REERS

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Стопани 2“

22.03.2019.

Број: 01-175-14/18/Р-107-54
Датум: 22. март 2019. године

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока Стопанске ријеке, као обновљивог извора енергије, у Малој хидроелектрани „Стопани 2“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Стопани 2“

1. Усваја се захтјев привредног друштва „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука, за продужење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Стопани 2“, инсталисане снаге 249 кW и планиране нето годишње производње 986.000 кWх, која се гради на Стопанској ријеци у општини Kотор Варош, на земљишту означеном као к.ч. број 1064 и 1040/3 KО Стопан, које је одобрено Рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Стопани 2“ број 10-175-10/18/Р-78-111 од 10. маја 2018. године.

2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 986.000 кWх за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 30. септембра 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 31. марта 2020. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење/усклађивање предуговора.
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 28. фебруара 2019. године од привредног друштва „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) примила захтјев, број 14/19 од 27. фебруара 2019. године, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока Стопанске ријеке, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Стопани 2“, која се гради у општини Kотор Варош, на земљишту означеном као к.ч. број 1064 и 1040/3 KО Стопани.
Подносиоцу захтјева је, рјешењем Регулаторне комисије рјешењем број 01-175-10/18/Р-78-111 од 10. маја 2018. године, одобрено прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Стопани 2“ којим је одређен период прелиминарног права на подстицај до 31. марта 2019. године.

У складу са издатим рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај, подносилац је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-30-179/18 од 20. јуна 2018. Године, којим се резервишу количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног напријед наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку и члана 33. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању).
Уз захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подносилац захтјева је навео разлоге због којих је дошло до застоја грађевинских радова, а у прилогу захтјева за продужење рокова трајања прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је доставио обједињену документацију којом доказује износ до сада реализоване инвестиције, првенствено овјерене изводе банака, као доказ о уплатама по основу издатих рачуна и закључених уговора који се односе на уговорене грађевинске радове, набављену хидромеханичку опрему, набавку и транспорт цијеви и пратећих дијелова, те остале радове на изградњи производног постројења. Такође су достављени испостављени рачуни за робу и услуге, а у складу са закљученим уговорима са извођачима радова и добављачима опреме, који су такође достављени Регулаторној комисији.
Подносилац захтјева је достављеном докумнтацијом потврдио да је реализована инвестиција у износу од око 760.000 KМ, што превазилази 50% вриједности инвестиције која је наведена у Студији економске оправданости, чиме су испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 30. септембра 2019. године, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника о подстицању, те је одлучено као у тачки 1. и 3. диспозитива овога рјешења.
Оператор система подстицаја је за производно постројење Мала хидроелектрана „Стопани 2“ издао Потврду за енергију, број 1.1/04/1-30-126/18 од 27. априла 2018. године на основу које је потврђено да ово производно постројење, с обзиром на вријеме подношења захтјева за прелиминарно право на подстицај и количине прописане Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (Службени гласник Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18) (у даљем тексту: Акциони план), испуњава услов прописан чланом 21. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон), те је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења..

Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан о
ткуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. марта 2020. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаја. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024