REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom

22.03.2019.

Broj: 01-165-2/19
Datum: 22.03.2019. godine

Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10), člana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10) i člana 9. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70/10 i 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je na 107. redovnoj sjednici održanoj 22. marta 2019. godine utvrdila Nacrt pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom (u daljem tekstu: Nacrt Pravilnika).
U postupku javnog razmatranja Nacrta Pravilnika, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Trebinju, dana 3. aprila 2019. godine u prostorijama Regulatorne komisije sa početkom u 11.00 časova.
Osnovni razlog za donošenje ovog pravilnika je stupanje na snagu Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 22/18) kojim je propisana obaveza donošenja pravila o promjeni snabđevača prirodnim gasom od strane Regulatorne komisije.
Nacrt Pravilnika, kao i obrazloženje uz Nacrt Pravilnika stavljeni su na raspolaganje javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na Nacrt Pravilnika, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: „regulator@reers.ba“, najkasnije do 5. aprila 2019. godine.
Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024