REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње ел. енергије из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

15.04.2019.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији…
На основу члана члана 19. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће:
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 110. редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник).
Основни разлог за доношење овог правилника је усаглашавање са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 26/19).
Нацрт Правилника, као и образложење уз Нацрт Правилника стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на нацрт Правилника, путем поште на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Kраљице Јелене Анжујске 7, 89 101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску пошту: „регулатор@реерс.ба“, најкасније до 23. априла 2019. године.
Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
Број: 01-207-1/19
15. април 2019. године
Требиње
Предсједник
Владислав Владичић
Copyright © 2024