REERS

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u SE „Eko energetika 5“

07.02.2019.

Broj: 01-403-8/18/R-102-22
Datum: 07.02.2019.

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „VIZ – ZAŠTITA“ d.o.o. Banja Luka, za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 5“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 102. redovnoj sjednici, održanoj 7. februara 2019. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E NJ E
o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 5“

1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „VIZ – ZAŠTITA“ d.o.o. Banja Luka, za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 5“, instalisane snage 170,80 kW i planirane neto godišnje proizvodnje električne energije 191.000 kWh, koje se gradi u naselju Brezičani u Prijedoru, na građevinskoj parceli koju čine k.č. br. 466/1, 652, 656/1 i 657/1 K.O. Brezičani, a koje je određeno Rješenjem o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Solarnoj elektrani „Eko energetika 5“ broj 01-403-7/18/R-96-265 od 28. novembra 2018. godine.

2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 191.000 kWh za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2019. godini.

3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 1. avgusta 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.

4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje/usklađivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.

5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 1. februara 2020. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.

6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje/usklađivanje predugovora.

7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, 28. decembra 2018. godine, primila od privrednog društva „VIZ – ZAŠTITA“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) zahtjev, broj 361-12/18 od 26. decembra 2018. godine, koji se odnosi na produženje preliminarnog prava na podsticaj u pet solarnih elektrana ovog istog investitora. Podnosilac je takođe dopunio ovaj zahtjev, dana 1. februara 2019. godine, kada je dostavljena ovjerena fotokopija dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za produženje preliminarnog prava na podsticaj u svih pet solarnih elektrana.

Podnosiocu zahtjeva je, rješenjem Regulatorne komisije rješenjem broj 01-403-7/18/R-96-265 od 28. novembra 2018. godine, odobreno preliminarno pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 5“, kojim je određen period preliminarnog prava na podsticaj do 1. februara 2019. godine. Prema podacima koji su navedeni u zahtjevu, proizvodno postrojenje se gradi u naselju Brezičani u Prijedoru, na građevinskoj parceli koju čine k.č. br. 466/1, 652, 656/1 i 657/1 K.O. Brezičani. U obrascu zahtjeva je navedeno da je instalisana snaga proizvodnog postrojenja 170,80 kW, planirana neto godišnja proizvodnja električne energije 191.000 kWh, a da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta je 1. februar 2019. godine.

U skladu sa izdatim rješenjem o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac je podnio zahtjev Operatoru sistema podsticaja zahtjevom za potpisivanje Predugovora o pravu na podsticaj, kojim treba da se rezervišu količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.

Zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj je blagovremeno podnesen, odnosno podnesen je u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđenog naprijed navedenim rješenjem Regulatorne komisije, a u skladu sa odredbom člana 87. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 33. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju). Uz zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosilac zahtjeva je naveo da je došlo do zastoja građevinskih radova zbog potrebe za dodatnim uređenjem lokacije, pri čemu su nastavljene ostale aktivnost koje se odnose na realizaciju izgradnje solarnih elektrana U prilogu zahtjeva za produženje rokova trajanja preliminarnog prava na podsticaj za ove solarne elektrane, podnosilac zahtjeva je dostavio objedinjenu dokumentaciju, kako slijedi:

– uvozne deklaracije prema kojima je ukupno, na ime privrednog društva „VIZ – ZAŠTITA“ d.o.o. Banja Luka, uvezena oprema za pet solarnih elektrana u ukupnoj vrijednosti od 990.023 KM (bez PDV-a), sa pripadajućim troškovima koji se odnose na transport i logistiku u iznosu od 16.904 KM,

– Ugovor o isporuci i ugradnji materijala i opreme za fotonaponske elektrane „Eko energetika 1“ „Eko energetika 2“ „Eko energetika 3“. „Eko energetika 4“ i „Eko energetika 5“, sa izvođačem „Etmaks“ d.o.o. Banja Luka, u ukupnom iznosu (bez PDV-a) od 1.200.000 KM,

– dokaz o uplati navedenom izvođaču radova, prema odredbama dostavljenog ugovora, u iznosu od 300.000 KM,

– Ugovor o kupoprodaju nepokretnosti od 10. avgusta 2016. godine za zemljište na kome se grade elektrane, vrijednost ugovora 300.000 KM.

Prema dostavljenoj dokumentaciji može se utvrditi da je podnosilac zahtjeva nabavkom solarnih panela i plaćanjem dijela ugovorenih radova realizovao 1.290.000 KM, što je manje od 50% iznosa planiranog studijom ekomske opravdanosti. Međutim, podnosilac zahtjeva je dokazao i dodatna ulaganja u kupovinu zemljišta za solarne elektrane. Pored toga, iz dostavljenih dokaza proizilazi da će ukupna investicija, bez nabavke zemljišta, biti manja od vrijednosti navedene u studiji ekonomske opravdanosti. Naime, ako se uzme u obzir realizovana nabavka potrebnih solarnih panela u vrijednosti od 990.023 (bez PDV-a) KM, pripadajući troškovi transporta i logistike u iznosu od 16.904 KM, te planirani troškovi koji se odnose na građevinske radove i osnivačka ulaganja u ukupnom iznosu od 285.050 KM kako je navedeno u studiji ekonomske opravdanosti dobija se iznos investicije od približno 2.480.000 KM, dok je studijom ekonomske opravdanosti planiran iznos 2.871.969 KM. Iz svega prethodno navedenog proizilazi da je podnosilac zahtjeva realizovao više od 50% planirane investicije za pet solarnih elektrana za koje se zahtijeva produženje preliminarnog prava na podsticaj.

S obzirom na ukupan realizovani iznos investicija u ove solarne elektrane, utvrđeno je da je realizovano više od 50% investicije za proizvodno postrojenje Solarna elektrana „Eko energetika 5“, te da su ispunjeni uslovi za produženje preliminarnog prava na podsticaj u trajanju od šest mjeseci, odnosno do 1. avgusta 2019. godine, a u skladu sa odredbom člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju, te je odlučeno kao u tački 1. i 3. dispozitiva ovoga rješenja.

Operator sistema podsticaja je za proizvodno postrojenje Solarna elektrana „Eko energetika 5“ izdao Potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-327/18 od 13. novembra 2018. godine na osnovu koje je potvrđeno da ovo proizvodno postrojenje, s obzirom na vrijeme podnošenja zahtjeva za preliminarno pravo na podsticaj i količine propisane Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111/15, 5/16 i 97/18) (u daljem tekstu: Akcioni plan), ispunjava uslov propisan članom 21. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon), te je odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje/usklađivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (6) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 1. februara 2020. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.

Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.

Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024