REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac

13.03.2019.

Broj: 01-87-6/19
Datum: 13.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnoj elektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od privrednog društva „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Fotonaponskoj solarnoj elektrani 250 kWp Bratunac. Ovaj zahtjev je dopunjen 11. marta 2019. godine, kada je predata nedostajuća dokumentacija. Prema podacima koji su navedeni u dostavljenoj dokumentaciji, nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na pragu elektrane je 250 kW, planirana neto godišnja proizvodnja je 323.700 kWh, dok je planirani početak rada elektrane 31. decembar 2019. godine.

Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na jednoj od narednih redovnih sjednica će donijeti konačnu odluku u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024