REERS

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije – MHE „Stopani 2“

22.03.2019.

Broj: 01-175-14/18/R-107-54
Datum: 22. mart 2019. godine

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „Energija vode“ d.o.o. Banja Luka za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka Stopanske rijeke, kao obnovljivog izvora energije, u Maloj hidroelektrani „Stopani 2“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E NJ E
o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Stopani 2“

1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „Energija vode“ d.o.o. Banja Luka, za produženje preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Stopani 2“, instalisane snage 249 kW i planirane neto godišnje proizvodnje 986.000 kWh, koja se gradi na Stopanskoj rijeci u opštini Kotor Varoš, na zemljištu označenom kao k.č. broj 1064 i 1040/3 KO Stopan, koje je odobreno Rješenjem o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Stopani 2“ broj 10-175-10/18/R-78-111 od 10. maja 2018. godine.

2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 986.000 kWh za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2019. godini.
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 30. septembra 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje/usklađivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 31. marta 2020. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje/usklađivanje predugovora.
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 28. februara 2019. godine od privrednog društva „Energija vode“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) primila zahtjev, broj 14/19 od 27. februara 2019. godine, za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka Stopanske rijeke, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Stopani 2“, koja se gradi u opštini Kotor Varoš, na zemljištu označenom kao k.č. broj 1064 i 1040/3 KO Stopani.
Podnosiocu zahtjeva je, rješenjem Regulatorne komisije rješenjem broj 01-175-10/18/R-78-111 od 10. maja 2018. godine, odobreno preliminarno pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Stopani 2“ kojim je određen period preliminarnog prava na podsticaj do 31. marta 2019. godine.

U skladu sa izdatim rješenjem o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac je sa Operatorom sistema podsticaja zaključio Predugovor o pravu na podsticaj, broj 1.1/04/1-30-179/18 od 20. juna 2018. Godine, kojim se rezervišu količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
Zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj je blagovremeno podnesen, odnosno podnesen je u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđenog naprijed navedenim rješenjem Regulatorne komisije, a u skladu sa odredbom člana 87. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 33. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju).
Uz zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosilac zahtjeva je naveo razloge zbog kojih je došlo do zastoja građevinskih radova, a u prilogu zahtjeva za produženje rokova trajanja preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac zahtjeva je dostavio objedinjenu dokumentaciju kojom dokazuje iznos do sada realizovane investicije, prvenstveno ovjerene izvode banaka, kao dokaz o uplatama po osnovu izdatih računa i zaključenih ugovora koji se odnose na ugovorene građevinske radove, nabavljenu hidromehaničku opremu, nabavku i transport cijevi i pratećih dijelova, te ostale radove na izgradnji proizvodnog postrojenja. Takođe su dostavljeni ispostavljeni računi za robu i usluge, a u skladu sa zaključenim ugovorima sa izvođačima radova i dobavljačima opreme, koji su takođe dostavljeni Regulatornoj komisiji.
Podnosilac zahtjeva je dostavljenom dokumntacijom potvrdio da je realizovana investicija u iznosu od oko 760.000 KM, što prevazilazi 50% vrijednosti investicije koja je navedena u Studiji ekonomske opravdanosti, čime su ispunjeni uslovi za produženje preliminarnog prava na podsticaj u trajanju od šest mjeseci, odnosno do 30. septembra 2019. godine, a u skladu sa odredbom člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju, te je odlučeno kao u tački 1. i 3. dispozitiva ovoga rješenja.
Operator sistema podsticaja je za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Stopani 2“ izdao Potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-126/18 od 27. aprila 2018. godine na osnovu koje je potvrđeno da ovo proizvodno postrojenje, s obzirom na vrijeme podnošenja zahtjeva za preliminarno pravo na podsticaj i količine propisane Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111/15, 5/16 i 97/18) (u daljem tekstu: Akcioni plan), ispunjava uslov propisan članom 21. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon), te je odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja..

Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje/usklađivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (6) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan o
tkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. marta 2020. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.

Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024