REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац

13.03.2019.

Број: 01-87-6/19
Датум: 13.03.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од привредног друштва „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Фотонапонској соларној електрани 250 kWp Братунац. Овај захтјев је допуњен 11. марта 2019. године, када је предата недостајућа документација. Према подацима који су наведени у достављеној документацији, номинална активна снага производног постројења на прагу електране je 250 kW, планирана нето годишња производња је 323.700 kWh, док је планирани почетак рада електране 31. децембар 2019. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на једној од наредних редовних сједница ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024