REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje – „Tromeđa SBB“ d.o.o. Čelinac

13.03.2019.

Broj: 01-433-6/18
Datum: 13.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E Z A J A V N O S T

o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnim elektranama

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od privrednog društva „Tromeđa SBB“ d.o.o. Čelinac, Čelinac primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnim postrojenjima Mala solarna elektrana „Tromeđa 1“ i Mala solarna elektrana „Tromeđa 2“. Ovi zahtjevu su dopunjeni 11. marta 2019. godine, kada je dostavljena nedostajuća dokumentacija. U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je da se zahtjevi odnose na solarne elektrane koje se grade u opštini Čelinac, na krovu postojećeg objekta koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. br. 399/1 Dubrava Stara, da je instalisana snaga ovih postrojenja 49,5 kW, planirana godišnja proizvodnja 60.000 kWh, a da je planirani početak rada 1. septembar 2019. godine.

Regulatorna komisija razmotriće zahtjeve i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na jednoj od narednih redovnih sjednica će donijeti konačnu odluku u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023