. i 3. dispozitiva ovoga rješenja.
Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) i (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju, te da je proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 kW dužan da, prije podnošenja zahtjeva za zaključenje/usklađivanje predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (8) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. novembra 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku:   Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se   pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
Predsjednik
Vladislav Vladičić
Copyright © 2023