REERS

Rješenje o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije – SE „Budisavlje“

22.03.2019.

Broj: 01-118-8/19/R-107-55
Datum: 22. mart 2019. godine

Na osnovu odredbe člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), odlučujući po zahtjevu privrednog društva „ETMAKS“ d.o.o. Banja Luka, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Budisavlje“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2018. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E NJ E
o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju
Solarna elektrana „Budisavlje“

1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „ETMAKS“ d.o.o. Banja Luka, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Budisavlje“, instalisane snage 249,6 kW i planirane neto godišnje proizvodnje električne energije 289.000 kWh, koje se gradi na zemljištu označenom kao k.č. br. 165/845 K.O. Grabovica, opština Nevesinje.

2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 289.000 kWh, za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2020. godini.
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja daje se do 31. decembra 2019. godine do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 30. juna 2020. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora.
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, dana 25. februara 2019. godine, od privrednog društva „ETMAKS“ d.o.o. Banja Luka, Ramići bb, Banja Luka, primila kompletan zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Solarnoj elektrani „Budisavlje“, broj 13-02/19 od 21. februara 2019. godine. Prema podacima koji su navedeni u zahtjevu, proizvodno postrojenje se gradi na zemljištu označenom kao k.č. broj 165/845 K.O. Grabovica u mjestu Budisavlje, opština Nevesinje, instalisana snaga proizvodnog postrojenja je 249,6 kW, planirana neto godišnja proizvodnja 289.000 kWh, a planirani datum puštanja u pogon objekta je 30. decembar 2019. godine. Svu prateću dokumentaciju podnosilac zahtjeva je dostavio u prethodnom periodu u postupku odobrenja preliminarnog prava na podsticaj za za električnu energiju koju će proizvoditi u Solarnoj elektrani „Budisavlje“, koja je u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske zavedena pod protokolnim brojem 01-419/18.
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 5. marta 2019. godine, obavijestila javnost o prijemu zahtjeva, te je uputila zahtjev MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, za izdavanje potvrde za energiju kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije – u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 111/15, 5/16 i 97/18).
Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Solarnu elektranu „Budisavlje“ broj 1.1/04/1-40-196/19, od 19. marta 2019. godine, na osnovu koje je podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj u 2020. godini za planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije od 289.000 kWh.
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Solarnoj elektrani „Budisavlje“.

U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 289.000 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-40-196/19, od 19. marta 2019. godine, odnosno odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 30. decembar 2019. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (6) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. juna 2020. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Pored navedenog, odredbom člana 33. stav (4) i (5) Pravilnika o podsticanju je propisano da proizvođač/investitor, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj kraći od tri godine, može da podnese zahtjev za produženje perioda trajanja preliminarnog prava na podsticaj, najduže za šest mjeseci u slučaju da je realizovano 50% planirane investicije iz studije ekonomske opravdanosti, s tim da ukupan period trajanja preliminarnog prava na podsticaj ne može iznositi duže od tri godine od dana izdavanja ovog rješenja, te da se zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj koji je utvrđen rješenjem Regulatorne komisije.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024