REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача

20.02.2019.

Број: 01-103-2/19
Датум: 20.02.2019.

На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 103. редовној сједници, одржаној 20.02.2019. године, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (у даљем тексту: Нацрт Правилника).

У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Tребињу, дана 05.03.2019. године, у просторијама Регулаторне комисије, са почетком у 11.00 часова.

Основни разлог за измјене и допуне овог правилника је прецизирање појединих одредби Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Службени гласник Републике Српске, број 117/14) у циљу утврђивања временског ограничења права на резервно снабдјевање и ефикаснијег провођења овог правилника.

Нацрт Правилника, као и образложење уз Нацрт Правилника стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.reers.bа. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на Нацрт Правилника, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: „regulator@reers.ba“, најкасније до 07.03.2019. године.

Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024