REERS

Рјешење о измјени дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса

07.02.2019.

Број: 01-488-7/18/Р-102-13
Датум: 07.02.2019.

На основу одредби члана 21. став 1. Закона о гасу („Службени гласник Републике Српске“, број 22/18), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 65. став 1. и 2. Правилника о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 39/10 и 65/13), у поступку измјенe дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 102. редовној сједници, одржаној 07.02.2019. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да дозволе за oбављање дјелатности у сектору природног гаса важе до 23.03.2020. године, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске како слиједи:

Дозвола за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса, издата Рјешењем број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале,
Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, издата Рјешењем број 01-239-5/14/Р-88-223 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и
Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, издата Рјешењем број 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево.

2. Ово рјешење је коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса, које је издато Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, на период важења од пет година.

Привредна друштва Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево су корисници дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, које су издате Рјешењима Регулаторне комисије број 01-239-5/14/Р-88-223 и 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, на период важења од пет година.

Имајући у виду да период важења наведених дозвола истиче 31.07.2019. године, те да је у међувремену ступио на снагу нови Закон о гасу, а руководећи се принципом сигурности снабдијевања ради задовољења потреба купаца природног гаса и расположивости, доступности и приступачности коришћења гасне инфраструктуре и природног гаса, указала се потреба за продужење важења наведених дозвола. Важење дозвола се продужава до рока када се очекује испуњење услова за издавање нових дозвола утврђених Законом о гасу, односно док се не донесу нови подзаконски акти који уређују област издавања дозвола у сектору природног гаса и цертификације оператера транспортног система природног гаса, те док енергетски субјекти ускладе своје пословање у погледу раздвајања дјелатности и док се не изврши цертификација оператера транспортног система у Републици Српској од стране Регулаторне комисије и издају дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања системом за транспорт природног гаса. Чланом 4. став 1. тачка 2. и 6. Закона о гасу су као општи принципи уређења и организације енергетских дјелатности у сектору природног гаса дефинисани сигурност снабдијевања ради задовољења потреба купаца природног гаса и расположивости, доступности и приступачности коришћења гасне инфраструктуре и природног гаса. Чланом 137. став 2. Закона о гасу прописано је да је енергетски субјект, који на дан ступања на снагу овог закона има дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса, дужан да усклади своје пословање са захтјевима за цертификацију оператера транспортног система у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 23.03.2020. године. Такође, чланом 139. став 3. Закона о гасу прописано је да Регулаторна комисија у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона доноси подзаконске акте у складу са законом, а овај рок траје до 23.03.2019. године.

Поред наведеног, одредбом члана 63. и одредбом члана 65. став 1. Правилника о издавању дозвола, прописано је да се поступак продужења и измјена или допуна дозволе може покренути и на иницијативу Регулаторне комисије. Одредбом члана 65. став 2. овог правилника утврђени су разлози за измјене или допуне дозволе, међу којима су и:

тачка а. – законски оквири, судске одлуке, уговори или неки други догађаји који суштински утичу на обављање дјелатности и
тачка г. – случај да Регулаторна комисија може започети процедуру измјене или допуне дозволе како би одговорила на промјене у законској или властитој регулативи, као и промјене услова да би се заштитио општи јавни интерес.

Имајући у виду наведене околности и наведене одредбе Закона о гасу и Правилника о издавању дозвола утврђено је да постоје оправдани разлози да се продужи период важења дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса у Републици Српској, те да се покрене овај поступак по службеној дужности, па је Регулаторна комисија, на 99. редовној сједници, одржаној 26.12.2018. године, донијела Закључак о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса. У овом поступку се у погледу рока важности дозвола мијења дозвола за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса издата рјешењем број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, те дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса издате рјешењима број 01-239-5/14/Р-88-223 и број 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године.

О покретању поступака измјена дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса Регулаторна комисија је обавијестила кориснике дозвола и објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници, огласној табли и дневним новинама, са роком за достављање коментара јавности и информацијама о могућности подношења захтијева за стицање статуса умјешача. До истека остављеног рока, односно до дана 10.01.2019. године, није било коментара у вези са покретањем поступака измјена дозвола, нити је било поднесених захтјева за стицање статуса умјешача.

На основу одредби члана 21. став 1. Закона о гасу и члана 65. Правилника, Регулаторна комисија је, на 101. редовној сједници, одржаној 22.01.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола којим се продужава важност ових дозвола до 23.03.2020. године, до ког би се рока испунили сви потребни услови и издале дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања системом за транспорт природног гаса. Регулаторна комисија је о утврђеном нацрту обавијестила кориснике дозвола и издала обавјештење за јавност, при чему је остављен рок за достављање коментара заинтересованих лица на Нацрт рјешења о измјени дозвола, те захтјева за стицање статуса умјешача до 31.01.2019. године. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, односно до 31.01.2019. године, Регулаторној комисији нису достављени коментари на Нацрт рјешења о измјени дозвола, нити захтјеви за стицање статуса умјешача. С обзиром да је Регулаторна комисија у овом случају располагала са довољно чињеница и података на основу којих се може утврдити стање ствари и без посебног саслушања корисника дозвола, поступак измјене дозвола је спроведен без одржавања јавне расправе у смислу одредбе члана 70. став 2. Правилника.

Имајући у виду да се у свим дозволама, односно у дозволи за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволама за обављање дјелатности транспорта природног гаса врши иста измјена, само у погледу измјене периода важења дозвола, Регулаторна комисија је једним рјешењем извршила измјену ових дозвола.

Регулаторна комисија је, на 102. редовној сједници, одржаној 07.02.2019. године, размотрила приједлог рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, те је на основу одредбе члана 21. став 1. Закона о гасу и одредби члана 65. Правилника, одлучила као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

Тачка 2. диспозитива рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и члану 21. став 5. а у вези са чланом 65. Правилника.

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. став 2 Закона о енергетици и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/5 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024