REERS

Rješenje: Mala hidroelektrana „Elektro-Jovana“ d.o.o. Milići

27.09.2018.

Broj: 01-181-9/18/R-93-234
Datum: 27.09.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva Mala hidroelektrna “Elektro-Jovana“ d.o.o. Milići, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno osporavanjem obračuna prekomjerno preuzete reaktivne električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E NJ E

1. USVAJA SE zahtjev privrednog društva Mala hidroelektrana “Elektro-Jovana“ d.o.o. Milići od 21.03.2018. godine, u vezi sa osporavanjem obračuna prekomjerno preuzete reaktivne energije.
2. NALAŽE SE MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, RJ “Elektrodistribucija“ Vlasenica, da podnosiocu zahtjeva izvrši korekciju obračuna prekomjerno preuzete reaktivne električne energije, u periodu kada elektrana nije proizvodila i isporučivala električnu energiju u mrežu, na mjernom mjestu ID broj: 0044121290001000, koje se nalazi u naselju Žutica bb, opština Milići, počev od jula 2016. godine.
3. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 26.03.2018. godine, podnesak privrednog društva “Elektro-Jovana“ d.o.o. Milići, naslovljen kao: “Žalba na primjenu tarifa po kojima se isporučuje električna energija“. Podnosilac zahtjeva, između ostalog, navodi da se u više navrata tokom 2017. i 2018. godine obraćao MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: protivna strana), prigovarajući na ispostavljene račune za električnu energiju, a koji su odbijeni kao neosnovani. Podnosilac navodi da se u prigovorima na račune pozvao na odredbu tačke XIV stav 3. Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže – u daljem tesktu: Tarifni sistem (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 61/16), koju odredbu protivna strana neće da primijeni, a prema kojoj je, kao proizvođač električne energije, oslobođen plaćanja reaktivne energije u vremenu kada elektrana proizvodi električnu energiju. Podnosilac zahtjeva od Regulatorne komisije traži da se izvrši korekcija svih računa za utrošenu električnu energiju od jula 2016. do februara 2018. godine u pogledu izuzimanja potrošnje reaktivne energije, te da mu se po tom osnovu izda knjižna obavijest na iznos od 5.037,61 KM, kao i povrat svih uplata za naredne mjesece, tj. od marta 2018. godine, sve dok bude trajao postupak rješavanja ovog spora. Takođe, podnosilac traži da protivna strana prestane sa daljom praksom mjesečnih obračuna reaktivne energije za MHE “Jovana“, kada ova elektrana proizvodi električnu energiju. Dopunom podneska od 21.03.2018. godine, a koji je u Regulatornoj komisiji primljen 14.05.2018. godine, podnosilac zahtjeva je naveo da njegovo ukupno potraživanje od protivne strane umjesto prvobitno navedenih 5.037,61 KM, iznosi 5.358,33 KM.
Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, od protivne strane je, aktom broj 01-181-2/18 od 14.05.2018. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i dostavljanje raspoložive dokumentacije.
Regulatorna komisija je, dana 19.07.2018. godine, primila izjašnjenje protivne strane, sa raspoloživom dokumentacijom. U izjašnjenju je, između ostalog, navedeno da je podnosilac zahtjeva, dana 16.07.2015. godine, podnio zahtjev za iazdavanje elektroenergetske saglasnosti za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije, te je, dana 05.11.2015. godine, podnosiocu izdato rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti broj 3430-E1/2015. Ovim rješnjem su definisani i propisani tehnički uslovi za priključenje MHE “Jovana“, instalisanoe snage 1000 kVA na distributivnu mrežu. Nakon toga, sa podnosiocem zahtjeva su zaključeni ugovor o priključenju elektrane na distributivnu mrežu i ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mrežu, čime su ispunjen uslovi za nesmetan rad hidreoelektrane, njeno preuzimanje električne energije za vlastite potrebe, kao i plasman proizvedene električne energije. Podnosiocu zahtjeva je 07.03.2017. godine izdata deklaracija o priključku, a 29.12.2016. godine sa podnosiocem zahtjeva je zaključen ugovor o snabdijevanju, dok je 03.01.2018. godine sa podnosiocem zahtjeva zaključen ugovor o rezervnom snabdijevanju električnom energijom. Isporuka električne enerigje za ovo mjerno mjesto je počela u julu 2016. godine, kada je izdat i prvi račun za utrošenu električne energiju, a očitanje je u prethodnom periodu vršeno redovno, pri čemu su očitanju, pored radnika protivne strane, prisustvovali i predstavnici podnosioca zahtjeva. Protivna strana navodi da je sa podnosiocem zahtjeva zaključila veći broj ugovora o otkupu električne enrgije proizedene u probnom radu. Proizvodni objekat podnosioca je, shodno odredbi tačke III stav b) Tarifnog sistema, svrstan u kategoriju potrošnje “Potrošnja na 35 kV naponu za kupce koji preuzimaju električnu energiju na naponskim nivoima od 1 kV do 35 kV, uključujući i naponski nivo 35 kV“, istom je prilikom obračuna isporučene električne energije, pored drugih tarifnih elemenata, vršen obračun i prekomjerno preuzete reaktivne električne energije očitane na primopredajnom mjestu, te je na računima za isporučenu električnu energiju i istaknut i ovaj tarifni, odnosno obračunski element. Protivna strana dalje navodi da je podnosilac zahtjeva, u više navrata, upućivao prigovore, da se ne slaže sa obavezom obračuna prekomjerno preuzete reaktivne električne energije, pozivajući se na odredbu tačke XIV stav 3. Tarifnog sistema. Po prigovorima podnosioca je postupala RJ “Elektrodistribicija“ Vlasenica, kao i Odjeljenje za rješavanje prigovora i žalbi, kojim su prigovori podnosioca odbijeni kao nesnovani. U aktu Odgovor po prigovoru broj 1644-1/17 od 11.04.2017. godine, podnosiocu zahtjeva je pojašnjeno da iz očitanih vrijednosti ukupno proizvedene aktivne električne energije, proizilazi da njegov proizvodni pogon nema neprekidni proizvodni ciklus od 24 časa, na osnovu čega bi se smatralo da je upravo tu količinu reaktivne električne energije potrebno stornirati. Dakle, u konkretnom slučaju je bilo potrebno uspostaviti sistem mjerenja vremenskog perioda u kojem se odvija neprekidni proizvodni ciklus, na osnovu čega bi se mogla odrediti i količina reaktivne energije koju je potrebno stornirati. Protivna strana dalje navodi da je članom 12. ugovora o pristupu elektrane distributivnoj mreži definisana obaveza proizvođača da osigura da povratni uticaj elektrane na parametre kvaliteta napona u distributivnoj mreži ne prelazi nivo dat tabelom, koja je sastavni dio ovog ugovora. Odredbom člana 15. istog ugovora je definisana regulacija napona i upravljanje proizvodnjom reaktivne električne energije, kojim je vrlo precizno definisana odgovornost proizvođača za vršenje nadzora nad proizvodnjom reaktivne električne energije, zbog čega nije bilo potrebno da distributer posebnim aktom obavještava podnosioca zahtjeva o potrebi regulacije proizvodnje reaktivne energije i snage, koja se prema podacima iz ovog ugovora, vrši automatski. S obzirom da proizvodni pogon podnosioca i dalje preuzima značajne količine reaktivne eenergije, podnosilac je dužan da postupi po tački XIV stav 3. Tarifnog sistema, te da pored utrošene aktivne, protivnoj strani plati i svu količinu preuzete reaktivne električne energije. Na kraju izjašnjenja, protivna strana predlaže da se zahtjev podnosioca odbije kao neosnovan.
Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza. S obzirom na to, Regulatorna komisija je, na 90. redovnoj sjednici, održanoj 23.08.2018. godine, donijela zaključak da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i na istoj sjednici utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Ovi akti su dostavljeni strankama, kojima je ukazano da u roku od osam dana od dana prijema mogu dostaviti komentare na dostavljene akte. Takođe, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije je objavljeno i obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, u kojem je takođe ukazano na mogućnost podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja.
Izvršen je uvid u zahtjev za rješavanje spora od 04.05.2018. godine, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze podnosioca zahtjeva: žalbu od 21.03.2018. godine (žalba sa istim datumom u Regulatornoj komisiji primnjena 26.03.2018, 14.05.2018. i 10.07.2018. godine), rješenje o registraciji od 26.12.2017. godine, rješenje od 13.02.2017. godine o izdavanju upotrebne dozvole, ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mežu od 07.03.2017. godine, reklamacije na račune za isporučenu električnu energiju od 12.06.2017. godine, 24.01.2018. godine, 06.02.2018. godine i 23.02.2018. godine, račune za isporučenu električnu energiju, zahtjev za mišljenje od 22.06.2017. godine, odgovor na zahtjev za mišljenje od 21.07.2017. godine, odgovor na reklamacije na račune od 22.02.2018. godine, kao i dokument pregled računa sa izdvojenim obračunom potrošnje reaktivne energije za period 07/2016 – 01/201. godine. Pored toga, izvršen je uvid u izjašnjenje protivne strane od 11.07.2018. godine, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze protivne strane: izjašnjenje od 11.07.2018. godine, rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za proizvodnju električne energije od 05.11.2015. godine, rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za elektroenergetski objekat od 17.12.2015. godine, ugovor o priključenju elektrane na distributivnu mrežu od marta 2016. godine, deklaraciju o priključku elektrane od 07.03.2017. godine, ugovor o snabdijevanju od 29.12.2016. godine, ugovor o rezervnom snabdijevanju električnom energijom od 03.01.2018. godine, odgovor po prigovoru od 11.04.2017. godine, ugovore o otkupu električne energije proizvedene u probnom radu, arhivu prometa, te kartice obračuna kupca.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
 u evidencijama protivne strane, podnosilac zahtjeva je registrovan kao krajnji kupac i svrstan u kategoriju potrošnje “Potrošnja na 35 kV naponu za kupce koji preuzimaju električnu energiju na naponskim nivoima od 1 kV do 35 kV, uključujući i naponski nivo 35 kV’, ID broj: 0044121290001000, koje se nalazi u naselju Žutica bb, opština Milići;
 mjerno mjesto podnosioca je dostupno za očitanje, redovno je očitavana potrošnja električne energije i redovno su ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju;
 podnosilac zahtjeva je sa protivnom stranom zaključio sljedeće ugovore: ugovor o priključenju elektrane na distributivnu mrežu (bez navođenja datuma), ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mrežu od 07.03.2017. godine, ugovor o snabdijevanju od 29.12.2016. godine i ugovor o rezervnom snabdijevanju električnom energijom od 03.01.2018. godine;
 Pravilnikom o uslovima priključenja elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpske propisano je da upravljanje proizvodnjom reaktivne energije daljinski rukovodi protivna strana prema svojim zahtjevima;
 protivna strana trenutno nema mogućnost upravljanja proizvodnjom reaktivne energije;
 u skladu sa zaključenim ugovorima, počev od jula 2016. godine, kada je podnosiocu zahtjeva ispostavljen prvi račun za isporučenu električnu energiju, pored drugih tarifnih elemenata, vršen je i obračun prekomjerno preuzete reaktivne električne energije;
 podnosilac zahtjeva se u više navrata obraćao protivnoj strani, podnescima “reklamacija na račun za isporučenu električnu energiju“, prigovarajući na obračun prekomjerno preuzete eaktivne električne energije;
 protivna strana je podnosiocu zahtjeva dostavila odgovor od 22.02.2018. godine, kojim je odbila kao neosnovane njegove prigovore na obračun prekomjerno preuzete reaktivne električne energije;
 podnosilac zahtjeva, po osnovu obračuna prekomjerno preuzete reaktivne energije potražuje od protivne strane zaključno sa 30.04.2018. godine iznos od 5.358,33 KM.
Na osnovu navedenih činjenica, među strankama je sporna činjenica da li je protivna strana imala osnova da vrši obračun prekomjerno preuzete reaktivne energije, počev od obračunskog perioda juli 2016. godine, kada je podnosiocu zahtjeva ispostavljen prvi račun za isporučenu električnu energiju. Naime, tačkom XIV stav 3. Tarifnog sistema, propisano je da proizvođač električne energije ne plaća prekomjerno preuzetu reaktivnu električnu energije koju preuzima preko priključka elektrane na mrežu u vremenu kada elektrana proizvodi i isporučuje električnu energiju u mrežu. Protivna strana obavezu plaćanja prekomjerno preuzete reaktivne energije zasniva na tački XIV stav 4. Tarifnog sistema, kojom je propisano da proizvođač električne energije koji koristi distributivnu mrežu, kao krajnji kupac, plaća cjelokupno preuzetu električnu energiju, uključujući i prekomjenro preuzetu reaktivnu električnu energiju. Pored toga, protivna strana, koja je, kao operator distributivnog sistema, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, bila dužna da stvori tehničke mogućnosti da se obračun električne energije vrši u skladu sa propisima, odnosno da se obračun reaktivne energije vrši samo u periodu kada elektrana ne radi i neosnovano se poziva na član 15. Ugovora o pristupu elektrane na distributivnu mrežu koji je zaključen sa podnosiocem zahtjeva dana 07.03.2017. godine, prema kojem distributer nema mogućnost izbora načina upravljanja proizvodnjom reaktivne enerije, već je tu obavezu nametnuo podnosiocu zahtjeva.
Pravilnikom o uslovima priključenja elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpske propisane su osnovne tehničke karakteristike i fukcionalni zahtjevi koje mora da zadovolji multifunkcijski mjerni uređaj koji se ugrađuje na primopredajnom mjernom mjestu, te je obaveza distributera bila da primijeni tehničke mogućnosti ovih mjernih uređaja u cilju obračuna utrošene električne energije u skladu sa Tarifnim sistemom. Distributer je u ugovoru o pristupu sam naveo da trenutno nema mogućnost daljinskog upravljanja proizvodnjom reaktivne energije, mada je odredbama navedenog pravilnika propisano da upravljanje proizvodnjom reaktivne energije daljinski rukovodi distributer prema svojim zahtjevima. Pravilnikom je obaveza obezbjeđenja daljinskog prenosa komandi, mjerenja i signala između elektrane i operatora distributivnog sistema propisana podnosiocu zahtjeva, koji ovu obavezu nije izvršio.
S obzirom da je podnosilac zahtjeva, shodno odredbi tačke III stav b) Tarifnog sistema svrstan u kategoriju potrošnje “Potrošnja na 35 kV naponu za kupce koji preuzimaju električnu energiju na naponskim nivoima od 1 kV do 35 kV, uključujući i naponski nivo 35 kV“, prilikom obračuna isporučene električne energije, pored drugih tarifnih elemenata, vršen je obračun i prekomjerno preuzete reaktivne električne energije.
Protivna strana će, u skladu sa odredbom člana 79. stav 7. tačka a) Opštih uslova, izvršiti korekciju obračuna prekomjerno preuzete reaktivne električne energije, u periodu kada elektrana nije proizvodila i isporučivala električnu energiju u mrežu, na mjernom mjestu ID broj: 0044121290001000, koje se nalazi u naselju Žutica bb, opština Milići, počev od jula 2016. godine.
Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem obračuna prekomjerno preuzete reaktivne energije električne energije u cjelosti osnovan, te je odlučeno kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 3. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024