REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

29.03.2019.
Na osnovu člana člana 19. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, na 108. redovnoj sjednici, odžanoj 29. marta 2019. godine, utvrdila Nacrt odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
U postupku javnog razmatranja nacrta ove odluke, Regulatorna komisija će u četvrtak 11. aprila 2019. godine,  sa početkom u 11.00 časova, održati opštu raspravu u Trebinju u sjedištu Regulatorne komisije, Kraljice Jelene Anžujske broj 7.
Razlozi za donošenje ove odluke su utvrđivanje, preispitivanje i usklađivanje garantovanih otkupnih cijene i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji sa promijenjenim tehnološkim uslovima, imajući u vidu raspoloživi potencijal i planirano učešće različitih obnovljivih izvora i efikasnih kogenerativnih postrojenja za proizvodnju električne energije, a u skladu sa odredbama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16).
Opšta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i aktivno učešće zainteresovanih lica, u cilju pribavljanja komentara na nacrt odluke, neposredno na samoj raspravi. Vrijeme za davanje komentara može biti ograničeno u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditelja postupka.
Nacrt odluke i Informacija uz nacrt odluke u kojoj se detaljnije opisuju parametri koji utiču na visinu garantovanih otkupnih cijena i premija stavljeni su na raspolaganje javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na nacrt odluke, putem pošte na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89 101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku poštu: „regulator@reers.ba“, najkasnije do 17. aprila 2019. godine.
Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.
Broj: 01-179-2/19
29. mart 2019. godine
Trebinje
Predsjednik
Vladislav Vladičić
Copyright © 2024