REERS

Рјешење: Митар Пантић, Бијељина

27.09.2018.

Број: 01-231-8/18/Р-93-230
Датум: 27.09.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Пантић Митра из Бијељине, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 93. редовној сједници, одржаној 27.09.2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Пантић Митра из Бијељине од 23.04.2018. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 246,03 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 0041116900186008, које се налази у улици Ива Андрића број 9Б/26 у Бијељини, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 27.04.2018. године, захтјев за рјешавање спора Пантић Митра из Бијељине (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 23.04.2018. године, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 246,03 КМ, која му је факурисана уз рачун за децембар 2017. године. Такође, подносилац је навео да је противна страна у два наврата вршила корекцију обрачуна електричне енергије, када је вршено умањење за 2000 kWh, али сматра да је корекцију обрачуна преузете електричне енергије требало извршити и за износ од 246,03 КМ. Даље је указано, да је, дана 18.09.2017. године, извршена замјена бројила, за које је касније контролом утврђено да је неисправно, али да је највећа грешка утврђена у износу од 4,2%, због чега сматра да је корекцију обрачуна требало извршити методом прорачуна, а не методом процјене преузете електричне енергије за период од три године, како је то урадила противна страна. Поред тога, подносилац захтјева је истакао и да бројило приликом контроле није било неисправно по свим испитним тачкама, те да су радници противне стране вршили грешке приликом очитања бројила. Подносилац захтјева је навео да због погрешне примјене одредби Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, није извршена ни коректна корекција обрачуна електричне енергије. Такође, у свом захтјеву подносилац указује да је уговор о купопродаји стана закључио 24.03.2011. године, али да рачуни за испоручену електричну енергију и даље гласе на име Деспенић Славке, која је ранијe користила предметни стан. С обзиром да се из наведених разлога не слаже са фактурисаном корекцијом обрачуна преузете електричне енергије, подносилац захтјева се обратио Регулаторној комисији захтјевом за рјешавање спора.
Дана 31.07.2018. године Регулаторна комисија је примила изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева од јуна 2018. године регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 0041116900186008, које се налази у улици Ива Андрића број 9б/26 у Бијељини, а на основу уговора о купопродаји стана од 24.03.2011. године. Истакнуто је и да је подносилац захтјева са противном страном закључио уговор о снабдијевању дана 25.04.2018. године. Поред тога, противна страна је указала да је до тада као крајњи купац била регистрована Деспенић Славка, а да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац, тек када је доставио сву потребну документацију. Како противна страна истиче, подносилац захтјева је у априлу 2017. године приговорио на велику потрошњу електричне енергије, а у два наврата су вршене корекција обрачуна утрошене електричне енергије за мање дневне тарифне ставове и то за мјесец април и јун 2017. године. Противна страна је навела да је због нелогичности у потрошњи електричне енергије, дана 18.09.2017. године, извршена замјена бројила број 57052, те да је, контролом исправности овог бројила, коју је, дана 10.10.2017. године, извршило овлаштено лице Републичког завода за стандардизацију и метрологију, утврђено да бројило не задовољава метролошке прописе. Даље је наведено, да је, дана 16.11.2017. године, извршена корекција обрачуна електричне енергије због грешке у мјерењу и то за период од априла 2017. године до 18.09.2017. године, када је бројило замијењено. Противна страна истиче да је подносилац захтјева oдобрен у два наврата за износ од 4339 kWh, као и да је корекцијом обрачуна задужен за износ од 2296 kWh, односно за износ од 246,03 КМ. Такође, противна страна указује да је подносицу захтјева умањена потрошња електричне енергије која је регистрована у периоду који је узет за корекцију обрачуна, те да је за корекцију обрачуна узета потрошња из периода када је бројило исправно мјерило утрошену електричну енергију. У изјашњењу се указује да је подносилац захтјева, дана 02.03.2018. године, поднио приговор на сачињену корекцију обрачуна, тражећи да се корекција умањи и да се примијени другачији начин корекције обрачуна електричне енергије. Противна страна је истакла и да је у овом случају примијењена метода процјене преузете електричне енергије у одговарајућем периоду, када је мјерење било исправно, што је у складу са одредбама Општих услова. Поред тога, противна страна истиче и да се као валидан доказ о стању бројила нису могле узети у обзир фотографије које је доставио подносилац захтјева, јер се на њима не види број бројила, а нема ни датума када су исте сачињене. Имајући у виду наведено изјашњење о захтјеву подносиоца, противна страна предлаже да се захтјев подносица којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије, одбије као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 90. редовној сједници, одржаној 23.08.2018. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. Дана 07.09.2018. године Регулаторној комисији је достављена повратница са извјештајем о уручењу из које је утврђено, да је дана 30.08.2018. године, покушано уручење закључка о скраћеном поступку и нацрта рјешењa подносиоцу захтјева на адреси која је назначена у захтјеву. С обзиром да није било могуће извршити уручење наведене пошиљке, подносилац захтјева је обавијештен гдје може преузети пошиљку, чиме се сматра да је достављање извршено. Како подносилац у остављеном року није преузео пошиљку са закључком и нацртом рјешења, иста је враћена Регулаторној комисији, дана 07.09.2018. године. С обзиром на наведено сматра се да је подносиоцу захтјева извршено достављање закључка о скраћеном поступку и нацрта рјешења, у смислу одредбе члана 74. Закона о општем управном потупку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за рјешавање спора од 23.04.2018. године, Потврда о замјени бројила број 1512/17 од 18.09.2017. године, Записник о прегледу мјерила број 05/3.12-393-22-545/17 од 10.10.2017. године, Корекција обрачуна због грешке у мјерењу број 11375 од 16.11.2017. године, Рачун број 489-29/201 од 07.12.2017. године, Књижна обавијест број 295-29/201 од 30.08.2017. године, Књижна обавијест број 234-29/201 од 08.06.2017. године, Књижна обавијест број 39/05/18 од 25.01.2018. године, Књижна обавијест број 38/05/18 од 25.01.2018. године, Књижна обавијест број 37/05/18 од 25.01.2018. године, Књижна обавијест број 36/05/18 од 25.01.2018. године, Књижна обавијест број 35/05/18 од 25.01.2018. године, Књижна обавијест број 34/05/18 од 25.01.2018. године, Приговор на рачун од 27.02.2018. године, Одговор по приговору број 1131-2/18 од 19.03.2018. године, Достава одговора на приговор 1131-3/18 од 19.03.2018. године, Финансијска картица ЕД број 00411169000186008, Енергетска картица ЕД број 00411169000186008, Рачуни за електричну енергију за мјерно мјесто ЕД број 00411169000186008, Приједлог за закључење уговора о снабдијевању електричном енергијом од 17.04.2018. године, Уговор о купопродаји некретнина ОПУ-176/11 од 24.03.2011. године, Захтјев за пријаву од 25.04.2018. године, Уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом број 14/18-1115 од 25.04.2018. године и Записник број 924/18 од 17.05.2018. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране регистрован као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008, које се налази у улици Ива Андрића број 9Б/26, у Бијељини;
• Подносилац захтјева је 24.03.2011. године закључио уговор о купопродаји стана са мјерним мјестом ЕД број 00411169000186008, а Уговор о снабдијевању је са противном страном закључио 25.04.2018. године, те је од јуна 2018. године евидентиран као крајњи купац на овом мјерном мјесту;
• Подносилац захтјева је и прије своје регистрације као крајњег купца на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008, користио стан у улици Ива Андрића број 9Б/26, у Бијељини;
• Подносилац захтјева се усмено обраћао приговором противној страни због неисправног мјерења преузете електричне енергије, а противна страна је усвојила ове приговоре и мјерно мјесто подносиоца одобрила за износ од 4339 kWh, а одобрења по овом основу су извршена дана 08.06.2017. године и 30.08.2017. године;
• Дана 18.09.2017. године противна страна је на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008 извршила замјену бројила број 57052, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 1512/17 од 18.09.2017. године;
• Дана 10.10.2017. године извршена је контрола бројила број 57052 од стране овлаштеног лица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, којом приликом је утврђено да бројило не задовољава метролошке прописе, о чему је сачињен Записник о прегледу мјерила број 05/3.12-393-22-545/17 од 10.10.2017. године;
• Противна страна је на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008 дана 16.11.2017. године извршила корекцију обрачуна преузете електричне енегрије за период од априла 2017. године до замјене бројила 18.09.2017. године, те је подносиоца захтјева задужила за износ од 246,03 КМ, о чему је издат Рачун 489-29/201 од 07.12.2017. године;
• У периоду који је узет за корецију обрачуна електричне енергије противна страна је сторнирала издате рачуне за електирчну енегрију, а подносиоца захтјева је задужила за просјечну потрошњу из одговарајућих периода из претходне три године, када је бројило исправно мјерило преузету електричну енергију;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу сачињене корекција обрачуна електричне енергије;
• Подносилац захтјева је, дана 27.02.2018. године, противној страни доставио приговор на корекцију обрачуна преузете електричне енергије, на коју му је противна страна, дана 19.03.2018. године, доставила Одговор на приговор број 1131-2/18, у којем је истакнуто да је његов приговор неоснован и да се може обратити Регулаторној комисији захтјевом за рјешавање спора.
Из достављене документације је утврђено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008, те да је и прије његове регистрације као крајњег купца, он био власник и корисник стана са овим мјерним мјестом. Такође, утврђено је да је противна страна након приговора подносиоца захтјева у два наврата вршила корекције обрачуна утрошене електирчне енергије на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008 и то за количину електричне енергије од 4339 kWh, а одобрења по овом основу су извршена дана 08.06.2017. године и 30.08.2017. године. Из достављене документације је утврђено и да је противна страна због уочених неправилности у мјерењу електричне енергије, дана 18.09.2017. године, извршила замјену бројила број 57052, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 1512/17 од 18.09.2017. године. Контролом исправности овог бројила, коју је извршило овлаштено лице Републичког завода за стандардизацију и метрологију, утврђено је да бројило број 57052 не задовољава метролошке прописе, а то је констатовано и Записником о прегледу мјерила број 05/3.12-393-22-545/17 од 10.10.2017. године.
Имајући у виду чињеницу да је од стране надлежне институције, утврђена неисправност бројила број 57052, противна страна је имала основ да у овом случају изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, а имајући у виду одредбу члана 79. став 2. Општих услова, којом је прописано да уколико се баждарењем утврди да је мјерни уређај имао грешку два пута већу од класе тачности или због квара извјесно вријеме није мјерио електричну енергију и снагу, односно да је мјерење електричне енергије било дјелимично испоручена електрична енергија, односно снага се утврђује прорачуном, ако је могуће, или процјеном. Из протокола о испитивању бројила утврђене су грешке које су два пута веће од класе тачности, па се могло приступити корекцији обрачуна електричне енергије, како то прописује члан 79. Општих услова.
Корекција обрачуна утрошене електричне енергије је правилно извршена за период од априла 2017. године до замјене бројила 18.09.2017. године, те је подносилац захтјева по том основу задужен за износ од 246,03 КМ, о чему је издат Рачун 489-29/201 од 07.12.2017. године. Противна страна је период за корекцију обрачуна утврдила на основу одредбе члана 79. став 7) тачка а) Општих услова, имајући у виду да је корекција обрачуна електричне енергије извршена за период од априла 2017. године када је подносилац захтјева поднио приговор на измјерену потрошњу електричне енергије, па до 18.09.2017. године када је извршена замјена бројила број 57052, тако да нису примијењени дужи рокови за корекцију обрачуна преузете електричне енергије, који су прописани овим чланом Општих услова.
Имајући у виду проценат грешке у мјерењу електричне енергије, те различите вриједности грешке по испитним тачкама, у овом случају за корекцију обрачуна електричне енергије није се ни могао примијенити метод прорачуна, како је то захтијевао подносилац захтјева, већ је за корекцију обрачуна електричне енергије примијењена метода процјене преузете електричне енергије из периода када је бројило исправно мјерило преузету електричну енергију, а на основу одредбе члана 79. став 2. и 3. Општих услова. Поред тога, метода прорачуна се примјењује на регистровану електричну енергију, а у овом случају је подносиоцу захтјева регистрована електрична енергија коригована у два наврата, за количину електричне енергије од 4339 kWh, тако да се у овом случају није могла примјенити метода прорачуна. За процјену преузете електричне енергије узета је просјечна потрошња електричне енергије која је мјерена на мјерном мјесту ЕД број 00411169000186008, у одговарајућим обрачунским периодима за претходне три године, када је бројила исправно мјерило испоручену електричну енергију. Не могу се прихватити наводи подносиоца да није доказано да је бројило било исправно прије периода који је узет за корекцију обрачуна, јер у претходном периоду није било значајног одступања у потрошњи електричне енергије и бројило је било у року баждарења, а и сам купац није подносио приговоре на регистровану електричну енергију. Треба истаћи и да је овакав начин процјене преузете електричне енергије повољнији за подносиоца захтјева, него да је примијењена процјена преузете електричне енергије из одговарајућег периода претходне године. Такође, треба истаћи да је противна страна извршила сторнирање рачуна који су издати у периоду који је узет за корекцију обрачуна електричне енергије, тако да нису релевантни ни наводи подносиоца којима указује на погрешно очитање електричне енергије у периоду који је узет за корекцију обрачуна. Због тога нису релевантне ни фотографије мјерног мјеста, којима подносилац захтјева жели да укаже на погрешно очитање мјерног мјеста, јер је корекција обрачуна електричне енергије у овом случају извршена због грешке у мјерењу електричне енергије, која је утврђена контролом исправности бројила од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију, као надлежне институције за преглед и верификацију бројила на основу члана 10. Закона о метрологији („Службени гласник Републике Српске“, број 33/16).
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, а посебно чињеницу да је у поступку утврђена неисправност бројила на мјерном мјесту подносиоца захтјева, те да је корекција обрачуна електричне енергије сачињена у складу са одредбама Општих услова, као и наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024