REERS

Obavještenje o rješavanju spora – Bjelovuk Simo, Gradiška

23.05.2019.

Broj: 01-190-5/19
Datum: 23.05.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 73. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje izdaje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o rješavanju spora u skraćenom postupku

Na 113. redovnoj sjednici održanoj 23.05.2019. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), je nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Bjelovuk Sima iz Gornjih Podgradaca, opština Gradiška, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, donijela Zaključak broj 01-190-4/19/R-113-129 od 23.05.2019. godine o rješavanju ovoga spora u skraćenom postupku i utvrdila nacrt rješenja ovog spora. Doneseni zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama u postupku, tako da stranke i zainteresovana lica mogu podnijeti Regulatornoj komisiji komentare na ove akte, u pismenoj formi, u roku od osam dana od dana dostavljanja, odnosno objavljivanja ovog obavještenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024