REERS

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – Когенеративно постројење на биомасу „Фагус“

14.05.2019.

Број: 01-274-16/18/Р-112-120

Датум: 14. мај 2019. године
На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19) одлучујући по захтјеву привредног друштва „ФАГУС“ д.о.о. Kотор Варош, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије биомасе, као обновљивог извора енергије, у когенеративном постројењу на биомасу „Фагус“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 112. редовној сједници, одржаној 14. маја 2019. године, у Требињу, донијела
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај 
за производњу електричне енергије у производном когенеративном постројењу на биомасу „Фагус“
1. Усваја се захтјев привредног друштва „ФАГУС“ д.о.о. Kотор Варош, за продужење трајања прелиминарног права  на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у когенеративном постројењу на биомасу „Фагус“, номиналне активне снаге на турбини 820 кW и планиране нето годишње производње 6.438.000 кWх, које се гради у оквиру комплекса дрвне индустрије „Номар“ а.д. Kнежево, на дијелу земљишта означеном као к.ч. бр. 335 к.о. Kнежево 1, на адреси Гаврила Принципа 19, Kнежево, а које је утврђено Рјешењем о прелиминарном праву на подстицај за производњу електричне енергије у когенеративном постројењу на бомасу „Фагус“ број 01-274-11/18-90-202 од 23. августа 2018. године.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном  планираном годишњем износу од 9.452.500 кWх, за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 31. маја 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и да, прије подношења захтјева уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у складу са овим рјешењем.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. новембра 2019. године, уз испуњење прописаних услова и прибављања рјешења о праву на подстицај и закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за усклађивање/закључење предуговора у складу са овим рјешењем.
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
О б р а з л о ж е њ е
Привредно друштво „ФАГУС“ д.о.о. Kотор Варош (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је 1. октобра 2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај које је одобрено рјешењем о продужењу прелиминарног права на подстицај, број 01-274-11/18-90-202 од 23. августа 2018. године.
У складу са издатим рјешењем о одобравању прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-30-273/18 од 24. септембра 2018. године којим су резервисане количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
Одредбом члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Регулаторна комсија доноси рјешење о прилиминарном праву на подстицај на период који не може бити дужи од три године од дана доношења рјешења. Дакле, према овој одредби максимални период прелиминарног права на подстицај је три године, а дужина трајања овог периода у конкретним случајевима утврђује се рјешењем, због чега је овај период продужив у смислу одредбе члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку. Након протека законског рока од три године губи се прелиминарно право на подстицај. С обзиром да је досадашње трајање прелиминарног права на подстицај било краће од три године, то је било неопходно размотрити оправданост разлога за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.
Наведени захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању). У захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај, подносилац је навео да је разлог за захтјев за продужење кашњење поручене робе из иностранства, али да су радови у завршној фази. Kао доказ за наведено, подносилац захтјева доставио је рачуне од добављача, као и изводе са банака, као доказ да су плаћања и извршена. Подносилац захтјева је такође доставио и употребну дозволу, број 15.03-360-152/18 од 26. октобра 2018. године.
На основу достављених доказа, утврђено је да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај оправдани.
Имајући у виду да укупни период важења прилиминарног права на подстицај, укључујући и продужење према овом рјешењу, не може прелазити три године, у смислу одредбе члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, да је захтјев за продужење благовремено поднесен, те да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије оправдани, одлучено је да се одобри продужење трајање прелиминарног права на подстицај до 31. маја 2019. године. С обзиром на напријед наведено  одлучено је као у тачки 1, 2. и 3. диспозитива овога рјешења.
Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) и (3) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 30 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 кW дужан да, прије подношења захтјева за закључење/усклађивање предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (8) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. новембра 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаја. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку:   Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се   покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Предсједник
Владислав Владичић
Copyright © 2024