REERS

Rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju el. energije iz OIE – MHE „Podivič“

23.05.2019.

Broj: 01-218-5/19/R-113-126
Datum: 23. maj 2019. godine

Na osnovu odredbe člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 23. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19) u postupku po zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga „BUK“, Ul. Radomira Putnika 38/1, Istočno Novo Sarajevo, za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Podivič“ Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 113. redovnoj sjednici, održanoj 23. maja 2019. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E NJ E
o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju
Mala hidroelektrana „Podivič“

1. Podnosiocu zahtjeva, Društvu sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga „BUK“, Radomira Putnika 38/1, Istočno Novo Sarajevo, odobrava se pravo na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Podivič“, nominalne aktivne snage na turbini 995 kW, planirane neto godišnje proizvodnje 4.750.000 kWh, koja je izgrađena na Kasindolskoj rijeci, na teritoriji opština Istočno Novo Sarajevo i Trnovo, kako je određeno rješenjima o odobrenju građenja, broj 15.03-360-71/16 od 14. juna 2016. godine i 21. jula 2016. godine.
2. Podnosilac zahtjeva na osnovu ovog rješenja stiče pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planirnom godišnjem iznosu od 4.750.000 kWh.
3. Pravo na podsticaj, u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni, iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od petnaest (15) godina počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja.
4. Prilikom zaključenja ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuju se cijene za hidroelektrane instalisane snage do 1 MW, utvrđene Odlukom o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora.
5. Podnosilac zahtjeva obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje ugovora o podsticanju, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
6. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne podnese zahtjev za zaključenje ugovora sa Operatorom sistema podsticaja u roku propisanom u tački 5. ovog rješenja prestaje da važi rješenje o pravu na podsticaj.
7. Obračun električne energije koju podnosilac zahtjeva isporučuje u elektroenergetsku mrežu i za koju ima pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni vrši se na osnovu očitanja na indirektnom, dvosmjernom mjernom slogu, sa karakteristikama mjernih uređaja kako je navedeno u Sertifikatu za proizvodno postrojenje, Deklaraciji o mjernom mjestu i kako je označeno na jednopolnoj šemi, a sastoji se od:
• mjernog uređaja (brojila električne energije) proizvođača Meter & Control, tipa: ST300FV-15A33R55-SN2021-pbdqfw, serijskog broja: 00308024, 2018. godina proizvodnje, klase tačnosti 0,5 za mjerenje aktivne energije i snage i klase tačnosti 2 za mjerenje reaktivne energije, nazivnog napona 3*58/100 V, nazivne struje 5 (6) A, datum ugradnje mjernog uređaja je 20.11.2018. godine, a važenje žiga do 2024. godine;
• tri strujna mjerna transformatora proizvođača ALCE, tipa: AB36-1, klase tačnosti 0,5s, prenosnog odnosa 30/5-5 A/A, serijskih brojeva 2017-1002397590, 2017-1002397591 i 2017-1002419996,
• tri naponska mjerna transformatora proizvođača ALCE, tipa: VV36, klase tačnosti 0,5, prenosnog odnosa 35000/√3/100/√3-100/3 V, serijskih brojeva 2017-1002397096, 2017-1002397097 i 2017-1002397098 i
• obračunska konstanta je 2100.
8. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 7. maja 2019. godine od Društva sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga „Buk“ Istočno Novo Sarajevo primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja se proizvodi u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Podivič“, izgrađenom na Kasindolskoj rijeci na teritoriji opština Trnovo i Istočno Novo Sarajevo.
Regulatorna komisija je, na 112. redovnoj sjednici, održanoj 14. maja 2019. godine, donijela Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Podivič“, broj 01-27-14/19/R-112-118 (u daljem tekstu: Sertifikat), kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, a što je jedan od uslova za odobrenje prava na podsticaj.
Regulatorna komisija je 16. maja 2019. godine, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), obavijestila javnost o kompletnosti ovog zahtjeva.
Podnosiocu zahtjeva je rješenjem Regulatorne komisije broj 01-569-42/16/R-95-247 od 9. novembra 2018. godine, produženo preliminarno pravo na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Podivič“, koje je odobreno rješenjem broj 01-569-10/16/R-33-347 od 8. decembra 2016. godine, na osnovu koga je podnosilac zahtjeva zaključio Predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, broj 1.1/04/1-99-24/17 od 25. januara 2017. godine, a koji je blagovremeno usklađivan aneksima ovog ugovora: Aneks 1, broj 1.1/04/1-30-45/18; Aneks 2. broj 1.1/04/1-30-181/18 i Aneks 3. broj 1.1/04/1-30-369/18.
S obzirom na potvrdu za energiju broj 1.1/04/1-85-482/16 od 1. decembra 2016. godine i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 113. redovnoj sjednici, održanoj 23. maja 2019. godine, na osnovu odredbi člana 6, 14. i 23. Pravilnika o podsticanju, razmotrila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Podivič“. Utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava sve kriterijume i uslove u pogledu izvora energije, snage postrojenja, planirane godišnje proizvodnje i količina koje su Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije – u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 111/15, 5/16 i 97/18) određene za podsticanje, te je odlučeno kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
Prilikom utvrđivanja trajanja prava na podsticaj Regulatorna komisija je postupila u skladu sa članom 25. stav (1) i (2) Pravilnika o podsticanju koji se odnosi na nova proizvodna postrojenja po kome se pravo na obavezan otkup električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ostvaruje na period od petnaest (15) godina od dana početka ostvarivanja prava na podsticaj, odnosno, počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Na osnovu člana 5, 21. i 26. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. i 29. Pravilnika o podsticanju proizvodno postrojenje podnosioca zahtjeva se svrstava u hidroelektrane instalisane snage do uključivo 1 MW, te se prilikom zaključenja ugovora o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuje cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora za tu vrstu proizvodnog postrojenja, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovoga rješenja. Garantovana otkupna cijena se ne mijenja u periodu važenja ugovora, osim u slučaju donošenja posebne odluke zbog većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra.
Na osnovu člana 27. stav (5) Zakona i na osnovu člana 26. stav (2) Pravilnika o podsticanju, proizvođač električne energije dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese zahtjev za zaključenje ugovora o podsticanju sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 5. dispozitiva ovog rješenja.
Odredbama člana 27. stav (8) Pravilnika o podsticanju definisani su razlozi za prestanak važenja rješenja o podsticaju, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na podacima iz Sertifikata, Deklaraciji o mjernim mjestima koju je izdao operator distributivnog sistema, broj 196-DMM/19 od 15. marta 2019. godine, kao i jednopolnoj šemi ovog postrojenja.
Tačka 8. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te na odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023