REERS

Prezentacija novog USAID-ovog projekta

18.11.2019.

 

U prostorijama Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, U Trebinju, u petak 15. novembra 2019. godine, održan je sastanak između predstavnika USAID-a i novog USAID-ovog projekta – Projekat asistencije energetskom sektoru (EPA projekat) i predstavnika Regulatorne komisije.

Predstavnici EPA projekta, na čelu sa direktorom g. Makom Kamenicom, predstavili su novi projekat finansiran od strane USAID-a, koji je započeo krajem septembra 2019. godine i trajaće pet godina. Cilj projekta je podrška organima i instucijama i energetskim subjektima u ispunjavanju preuzetih obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, pri čemu su prioritet sektor prirodnog gasa, tržište električne energije, obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost.

U skladu sa ciljom, definisane su i glavne komponente projekta i odnose se na tehničku pomoć u sektoru prirodnog gasa, sektoru električne energije, energetsku efikasnost i investicije. U okviru projekta planirana je stalna podrška ministarstvima te aktivnosti koje se odnose na pitanje informacione bezbjednosti i odnosa sa javnošću. U toku razgovora detaljnije su obrazložene pojedine faze, sa osvrtom na očekivane rezultate, te istaknuti potencijalni korisnici projekta, pri čemu je istaknuta uloga regulatornih komisija. Posebno je ukazano na značaj reformi koje se sprovode u sektoru energetike u Republici Srpskoj i BiH, a posebno imajući u vidu proces donošenja novog Zakona o električnoj energiji u Republici Srpskoj i aktivnosti koje se vode u pogledu usaglašavanja teksta zakona na nivou BiH koji uređuje određena pitanja u pogledu nadležniosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju, prenosa električne energije, pitanja organizacije veleprodajnog tržišta električne energije, kao i pojedina pitanja u sektoru prirodnog gasa. S obzirom na nadeležnosti Regulatorne komisije, kao važni dijelovi projekta prepoznati su dijelovi koji se odnose na tržište električne energije, razdvajanje operatora distributivnog sistema, učešće obnovljivih izvora energije na tržištu te pitanje energetske efikasnosti.

 

Copyright © 2024