REERS

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – СЕ „Будисавље“

22.03.2019.

Број: 01-118-8/19/Р-107-55
Датум: 22. март 2019. године

На основу одредбе члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), одлучујући по захтјеву привредног друштва „ЕТМАKС“ д.о.о. Бања Лука, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Соларна електрана „Будисавље“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2018. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу
Соларна електрана „Будисавље“

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ЕТМАKС“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Соларна електрана „Будисавље“, инсталисане снаге 249,6 кW и планиране нето годишње производње електричне енергије 289.000 кWх, које се гради на земљишту означеном као к.ч. бр. 165/845 K.О. Грабовица, општина Невесиње.

2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 289.000 кWх, за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2020. години.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења даје се до 31. децембра 2019. године до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. јуна 2020. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора.
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, дана 25. фебруара 2019. године, од привредног друштва „ЕТМАKС“ д.о.о. Бања Лука, Рамићи бб, Бања Лука, примила комплетан захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Соларној електрани „Будисавље“, број 13-02/19 од 21. фебруара 2019. године. Према подацима који су наведени у захтјеву, производно постројење се гради на земљишту означеном као к.ч. број 165/845 K.О. Грабовица у мјесту Будисавље, општина Невесиње, инсталисана снага производног постројења је 249,6 кW, планирана нето годишња производња 289.000 кWх, а планирани датум пуштања у погон објекта је 30. децембар 2019. године. Сву пратећу документацију подносилац захтјева је доставио у претходном периоду у поступку одобрења прелиминарног права на подстицај за за електричну енергију коју ће производити у Соларној електрани „Будисавље“, која је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске заведена под протоколним бројем 01-419/18.
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 5. марта 2019. године, обавијестила јавност о пријему захтјева, те је упутила захтјев МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, за издавање потврде за енергију којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 111/15, 5/16 и 97/18).
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Соларну електрану „Будисавље“ број 1.1/04/1-40-196/19, од 19. марта 2019. године, на основу које је подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 2020. години за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 289.000 кWх.
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Соларној електрани „Будисавље“.

У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилника о подстицању подносиоцу захтјева је одобрено прелиминарно право на подстицај за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 289.000 кWх у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-40-196/19, од 19. марта 2019. године, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 30. децембар 2019. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. јуна 2020. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаја. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Поред наведеног, одредбом члана 33. став (4) и (5) Правилника о подстицању је прописано да произвођач/инвеститор, који је остварио прелиминарно право на подстицај краћи од три године, може да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на подстицај, најдуже за шест мјесеци у случају да је реализовано 50% планиране инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана издавања овог рјешења, те да се захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подноси најкасније 30 дана прије истека периода прелиминарног права на подстицај који је утврђен рјешењем Регулаторне комисије.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024