REERS

Rješenje: Mitar Pantić, Bijeljina

27.09.2018.

Broj: 01-231-8/18/R-93-230
Datum: 27.09.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Pantić Mitra iz Bijeljine, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27.09.2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E NJ E

1. ODBIJA SE zahtjev Pantić Mitra iz Bijeljine od 23.04.2018. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije u iznosu od 246,03 KM, za mjerno mjesto ED broj 0041116900186008, koje se nalazi u ulici Iva Andrića broj 9B/26 u Bijeljini, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 27.04.2018. godine, zahtjev za rješavanje spora Pantić Mitra iz Bijeljine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) od 23.04.2018. godine, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na korekciju obračuna električne energije u iznosu od 246,03 KM, koja mu je fakurisana uz račun za decembar 2017. godine. Takođe, podnosilac je naveo da je protivna strana u dva navrata vršila korekciju obračuna električne energije, kada je vršeno umanjenje za 2000 kWh, ali smatra da je korekciju obračuna preuzete električne energije trebalo izvršiti i za iznos od 246,03 KM. Dalje je ukazano, da je, dana 18.09.2017. godine, izvršena zamjena brojila, za koje je kasnije kontrolom utvrđeno da je neispravno, ali da je najveća greška utvrđena u iznosu od 4,2%, zbog čega smatra da je korekciju obračuna trebalo izvršiti metodom proračuna, a ne metodom procjene preuzete električne energije za period od tri godine, kako je to uradila protivna strana. Pored toga, podnosilac zahtjeva je istakao i da brojilo prilikom kontrole nije bilo neispravno po svim ispitnim tačkama, te da su radnici protivne strane vršili greške prilikom očitanja brojila. Podnosilac zahtjeva je naveo da zbog pogrešne primjene odredbi Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/12) – u daljem tekstu: Opšti uslovi, nije izvršena ni korektna korekcija obračuna električne energije. Takođe, u svom zahtjevu podnosilac ukazuje da je ugovor o kupoprodaji stana zaključio 24.03.2011. godine, ali da računi za isporučenu električnu energiju i dalje glase na ime Despenić Slavke, koja je ranije koristila predmetni stan. S obzirom da se iz navedenih razloga ne slaže sa fakturisanom korekcijom obračuna preuzete električne energije, podnosilac zahtjeva se obratio Regulatornoj komisiji zahtjevom za rješavanje spora.
Dana 31.07.2018. godine Regulatorna komisija je primila izjašnjenje protivne strane o zahtjevu podnosioca, u kome je navedeno da je podnosilac zahtjeva od juna 2018. godine registrovan kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 0041116900186008, koje se nalazi u ulici Iva Andrića broj 9b/26 u Bijeljini, a na osnovu ugovora o kupoprodaji stana od 24.03.2011. godine. Istaknuto je i da je podnosilac zahtjeva sa protivnom stranom zaključio ugovor o snabdijevanju dana 25.04.2018. godine. Pored toga, protivna strana je ukazala da je do tada kao krajnji kupac bila registrovana Despenić Slavka, a da je podnosilac zahtjeva registrovan kao krajnji kupac, tek kada je dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Kako protivna strana ističe, podnosilac zahtjeva je u aprilu 2017. godine prigovorio na veliku potrošnju električne energije, a u dva navrata su vršene korekcija obračuna utrošene električne energije za manje dnevne tarifne stavove i to za mjesec april i jun 2017. godine. Protivna strana je navela da je zbog nelogičnosti u potrošnji električne energije, dana 18.09.2017. godine, izvršena zamjena brojila broj 57052, te da je, kontrolom ispravnosti ovog brojila, koju je, dana 10.10.2017. godine, izvršilo ovlašteno lice Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, utvrđeno da brojilo ne zadovoljava metrološke propise. Dalje je navedeno, da je, dana 16.11.2017. godine, izvršena korekcija obračuna električne energije zbog greške u mjerenju i to za period od aprila 2017. godine do 18.09.2017. godine, kada je brojilo zamijenjeno. Protivna strana ističe da je podnosilac zahtjeva odobren u dva navrata za iznos od 4339 kWh, kao i da je korekcijom obračuna zadužen za iznos od 2296 kWh, odnosno za iznos od 246,03 KM. Takođe, protivna strana ukazuje da je podnosicu zahtjeva umanjena potrošnja električne energije koja je registrovana u periodu koji je uzet za korekciju obračuna, te da je za korekciju obračuna uzeta potrošnja iz perioda kada je brojilo ispravno mjerilo utrošenu električnu energiju. U izjašnjenju se ukazuje da je podnosilac zahtjeva, dana 02.03.2018. godine, podnio prigovor na sačinjenu korekciju obračuna, tražeći da se korekcija umanji i da se primijeni drugačiji način korekcije obračuna električne energije. Protivna strana je istakla i da je u ovom slučaju primijenjena metoda procjene preuzete električne energije u odgovarajućem periodu, kada je mjerenje bilo ispravno, što je u skladu sa odredbama Opštih uslova. Pored toga, protivna strana ističe i da se kao validan dokaz o stanju brojila nisu mogle uzeti u obzir fotografije koje je dostavio podnosilac zahtjeva, jer se na njima ne vidi broj brojila, a nema ni datuma kada su iste sačinjene. Imajući u vidu navedeno izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, protivna strana predlaže da se zahtjev podnosica kojim osporava korekciju obračuna električne energije, odbije kao neosnovan.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 90. redovnoj sjednici, održanoj 23.08.2018. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. Dana 07.09.2018. godine Regulatornoj komisiji je dostavljena povratnica sa izvještajem o uručenju iz koje je utvrđeno, da je dana 30.08.2018. godine, pokušano uručenje zaključka o skraćenom postupku i nacrta rješenja podnosiocu zahtjeva na adresi koja je naznačena u zahtjevu. S obzirom da nije bilo moguće izvršiti uručenje navedene pošiljke, podnosilac zahtjeva je obaviješten gdje može preuzeti pošiljku, čime se smatra da je dostavljanje izvršeno. Kako podnosilac u ostavljenom roku nije preuzeo pošiljku sa zaključkom i nacrtom rješenja, ista je vraćena Regulatornoj komisiji, dana 07.09.2018. godine. S obzirom na navedeno smatra se da je podnosiocu zahtjeva izvršeno dostavljanje zaključka o skraćenom postupku i nacrta rješenja, u smislu odredbe člana 74. Zakona o opštem upravnom potupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).
U postupku rješavanja ovog spora razmotreni su sljedeći dokumenti: Zahtjev za rješavanje spora od 23.04.2018. godine, Potvrda o zamjeni brojila broj 1512/17 od 18.09.2017. godine, Zapisnik o pregledu mjerila broj 05/3.12-393-22-545/17 od 10.10.2017. godine, Korekcija obračuna zbog greške u mjerenju broj 11375 od 16.11.2017. godine, Račun broj 489-29/201 od 07.12.2017. godine, Knjižna obavijest broj 295-29/201 od 30.08.2017. godine, Knjižna obavijest broj 234-29/201 od 08.06.2017. godine, Knjižna obavijest broj 39/05/18 od 25.01.2018. godine, Knjižna obavijest broj 38/05/18 od 25.01.2018. godine, Knjižna obavijest broj 37/05/18 od 25.01.2018. godine, Knjižna obavijest broj 36/05/18 od 25.01.2018. godine, Knjižna obavijest broj 35/05/18 od 25.01.2018. godine, Knjižna obavijest broj 34/05/18 od 25.01.2018. godine, Prigovor na račun od 27.02.2018. godine, Odgovor po prigovoru broj 1131-2/18 od 19.03.2018. godine, Dostava odgovora na prigovor 1131-3/18 od 19.03.2018. godine, Finansijska kartica ED broj 00411169000186008, Energetska kartica ED broj 00411169000186008, Računi za električnu energiju za mjerno mjesto ED broj 00411169000186008, Prijedlog za zaključenje ugovora o snabdijevanju električnom energijom od 17.04.2018. godine, Ugovor o kupoprodaji nekretnina OPU-176/11 od 24.03.2011. godine, Zahtjev za prijavu od 25.04.2018. godine, Ugovor o javnom snabdijevanju električnom energijom broj 14/18-1115 od 25.04.2018. godine i Zapisnik broj 924/18 od 17.05.2018. godine.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i uvida u priloženu dokumentaciju stranaka, utvrđene su sljedeće činjenice:
• Podnosilac zahtjeva je u evidencijama protivne strane registrovan kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje “domaćinstvo“, na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008, koje se nalazi u ulici Iva Andrića broj 9B/26, u Bijeljini;
• Podnosilac zahtjeva je 24.03.2011. godine zaključio ugovor o kupoprodaji stana sa mjernim mjestom ED broj 00411169000186008, a Ugovor o snabdijevanju je sa protivnom stranom zaključio 25.04.2018. godine, te je od juna 2018. godine evidentiran kao krajnji kupac na ovom mjernom mjestu;
• Podnosilac zahtjeva je i prije svoje registracije kao krajnjeg kupca na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008, koristio stan u ulici Iva Andrića broj 9B/26, u Bijeljini;
• Podnosilac zahtjeva se usmeno obraćao prigovorom protivnoj strani zbog neispravnog mjerenja preuzete električne energije, a protivna strana je usvojila ove prigovore i mjerno mjesto podnosioca odobrila za iznos od 4339 kWh, a odobrenja po ovom osnovu su izvršena dana 08.06.2017. godine i 30.08.2017. godine;
• Dana 18.09.2017. godine protivna strana je na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008 izvršila zamjenu brojila broj 57052, o čemu je sačinjena Potvrda o zamjeni brojila broj 1512/17 od 18.09.2017. godine;
• Dana 10.10.2017. godine izvršena je kontrola brojila broj 57052 od strane ovlaštenog lica Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, kojom prilikom je utvrđeno da brojilo ne zadovoljava metrološke propise, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu mjerila broj 05/3.12-393-22-545/17 od 10.10.2017. godine;
• Protivna strana je na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008 dana 16.11.2017. godine izvršila korekciju obračuna preuzete električne enegrije za period od aprila 2017. godine do zamjene brojila 18.09.2017. godine, te je podnosioca zahtjeva zadužila za iznos od 246,03 KM, o čemu je izdat Račun 489-29/201 od 07.12.2017. godine;
• U periodu koji je uzet za koreciju obračuna električne energije protivna strana je stornirala izdate račune za elektirčnu enegriju, a podnosioca zahtjeva je zadužila za prosječnu potrošnju iz odgovarajućih perioda iz prethodne tri godine, kada je brojilo ispravno mjerilo preuzetu električnu energiju;
• Podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa koji mu je fakturisan po osnovu sačinjene korekcija obračuna električne energije;
• Podnosilac zahtjeva je, dana 27.02.2018. godine, protivnoj strani dostavio prigovor na korekciju obračuna preuzete električne energije, na koju mu je protivna strana, dana 19.03.2018. godine, dostavila Odgovor na prigovor broj 1131-2/18, u kojem je istaknuto da je njegov prigovor neosnovan i da se može obratiti Regulatornoj komisiji zahtjevom za rješavanje spora.
Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva evidentiran kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008, te da je i prije njegove registracije kao krajnjeg kupca, on bio vlasnik i korisnik stana sa ovim mjernim mjestom. Takođe, utvrđeno je da je protivna strana nakon prigovora podnosioca zahtjeva u dva navrata vršila korekcije obračuna utrošene elektirčne energije na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008 i to za količinu električne energije od 4339 kWh, a odobrenja po ovom osnovu su izvršena dana 08.06.2017. godine i 30.08.2017. godine. Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno i da je protivna strana zbog uočenih nepravilnosti u mjerenju električne energije, dana 18.09.2017. godine, izvršila zamjenu brojila broj 57052, o čemu je sačinjena Potvrda o zamjeni brojila broj 1512/17 od 18.09.2017. godine. Kontrolom ispravnosti ovog brojila, koju je izvršilo ovlašteno lice Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, utvrđeno je da brojilo broj 57052 ne zadovoljava metrološke propise, a to je konstatovano i Zapisnikom o pregledu mjerila broj 05/3.12-393-22-545/17 od 10.10.2017. godine.
Imajući u vidu činjenicu da je od strane nadležne institucije, utvrđena neispravnost brojila broj 57052, protivna strana je imala osnov da u ovom slučaju izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije, a imajući u vidu odredbu člana 79. stav 2. Opštih uslova, kojom je propisano da ukoliko se baždarenjem utvrdi da je mjerni uređaj imao grešku dva puta veću od klase tačnosti ili zbog kvara izvjesno vrijeme nije mjerio električnu energiju i snagu, odnosno da je mjerenje električne energije bilo djelimično isporučena električna energija, odnosno snaga se utvrđuje proračunom, ako je moguće, ili procjenom. Iz protokola o ispitivanju brojila utvrđene su greške koje su dva puta veće od klase tačnosti, pa se moglo pristupiti korekciji obračuna električne energije, kako to propisuje član 79. Opštih uslova.
Korekcija obračuna utrošene električne energije je pravilno izvršena za period od aprila 2017. godine do zamjene brojila 18.09.2017. godine, te je podnosilac zahtjeva po tom osnovu zadužen za iznos od 246,03 KM, o čemu je izdat Račun 489-29/201 od 07.12.2017. godine. Protivna strana je period za korekciju obračuna utvrdila na osnovu odredbe člana 79. stav 7) tačka a) Opštih uslova, imajući u vidu da je korekcija obračuna električne energije izvršena za period od aprila 2017. godine kada je podnosilac zahtjeva podnio prigovor na izmjerenu potrošnju električne energije, pa do 18.09.2017. godine kada je izvršena zamjena brojila broj 57052, tako da nisu primijenjeni duži rokovi za korekciju obračuna preuzete električne energije, koji su propisani ovim članom Opštih uslova.
Imajući u vidu procenat greške u mjerenju električne energije, te različite vrijednosti greške po ispitnim tačkama, u ovom slučaju za korekciju obračuna električne energije nije se ni mogao primijeniti metod proračuna, kako je to zahtijevao podnosilac zahtjeva, već je za korekciju obračuna električne energije primijenjena metoda procjene preuzete električne energije iz perioda kada je brojilo ispravno mjerilo preuzetu električnu energiju, a na osnovu odredbe člana 79. stav 2. i 3. Opštih uslova. Pored toga, metoda proračuna se primjenjuje na registrovanu električnu energiju, a u ovom slučaju je podnosiocu zahtjeva registrovana električna energija korigovana u dva navrata, za količinu električne energije od 4339 kWh, tako da se u ovom slučaju nije mogla primjeniti metoda proračuna. Za procjenu preuzete električne energije uzeta je prosječna potrošnja električne energije koja je mjerena na mjernom mjestu ED broj 00411169000186008, u odgovarajućim obračunskim periodima za prethodne tri godine, kada je brojila ispravno mjerilo isporučenu električnu energiju. Ne mogu se prihvatiti navodi podnosioca da nije dokazano da je brojilo bilo ispravno prije perioda koji je uzet za korekciju obračuna, jer u prethodnom periodu nije bilo značajnog odstupanja u potrošnji električne energije i brojilo je bilo u roku baždarenja, a i sam kupac nije podnosio prigovore na registrovanu električnu energiju. Treba istaći i da je ovakav način procjene preuzete električne energije povoljniji za podnosioca zahtjeva, nego da je primijenjena procjena preuzete električne energije iz odgovarajućeg perioda prethodne godine. Takođe, treba istaći da je protivna strana izvršila storniranje računa koji su izdati u periodu koji je uzet za korekciju obračuna električne energije, tako da nisu relevantni ni navodi podnosioca kojima ukazuje na pogrešno očitanje električne energije u periodu koji je uzet za korekciju obračuna. Zbog toga nisu relevantne ni fotografije mjernog mjesta, kojima podnosilac zahtjeva želi da ukaže na pogrešno očitanje mjernog mjesta, jer je korekcija obračuna električne energije u ovom slučaju izvršena zbog greške u mjerenju električne energije, koja je utvrđena kontrolom ispravnosti brojila od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, kao nadležne institucije za pregled i verifikaciju brojila na osnovu člana 10. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/16).
Imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje, a posebno činjenicu da je u postupku utvrđena neispravnost brojila na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva, te da je korekcija obračuna električne energije sačinjena u skladu sa odredbama Opštih uslova, kao i navedeni pravni osnov, odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Kako se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i kako su troškovi postupka bili neznatni, te kako nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024