REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац

13.03.2019.

Број: 01-433-6/18
Датум: 13.03.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е З А Ј А В Н О С Т

о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларним електранама

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од привредног друштва „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац, Челинац примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производним постројењима Мала соларна електрана „Тромеђа 1“ и Мала соларна електрана „Тромеђа 2“. Ови захтјеву су допуњени 11. марта 2019. године, када је достављена недостајућа документација. У достављеној документацији наведено је да се захтјеви односе на соларне електране које се граде у општини Челинац, на крову постојећег објекта који се налази на земљишту означеном као к.ч. бр. 399/1 Дубрава Стара, да је инсталисана снага ових постројења 49,5 kW, планирана годишња производња 60.000 kWh, а да је планирани почетак рада 1. септембар 2019. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на једној од наредних редовних сједница ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024