REERS

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 1“

27.02.2019.

Број: 01-85-5/19/Р-104-32
Датум: 27.02.2019.

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 18. став (2) Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), у поступку по захтјеву привредног друштва „СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Бања Лука, за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларнa електранa „Торич 1“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 104. редовној сједници, одржаној 27. фебруара 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларнa електранa „Торич 1“

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Бања Лука, Млађе Ћустића 282 Бања Лука, одобрава се право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларнa електранa „Торич 1“, инсталисане снаге 247 kW, укупне планиране нето годишње производње 362.500 kWh, изграђеном на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа.

2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 362.500 kWh.

3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја.

4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за соларне електране изграђене на земљи, инсталисане снаге до укључиво 250 kW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.

5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења, престаје да важи рјешење о праву на подстицај.

7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на мјерном мјесту смјештеном у производном постројењу са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми. На мјерном мјесту за пријем/предају електричне енергије у мрежу, које је лоцирано у новоизграђеној ТС, инсталисана је индиректна двосмјерна мјерна група која се састоји од:

• три струјна мјерна трансформатора произвођача ФМТ Зајечар, типа: STEM N 1221, класе тачности 0,5, преносног односа 2×15/5 A/А, серијских бројева 10312/18, 10313/18 и 10314/18;

• три напонска мјерна трансформатора произвођача ФМТ Зајечар, типа: VSK I 12, класе тачности 0,5, преносног односа 10000/√3/100/√3 V/V, серијских бројева 213/02, 212/02 и 420/01;

• мјерног уређаја на коме се врши мјерење и регистрација електричне енергије испоручене у електроенергетску мрежу произвођача Meter&Control, типа: ST300FV-15A33R55-SN2021, серијског броја: 00239362, класе тачности 0,5 за мјерење активне енергије и снаге и класе тачности 2 за мјерење реактивне енергије, године производње 2018, називног напона 3×58/100 V и називне струје 5(6) А, а датум важења жига је шест година.

• обрачунска константа је 300.

8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 12. фебруара 2019. године од привредног друштва „СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Бања Лука, Млађе Ћустића 282 Бања Лука, примила захтјев за одобрење права на подстицај, у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој соларној електрани „Торич 1“, инсталисане снаге 247 kW и укупне планиране нето годишње производње 362.500 kWh, која је изгрена на на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа. Захтјев за одобрење права на подстицај комплетиран је 20. фебруара 2019. године, када је подносилац захтјева доставио допуну документације.

Регулаторна комисија је, на 103. редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2019. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Торич 1″ број 01-483-13/18/Р-103-27 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да се у овом постројењу производи електрична енергија користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај. У складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), Регулаторна комисија је 25. фебруара 2019. године обавијестила јавност о комплетности овог захтјева.

Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије број 01-195-16/16/Р-39-55 од 16. марта 2017. године, одобрено прелиминарно право на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана “Торич 1“, на основу кога је подносилац захтјева закључио Предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, број 1.1/04/1-99-96/17 од 30. марта 2017. године. У међувремену, предуговор са Оператором система подстицаја је два пута усклађиван, и то у складу са Рјешењем о продужењу прелиминарног права на подстицај, број 01-195-27/16/Р-76-88 и Рјешењем о прелиминарном праву на подстицај број 01-195-30/16/Р-84-161 које је Регулаторна комисија донијела уважавајући нормализацију планова производње, а након које је Оператор система подстицаја доставио нову потврду за енергију за ово производно постројење. Узимајући у обзир настале промјене, подносилац захтјева је анексирао Предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, Анекс 1, број 1.1/04/1-30-139/18 од 17. маја 2018. године и Анекс 2, број 1.1/04/1-30-292/18 од 10. октобра 2018. године.

У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилника о подстицању размотрен је захтјев подносиоца за одобрење права на подстицај и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 111/15, 5/16 и 97/18) одређене за подстицање. С обзиром на напријед наведено подносиоцу захтјева одобрено је право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у укупном планираном годишњем износу од 362.500 kWh, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.

Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 21. став (1) и чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.

На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у соларне електране изграђене на земљи инсталисане снаге до укључиво 250 kW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.

На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 5. диспозитива овог рјешења.

Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за губитак права на подстицај, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.

Тачкa 7. диспозитива овог рјешења заснива се на Сертификату, Декларацији о мјерном мјесту издатој од стране оператора система број 030230-128-01/19 од 30. јануара 2019. године и једнополној шеми овог постројења.

Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог Закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024